(15.10 hodin)

(pokračuje Martínek)

Volby jsou totiž základem demokracie. Myslím si, že právě přehlednost volebních zákonů nám může umožnit, aby do budoucna i účast voličů ve volbách byla významná.

Dovolil bych si při této příležitosti navázat na slova pana předsedy Beneše a říci několik dalších věcí, které jsou svým způsobem rozdílné vůči původnímu vládnímu návrhu. On se zde zmiňoval o tzv. povinných volebních obvodech. Musím říci, že náš výbor a jeho jednotliví členové poměrně detailně konzultovali tento návrh v praxi. Vůči tomuto návrhu byla poměrně značná nelibost, a to z toho důvodu, že povinné volební obvody by mohly být přijatelné zejména u velkých nebo statutárních měst a činily by dozajista poměrně značné komplikace u menších a středních měst. Z toho důvodu nakonec ve výboru převážila možnost vrátit se k možnosti vytvořit volební obvody a nechat tuto záležitost na místních podmínkách.

My jsme se snažili ten zákon upravit ještě v tom slova smyslu, abychom umožnili vytvořit volební obvody i v menších sídlech, a to v souladu s určitou představou, resp. záměrem, aby do budoucna mohlo docházet ke sdružování obcí. Také jsme vycházeli z řady připomínek, že současný volební řád do komunálních voleb v podstatě v případech, kdy u velkého města byly tzv. satelitní městské části, bývalé vesnice, tito obyvatelé vlastně neměli šanci, aby se jejich zástupci do velkého zastupitelstva města dostali. Tím, že jsme snížili možnost, od kolika počtu zastupitelů je možno vytvářet obvody, a zároveň jsme snížili možnost nejmenšího množství volených zástupců v jednotlivých obvodech, umožňujeme - pokud sněmovna přijme tento názor - aby mohlo dojít k tomu, aby i venkovské zástavby u měst měly své zastoupení v zastupitelstvu obce.

Zachováno bylo tzv. panašování, které je všeobecně kvitováno občany. Pro ty, kteří nevědí, o co se jedná - je to systém, kdy volič volí jednak stranu, ale zároveň si může zvolit i zástupce z jiných politických stran, kteří mu vyhovují silou své osobnosti.

Jak už bylo panem ministrem řečeno, v novém zákoně je tzv. upravený d´Hondt, to znamená, že je tam jiný systém výpočtu jednotlivých mandátů. Stejně tak na našem výboru byla doplněna tzv. pětiprocentní uzavírací klauzule.

I tyto záležitosti byly poměrně výrazně konzultovány. Musím říci, že jak mezi občany, tak mezi zastupiteli stávající stav je považován za nevyhovující. Občané nejsou schopni pochopit, jak je možné, že do zastupitelstva se dostane člověk, který získal výrazně menší množství hlasů než jiný člověk, který získal výrazně více, a přesto v zastupitelstvu není. Myslím si, že právě tato změna umožňuje tuto záležitost určitým způsobem měnit.

Tak jak pan ministr předeslal, je třeba některé články určitým způsobem zmírnit. Jedná se zejména o možnost, aby volební komise vyslala své zástupce k člověku, který se nějakým způsobem nemůže dostavit k volebnímu aktu. Tam jsem připraven podat pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Táži se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám čtyři přihlášky. Jako první pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, moji dva předřečníci zde poměrně plamenně hovořili o tom, jak dobrá myšlenka uzavírací klauzule ve volbách do obecních zastupitelstev je. Chtěl bych říci, že tato klauzule je diskutabilní jak u voleb do Poslanecké sněmovny, tak u voleb do krajských zastupitelstev, ale považuji ji za přímý nesmysl při volbách do zastupitelstev obcí, protože tyto volby jsou zcela odlišného charakteru. Zde se nevolí celé kandidátky, ale umožňuje se volba napříč kandidátkami. Navíc také kandidatura nezávislých kandidátů. Bude-li tato uzavírací klauzule přijata, bude to fakticky znamenat, že nezávislí kandidáti budou vyloučeni z toho, aby se do zastupitelstva obcí vůbec mohli dostat, aby mohli získat mandáty. V tomto smyslu podávám pozměňovací návrhy.

Ještě bych chtěl avizoval jeden problém, který je v návrhu výboru pro veřejnou správu - v tisku 584/3 - kde také podám pozměňovací návrh. Ten ve svém § 5 v bodě 3 hovoří o neslučitelnosti funkcí člena obecního zastupitelstva s funkcemi ve statutárních orgánech obchodních společností, kterých je obec zřizovatelem nebo má v nich nějakou majetkovou účast. Přijetí tohoto návrhu by znamenalo, že členové obecních zastupitelstev nebudou moci vůbec pracovat v těchto dozorčích a správních orgánech společností, které obce zřizují, a to považuji za nešťastné, protože tito zastupitelé v podstatě zastupují majetkovou účast dané obce.

Takže dva pozměňovací návrhy.

1. K bodu 3 § 5. Odstavec 4 zní: Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené obcí nebo v níž má obec majetkovou účast.

Chtěl bych podotknout, že toto znění je také v souladu se zákonem o volbách do krajských zastupitelstev. Je tedy v tomto duchu totožné.

Ještě bych chtěl podotknout, že oba tyto pozměňovací návrhy jsou k tisku 584/3, tedy k usnesení výboru pro veřejnou správu.

2. K bodu 27 § 44. Odstavec 1 zní: Český statistický úřad ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování předaných podle § 42 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu. Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jednu vyšší tak, aby počet dělicích operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině.

To jsou mé dva pozměňovací návrhy. U druhého ještě musím podotknout, že jeho součástí je řekl bych vyrušení tzv. upraveného d´Hondtova systému. Navrhuji, aby se dělilo všemi celými čísly, což i v souladu s tím, co vláda uvedla v důvodové zprávě, je vyváženo, co se týká malých i velkých stran. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále bude hovořit v podrobné rozpravě zpravodaj pan poslanec Beneš, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP