(14.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

Je tedy vidět, že nejen poslanci Starcovi, ale osmi dalším poslancům vypovědělo hlasovací zařízení službu nebo zázračným způsobem prozřeli za tuto chvíli. Třetí možnost podle mého názoru neexistuje.

Děkuji panu navrhovateli.

Hlásí se předseda volební komise a pan ministr.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, z pověření volební komise vás žádám - Poslaneckou sněmovnu - o jednu změnu v pořadu jednání, a to následující změnu: bod 74 - Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže - zařadit zítra za body 96, 97 a 102, tedy za volební body před polední přestávkou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jsme tento návrh. Dám o tom hned hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 177 bylo 149 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, ve středu 18. 10. jsme projednávali sněmovní tisk č. 623 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení a provozování letových služeb a zařízení organizací EUROCONTROL atd. Tuto dohodu jsme ve druhém čtení schválili, bohužel poté při kontrole legislativou se ukázalo, že v návrhu usnesení v bodu č. 2 chyběla dvě slova, která nikterak nemění obsah usnesení. Byl jsem tedy požádán, abych tuto úpravu usnesení přednesl s tím, že pokud nebude míst sněmovna námitek, není potřeba o té věci hlasovat.

Jde o čistě formální rozdíl mezi dvěma odstavci usnesení, kdy v jednom z nich se hovoří o zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru, zatímco ve druhém odstavci slova řízení "letového provozu" chybějí. Je tam pouze "řízení v horním" atd. Čili do odstavce 2 se doplňují slova "letového provozu".

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že to Poslanecká sněmovna bere na vědomí jako technický rozdíl, a můžeme jít dál.

Dovolte mi tedy, abych zahájil bod

 

67.
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech
na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999
a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002
/sněmovní tisk 610/ - druhé čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády Mertlíka, aby se ujal slova a uvedl tento návrh.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vláda navrhuje Poslanecké sněmovně, jak již bylo řečeno, úhradu schodku za rok 1999 a dále úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 emisí nových dluhopisů, tedy jde celkem o dva nové dluhopisové programy.

Schodek ve výši 29 miliard 663 milionů 650 tisíc korun byl schválen Poslaneckou sněmovnou 14. 7. tohoto roku.

Vláda navrhuje uhradit tento schodek emisí státních dluhopisů na domácím trhu, což považujeme v daných podmínkách za optimální řešení z hlediska měnového i rozpočtového. Tímto řešením se nezvýší měnová zásoba, bude nejméně nákladné a povede ke zvýšení státního dluhu na 228,4 miliardy korun na konci roku 1999.

Ministerstvo financí, bude-li tento návrh schválen, bude v následujících letech vydávat v souladu s oprávněním, které vyplyne ze schválení návrhu, jednotlivé emise státních dluhopisů, jejichž objemy a doby splatnosti budou záviset na situaci na finančních trzích a na poptávce po státních dluhopisech konkrétní emise, tak, aby náklady s těmito emisemi spojené byly co nejnižší.

Druhá část zákona pak navrhuje povolit úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 z výnosů prodeje nově vydaných dluhopisů celkem ve výši 82 miliard 50 milionů korun.

Splatné jistiny státních dluhopisů uhrazuje Ministerstvo financí z výnosů nově vydávaných dluhopisů tak, že těsně před datem splatnosti státních dluhopisů Ministerstvo financí vydá nové dluhopisy a z výnosu jejich prodeje na finančních trzích uhradí splatné závazky. Tímto tzv. rolováním dluhů obnovuje a prodlužuje krytí splatného dluhu. Je zřejmé, že uhradit závazky plynoucí ze splatných jistin státních dluhopisů je ryze technický proces, neboť Ministerstvo financí je povinno uhradit tyto své závazky v každém případě.

Jakékoli státní dluhopisy, které jsou vydávány ke krytí zcela nepochybného a již dnes existujícího závazku státu, který musí být naplněn, je možné podle zákona o dluhopisech vydat pouze na základě zákonného povolení. Z tohoto důvodu vláda žádá touto formou Poslaneckou sněmovnu, aby tak učinila. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Protože jsme vládní návrh v prvním čtení přikázali rozpočtovému výboru, prosím zpravodaje výboru poslance Martina Kocourka.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal na své 32. schůzi dne 13. června 2000 vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002, tisk 610, a přijal usnesení č. 313. V tomto usnesení rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2001, tisk 610, vyslovila souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Ne-li, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do té se hlásí poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážená sněmovno, dovolte mi, abych ne jako zpravodaj, ale jako poslanec přednesl komplexní pozměňovací návrh, který jistým způsobem navazuje na vládní návrh zákona. Komplexní pozměňovací návrh by se skládal ze čtyř částí.

Za prvé: Název zákona se doplňuje takto:

Za slova "v letech 2001 a 2002" se doplňují slova "a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech České republiky a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)".

Za druhé: Před stávající § 1 vládního návrhu zákona se vkládá následující text:

Část I.: Pod tento navržený text se vkládá nový text "zákony o státních dluhopisových programech" a pod tento text se vkládá text "čl. I."

Za třetí: Text začínající slovy: § 3 a dále se vypouští a nahrazuje se tímto novým textem: "Část II" - pod tuto novou část II se vkládá nový text:

"Změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech České republiky a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP