(14.20 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní kolegyně, páni kolegové, je vidět, že jsou lidé, kteří jsou nepoučitelní, na druhé straně je mi velmi sympatické, když někdo je přesvědčen o tom názoru a tvrdě jej obhajuje. A v tom bych chtěl vyslovit obdiv kolegovi Korbelovi, protože máme cosi společného v takovémto přístupu k řešení věci. Méně už máme společného zřejmě v řešení problému, o kterém on hovoří.

Já jsem vnímal, že velmi pracovitě zjišťoval, jak jednají orgány hospodářského výboru. Je mi líto, že kolega Korbel si také pozorně nepřečetl stenozáznam z posledního projednávání, protože tam by možná našel odpovědi na některé otázky, které zde znovu nastolil.

V důvodové zprávě, která je nám předložena, se hovoří o problémech, které, myslím si, nikdo nezpochybňuje - že tyto problémy existují. Všichni rozumíme tomu, že je problém, nebo že jsou problémy s dovozem podhodnoceného zboží. Jsme zcela určitě přesvědčeni, že jsou problémy s dovozem textilu jako odpadu. Určitě jsou problémy i s prodejem plagiátů a prodejem na stáncích. Samozřejmě. To všichni víme, známe, s těmito problémy se setkáváme v praxi.

Musíme ale říci, že pokud jde o otázky dovozu a cel, jak zde bylo řečeno opakovaně, tak musím znovu připomenout, že tyto otázky byly řešeny v navržené novele celního zákona, kterou tato slovutná sněmovna zamítla.

Pokud jde o prodej plagiátů, tak tento problém je řešen v zákoně, který jsme přijali docela nedávno a který se dotýká prodeje padělků nebo nepovolených napodobenin. Jsou zde zavedeny režimy kontrolní i režimy sankční.

Já jsem, dámy a pánové, přesvědčen o tom, že práce takovéto komise, jak je navržena, by mohla vyústit v jeden závěr, a sice - že je třeba novelizovat celní zákon. To ale přece my všichni víme. Už jsme to měli na stole. A z tohoto důvodu se domnívám, že činnost takovéto komise je naprosto nadbytečná.

Já bych se raději obrátil na místopředsedu vlády pana Mertlíka - jestli by mohl sněmovně sdělit, kdy vláda hodlá předložit znovu novelu celního zákona do Poslanecké sněmovny, abychom mohli tyto věci řešit. Nikoli zjišťovat nějakou komisí, ale řešit je legislativně, zákonnou cestou, přijetím zákona, nikoli svým povídáním.

Ještě jednou bych chtěl o to tedy poprosit pana místopředsedu vlády kdyby byl tak laskav a sdělil sněmovně. A k předmětnému návrhu v této obecné rozpravě dávám návrh na zamítnutí z týchž důvodů, které byly zde řečeny na minulé schůzi Poslanecké sněmovny a které jsem na této schůzi zopakoval. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom jeden návrh na malou změnu v části II., protože osobně jsem přesvědčen o tom, že -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, nepletete se? Není podrobná rozprava, je všeobecná rozprava.

 

Poslanec Antonín Macháček: Takže pozměňovací návrhy až později. Omlouvám se, přijdu později.

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo jiný do všeobecné rozpravy? Ne-li… Pan místopředseda vlády Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si jenom odpovědět na otázku, která mě byla položena k materiálu. Skončilo vnitřní připomínkové řízení, nyní je materiál ve vnějším připomínkovém řízení mezi jednotlivými ministerstvy. Předpokládáme, že na schůzi vlády by mohl být nejpozději do jednoho měsíce a poté půjde do Poslanecké sněmovny. Je to upravená novela celního zákona. Odpovídá podle našeho nejlepšího svědomí těm požadavkům, které zazněly zde v Poslanecké sněmovně při projednávání minulé verze.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Vážení kolegové, protože byl dán návrh na zamítnutí, tak já dám o tomto návrhu hlasovat.

Tady si kolegové přejí, abych vás odhlásil. Dobře, odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Nevidím soustředěnost na hlasování. Nevím, co se tady dneska děje. Paní poslankyně Páralová, budete hlasovat tam, nebo na místě, kde sedíte?

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 170 poslanců se vyslovilo pro 68, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se tedy dostali k rozpravě podrobné, kterou teď otevírám, a znovu dávám slovo poslanci Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, já doufám, že nikdo nepřeslechl to, co zde říkal v předchozím vystoupení místopředseda vlády, že novelu celního zákona vláda předloží do jednoho měsíce do Poslanecké sněmovny, kde je možno tyto věci řešit zákonem, aby byly vyřešeny, a nikoli aby se zjišťovalo, že jsou problémy, které je třeba řešit. Přece o nich víme.

Z tohoto důvodu - a doufám, že to nikdo nepřeslechl, abychom si to uvědomili - bych znovu podal návrh na zamítnutí návrhu.

Pokud by tento návrh neprošel, tak dávám pozměňovací návrh k bodu II., aby za slova "a to pět poslanců" byla doplněna slova "s paritním zastoupením poslaneckých klubů po jednom zástupci". Mám za to, že není možno anonymně nechat jenom pět členů této komise. Pokud by sněmovna rozhodla, že přece jenom není pravda na straně ji nezřídit, ale zřídila by ji, chci, aby byly zastoupeny paritně všechny poslanecké kluby.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vás současně poprosím, abyste se podle nacvičeného rituálu stal zpravodajem a posadil se zde k tomuto stolečku. Já doufám, že toto ocenění uvítáte a budete si ho vážit.

Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Znovu pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Takže podruhé. Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat, pouze navrhuji určitou změnu či alternativu v části II. Jsem přesvědčen, že počet pět poslanců je v této komisi nedostatečný. Dovoluji si proto navrhnout, aby tento počet byl zvýšen na devět poslanců s tím, že by zastoupení ČSSD a ODS bylo po třech poslancích, KDU-ČSL, Unie svobody a KSČM po jednom poslanci. Toť vše. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP