(16.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím, že námitky jsou, budeme tedy hlasovat o usnesení po částech 1, 2, 3, jestli to tak stačí? Ne. Takže i v části dvě budeme hlasovat po jednotlivých odrážkách.

Dále se přihlásil do podrobné rozpravy pan ministr Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych jen upřesnit závěr zpravodaje pana poslance Karla Vymětala, a to, že vláda tento materiál schválila svým usnesením č. 564 7. června tohoto roku, čili vláda schválila a pověřila předsedu vlády, aby předložil tuto zprávu předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedkyni Senátu Parlamentu České republiky, čili projednáno, a nikoli že nebylo.

Jen bych chtěl v předstihu říci, že nové programy pro malé a střední podnikání pro rok 2001 jsou připraveny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Nyní tedy budeme hlasovat po jednotlivých částech o návrhu usnesení tak, jak jej na návrh výboru přednesl pan zpravodaj.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o první části, že Poslanecká sněmovna bere zprávu o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v ČR v roce 1999, tisk 659, na vědomí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 171. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 115 vyslovilo 108 a nikdo nebyl proti.

 

Za druhé budeme hlasovat o usnesení, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že se nedaří prostřednictvím podpůrných programů dostatečně přispět k zastavení růstu nezaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 172. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 172 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 117 vyslovilo 28 a 71 bylo proti.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby - budeme nejprve hlasovat o části a) - pro rok 2001 připravila nový soubor programů podpory malého a středního podnikání, které efektivněji přispějí k řešení nezaměstnanosti, a to zejména ve strukturálně postižených a hospodářských slabých okresech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 173. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 173 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 118 vyslovilo 37 a 40 bylo proti.

 

Za b) - aby se zabývala platební morálkou podnikatelských subjektů se státní účastí, která má negativní dopad na malé a střední podnikatele.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 174.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 118 vyslovilo 64 a 30 bylo proti.

 

Aby ve spolupráci s Hospodářskou komorou připravila novelu zákona o Hospodářské komoře, která by posílila význam této komory pro podporu malého a středního podnikání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 175. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 119 vyslovilo 79 a 32 bylo proti.

 

Aby příští zpráva byla zpracována zvlášť za nezemědělský sektor a zvlášť za zemědělský sektor.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 176. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 119 vyslovilo 60 a 33 bylo proti.

 

Dále doporučuje vládě ČR, aby provázala podporu malého a středního podnikání s připravovanou daňovou reformou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 177. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 120 vyslovilo 25 a 73 bylo proti.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení jako o celku. Pro jistotu přečtu návrhy, jak byly přijaty:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere zprávu o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v ČR v roce 1999, tisk 659, na vědomí.

Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby se zabývala platební morálkou podnikatelských subjektů se státní účastí, která má negativní dopad na malé a střední podnikatele, aby ve spolupráci s Hospodářskou komorou připravila novelu zákona o Hospodářské komoře, která by posílila význam této komory pro podporu malého a středního podnikání, aby příští zpráva byla zpracována zvlášť za nezemědělský sektor a zvlášť za zemědělský sektor.

 

O tomto návrhu jako o celku rozhodneme v hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 178. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 119 vyslovilo 73 a 29 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

92.
Zpráva České národní banky o inflaci (měnovém vývoji) za 1. pololetí 2000

 

K předložené zprávě jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 341 z 13. září tohoto roku, které uvede zpravodaj výboru poslanec Martin Kocourek, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 35. schůze ze dne 13. září 2000 č. 341, a to ke zprávě České národní banky o inflaci (měnovém vývoji) za 1. pololetí roku 2000.

Rozpočtový výbor v tomto usnesení:

1. Bere na vědomí zprávu o inflaci (měnovém vývoji) za 1. pololetí roku 2000 předložený Českou národní bankou.

2. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí informaci rozpočtového výboru o projednání zprávy o inflaci (měnovém vývoji) za 1. pololetí roku 2000.

Tolik úvodní zpravodajská zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Je tomu tak, pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Nemám nic vážného do diskuse, mám jen jedinou připomínku, že bývá dobrým zvykem, že pokud Poslanecká sněmovna projednává zprávu o měnovém vývoji, že takovémuto jednání je přítomen guvernér národní banky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP