(16.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším a posledním bodem dnešního pořadu schůze je bod 93 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

93.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999
/sněmovní tisk 746/

 

Organizační výbor dne 18. října navrhl přikázat předloženou zprávu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který ji dosud neprojednal. Ptám se paní poslankyně Aleny Svobodové, která je pověřena výborem, zda si přeje se v úvodu vyjádřit. Je tomu tak. Slovo má paní poslankyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřila ke skutečnosti, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu neprojednal výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999. Proto jsem také při projednávání programu této schůze žádala o vyřazení tohoto bodu.

Tento bod byl zařazen do programu 28. schůze na jednání 67. schůze organizačního výboru ve čtvrtek 5. října na návrh předsedy komise pro sdělovací prostředky. V té době ale tisk ještě do sněmovny nebyl doručen. Poslanecká sněmovna jej obdržela až v pátek 6. října a přikázán k projednání výboru byl až na jednání 68. schůze organizačního výboru, tzn. ve středu 18. října, tedy v době, kdy už se konala schůze. Podle harmonogramu, který byl schválen organizačním výborem, je tento a příští týden vyhrazen pro schůzi Poslanecké sněmovny, kdežto pro jednání výborů jsou vyhrazeny týdny 46. a 47., tedy v době od 6. do 17. listopadu.

Z výše uvedeného vyplývá, že organizační výbor a schůze Poslanecké sněmovny nedaly výboru možnost se výroční zprávou Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu zabývat, a proto ji z objektivních důvodů výbor neprojednal, ač by jistě velmi rád chtěl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Svobodové. Udílím slovo zpravodaji stálé komise pro sdělovací prostředky panu poslanci Petru Plevovi. Usnesení stálé komise pro sdělovací prostředky jsme obdrželi jako sněmovní tisk 746/1.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, už vás nechci dlouho zdržovat. Zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu projednala stálá komise pro sdělovací prostředky. Po dlouhé a velmi podrobné rozpravě, která nebyla zcela jednoznačná a ve které padly výhrady jak vůči zprávě rady, tak i vůči některým aktivitám Českého rozhlasu v roce 1999, protože to je zpráva za minulý rok, komise usoudila, že vyvozovat nějaké dalekosáhlé závěry by bylo nekorektní především vůči generálnímu řediteli Českého rozhlasu, který vlastně v roce 1999 byl teprve půl roku ve funkci a my hodnotíme rok 1999, nikoli další účinkování pana ředitele Kasíka ve funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Tudíž jsme doporučili Poslanecké sněmovně, aby schválila výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999.

Jen upozorňuji, že Rada Českého rozhlasu je povinna předkládat zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu. Zprávu o hospodaření Českého rozhlasu jsme bohužel dosud od Rady Českého rozhlasu neobdrželi a budeme se jí tedy zabývat ve chvíli, kdy ji obdržíme. Stálá komise pro sdělovací prostředky již velmi důrazně vytkla radě zpoždění v předložení jak zprávy o činnosti, tak zprávy o hospodaření a doufáme, že příští rok rada toto napraví a zpráva za rok 2000 bude předložena včas. Jinak bychom museli zřejmě přijímat diametrálně odlišná usnesení od usnesení, které navrhla stálá komise pro sdělovací prostředky pro tento rok.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Plevovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kučera. Nicméně pokud si přeje pan poslanec Filip využít svého práva předsedy klubu, udílím mu slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající, ano, přeji si toho využít, protože chci procedurálně navrhnout přerušení tohoto bodu až do předložení zprávy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tak, aby tato zpráva výboru byla předložena Poslanecké sněmovně. Do té doby přerušit projednávání tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přejete si, aby se o tomto návrhu hlasovalo hned? (Ano.)

 

Dobrá, o tomto návrhu budeme hlasovat ihned, a to v hlasování pořadové číslo 183, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 183 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 115 vyslovilo 32 a 67 bylo proti.

 

Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, kauza této zprávy je dokladem toho, jak občas nefunguje komunikace ve sněmovně, a v případě stálé komise a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu někdy řekl bych z kompetenčních důvodů dochází k určitým sporům, kdo má větší či menší právo určité materiály projednávat. Většinou to pak dopadne tak, že jeden a tentýž materiál projednávají oba orgány sněmovny, přičemž když se podíváte na jejich složení, tak ze tří čtvrtin jsou tyto orgány v složení téměř identické.

Nechci se tady pouštět do diskusí o tom, proč byla nebo nebyla tato zpráva ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednána. Je to nepochybně organizační chyba, nemělo by k nim docházet, a pokud k ní došlo, měli by si asi pan Ivan Langer, předseda stálé komise pro sdělovací prostředky, a pan Petr Mareš, předseda výboru s dlouhým jménem, mezi sebou komunikaci domluvit natolik, aby se příští podobné věci neopakovaly.

Jinak musím říci, že vystoupení pana zpravodaje bylo poněkud citově podbarveno s ohledem na to, že byl zpravodajem a měl k této zprávě samozřejmě trochu jiné výhrady, také původně navrhoval trochu jiné usnesení, než na kterém se posléze komise shodla. Chci uvést na pravou míru, že sice byla tato zpráva podrobena poměrně široké diskusi, ale nebyla zase až tak kriticky hodnocena, jak nás tady pan zpravodaj před chvílí přesvědčoval.

Faktem zůstává podle mého soudu, že jestliže bude náš výbor tuto zprávu znovu projednávat s ohledem na výsledek hlasování, dopadne, aniž si tady chci hrát na prognostika, hlasování stejně. Bude to jen o jedno projednávání, o jedno hlasování a o jeden bod v programu sněmovny navíc. To byl důvod, proč jsem také hlasoval proti procedurálnímu návrhu kolegy Filipa, jinak tomu samozřejmě rozumím. Upřímně řečeno, v tuto chvíli je to jedno. Domnívám se, že první část výroční zprávy Českého rozhlasu, tj. zpráva o činnosti za rok 1999, byla stálou komisí pro sdělovací prostředky posléze vzata na vědomí jako část kvalitní, také komise z tohoto důvodu se rozhodla nikoli jen ji vzít na vědomí, ale dokonce schválit a toto schválení sněmovně doporučuje. Domnívám se, kolegyně a kolegové - opakuji znovu - že pokud to bude výbor ještě projednávat, dojdeme ke stejnému závěru. Považuji to v tuto chvíli trochu za ztrátu času.

Pokusil jsem se tady vysvětlit vám, jak ta situace nastala. Vy jste si o ní udělali sami svůj vlastní názor. Pokud jde o mě samotného, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby ve shodě se zpravodajskou zprávou stálé komise pro sdělovací prostředky tuto zprávu dnešního dne schválila. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Faktická poznámka - pan poslanec Dalibor Matulka, potom pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Chci formou faktické poznámky předložit jiný procedurální návrh. Je-li pravda to, co uvedl kolega Pleva, to znamená, že zpráva je nekompletní, neboť jí chybí část hospodaření Českého rozhlasu, pak bez ohledu na to, jak negativně dopadlo hlasování Poslanecké sněmovny o návrhu na přerušení, stejně se Poslanecká sněmovna bude muset zabývat výroční zprávou ještě jednou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP