(15.40 hodin)

Poslanec Jan Klas: 2. Žádá vládu České republiky, aby v co nejkratším možném termínu, pokud možno ještě v roce 2000, zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nový zákon o parlamentní kontrole všech zpravodajských služeb ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 165 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 165 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 120 vyslovilo 78 a 34 bylo proti.

 

Poslanec Jan Klas: 3. Žádá vládu České republiky, aby do 31. 12. 2000 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR rozbor příčin dosavadních úniků informací ze státní správy do médií, které se týkaly činnosti BIS, a to za období srpen 1998 až červen 2000, včetně navržených opatření, s cílem zabránit do budoucna opakování obdobných situací.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, četl jste 30. září?

 

Poslanec Jan Klas: 31. 12. 2000.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Omlouvám se, vycházela jsem z písemného podkladu, takže datum bylo změněno.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 166 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 166 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 121 vyslovilo 56 a 55 bylo proti. Konstatuji, že byly přijaty části 1 a 2.

 

Nyní tedy musíme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 121 vyslovilo 57 a 35 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, věnujte mi prosím chvíli pozornost. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, jak budeme dále pokračovat, chci sdělit, že na poradě předsedy Poslanecké sněmovny s předsedy klubů v úterý bylo dohodnuto, že se dnes bude jednat do 17.00 hodin. Z toho důvodu ještě nehodlám ukončit schůzi a chci vám navrhnout, které body bychom dnes ještě projednali.

Vzhledem k tomu, že je zde několik bodů, kde jsou předkladatelé či zpravodajové omluveni, navrhuji, abychom dále jednali tímto způsobem: projednat bod 83, což je zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, bod 89, což je zpráva o podpoře malého a středního podnikání, bod 92, kterým je zpráva ČNB o inflaci za první pololetí 2000, a bod 93, což je výroční zpráva Rady Českého rozhlasu. Myslím si, že tyto body budou projednány dlouho před 17. hodinou. Všichni navrhovatelé i zpravodajové těchto bodů jsou připraveni k projednání těchto bodů.

Dávám procedurální návrh, že budeme jednat tímto způsobem, po projednání těchto čtyř bodů bych schůzi ukončila. Pokud tento návrh přijat nebude, budu dále pokračovat dle schváleného pořadu schůze.

Slovo má pan předseda Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Tento návrh procedurální změny, který jste předložila, bych podporoval, ale žádám, aby o výroční zprávě Rady Českého rozhlasu bylo hlasováno zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Nejprve tedy rozhodneme, že se budeme zabývat body 83, 89 a 92 a v druhé části ještě bodem 93. Každopádně počítám, že po projednání těchto bodů bych dnešní jednání ukončila.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo souhlasí s projednáním prvních tří bodů, jak jsem navrhla. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 110 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 169 rozhodneme o projednání bodu 93.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 77 a 28 bylo proti.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, budeme se tedy ještě dnes zabývat body 83, 89, 92 a 93.

 

Dalším bodem tedy je

 

83.
Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Vojenského obranného zpravodajství

 

Prosím, aby předloženou zprávu uvedl zástupce komise pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovoluji si vás všechny odkázat na písemné vyhotovení zprávy, která vám byla předána již před prázdninami. Jenom bych si dovolil doplnit to, co se od té doby změnilo, a to je v podstatě fakt, že z členů komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství jeden člen má již ukončenu prověrku na přísně tajné, další dva členové komise jsou ve stadiu prověřování a ostatní členové dokončují sběr podkladových materiálů, které povedou k předání žádosti o prověření.

To je vše, čím bych tuto zprávu doplnil, a v podrobné rozpravě pravděpodobně navrhnu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji v tuto chvíli všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Josef Houzák.

 

Poslanec Josef Houzák: Vážená paní předsedající, členové vlády, poslankyně a poslanci. Předmětná zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství svým obsahem odpovídá reálné skutečnosti o práci této komise. Možná že se někomu bude zdát, že obsah neodpovídá přikládanému významu při volbě jejich členů právě zde ve sněmovně, ale bohužel, zpráva výstižně obsahuje současný stav. K tomuto stavu možná přispívá mnoho nevyjasněných vztahových a kompetenčních otázek ze strany samotné komise. Druhou příčinou může být skutečnost, že kompetence stálé komise byla orientována na zcela nekonkrétní funkční cíle, snad s myšlenkou hledání případně nějakých zakuklenců.

Složitostí bylo, a mnoho o faktickém stavu hovoří i slova předsedy této komise v nedávné době a v úvodní zprávě bylo předneseno, že není ani vyjasněna otázka požadovaného stupně prověření. To může být důvodem, že ještě ne všichni členové komise požádali o prověření a teprve sbírají příslušné podkladové informace.

Hodnocené období, které pro armádu bylo charakterizováno přípravou na celkovou zákonodárnou přeměnu a vstup do NATO, a právě to mohou být důvody, které mě vedou k názoru, že stávající statut a poslání komise jsou překonané a bude potřebné v souvislosti s novým postavením armády a jeho legislativní úpravou přehodnotit její funkčnost.

Možná že to souvisí i s aktuální myšlenkou na strukturální změny zpravodajských služeb a od toho odvozenou i lepší kontrolní funkci Parlamentu ČR.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Houzákovi. Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy. (Nikdo.) Žádnou další přihlášku do všeobecné rozpravy nemám, všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan zpravodaj Koháček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP