(15.20 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, velmi se omlouvám, neboť jsem zapomněl požádat tuto slovutnou sněmovnu o souhlas, aby pro druhé čtení jako základ byl vzat sněmovní tisk 584/3, tedy komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Současně bych všechny, kteří by váhali, chtěl ubezpečit, že slova pana poslance Kvapila byla směrována k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu, čili nedopustíme se žádného problému. Omlouvám se ještě jednou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, mám tedy chápat váš návrh jako procedurální, abychom odhlasovali, že základem pro projednávání ve druhém čtení je sněmovní tisk 584/3, což je usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí číslo 179 ze dne 19. října 2000? Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 180 poslanců pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se ujme slova pan poslanec Radko Martínek a připraví se paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, tak jak jsem avizoval v obecné rozpravě, dovolil bych si navrhnout tři pozměňovací návrhy, a sice k § 5 odst. 4 první věta. Navrhuji vypustit slova "člena statutárního orgánu" a nahradit je slovy "statutárního zástupce". V tomto případě se jedná v podstatě o tutéž problematiku, kterou zde zdůvodnil pan poslanec Kvapil, takže si myslím, že není třeba ji dále zdůvodňovat.

Dále v § 32 odst. 7 v druhé větě za slovo "volební komise" navrhuji vložit slova "může vyslat". Tímto pozměňovacím návrhem reaguji v podstatě na to, co tady sdělil pan ministr v úvodní řeči, že může dojít k určitým organizačním problémům. Pokud tento stav bude takto v zákoně, v podstatě je to stejný systém, jako platí doposud a umožňuje, pokud závažné technické problémy budou bránit vyslání zástupce uskutečnit, stav takový, aby nebyl v rozporu se zákonem.

Poslední. V části 5. čl. VI navrhuji změnit slova "obecních zastupitelstev" za slova "zastupitelstev v obci". Odpovídá to dikci a terminologii, která je v zákoně uvedena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme paní poslankyně Zuzka Rujbrová, připraví se pan poslanec Doležal.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, moje pozměňovací návrhy zčásti směřují ke stejnému tématu, které zde už v podrobné rozpravě otevřel pan kolega Kvapil. Většina z vás začínala svoji politickou kariéru v komunální politice. Jistě si také uvědomujete význam osobností, které jsou do zastupitelstev jednotlivých obcí voleny, a to obvykle napříč politickým spektrem lidmi, kteří kroužkují ve volebních arších právě ty osobnosti, které dobře znají a které pokládají za způsobilé vést jejich vesnici nebo město. I to přispívá ke schopnosti komunikace jednotlivých zastupitelstev a zejména k rozvoji jednotlivých obcí. Ptám se, jestli skutečně chceme v kopírování toho, co předvádíme zde, vnutit našim zastupitelstvům hlasovací mašinerii, kde kvalifikačním předpokladem pro účast v zastupitelstvu bude stranická legitimace jedné ze dvou nejsilnějších politických stran.

Navrhuji proto ve shodě s kolegou Kvapilem, byť jinými slovy, v ustanovení § 44 odst. 1 vypustit větu druhou až pátou. Podotýkám, že tyto věty upravují právě pětiprocentní uzavírací klauzuli pro přístup jednotlivých subjektů včetně nezávislých do zastupitelstva.

Dále pak navrhuji v § 44 odst. 1 v poslední větě slova "čísly 1,42, 2, 3 a dále vždy číslem o jednu vyšším" nahradit slovy "lichými čísly (1, 3, 5….)", kde - podotýkám - by šlo o nahrazení d´Hondtovy metody současným volebním systémem, který - a to musím připustit - naopak preferuje menší politické subjekty. Pokud by nebyla vůle k akceptaci tohoto návrhu, dávám jiný návrh, a to nahrazení slov "čísly 1,42, 2, 3 a dále vždy číslem o jednu vyšším" slovy "čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jednu vyšším", což je metoda, která by byla v tomto směru nejobjektivnější.

Konečně můj poslední pozměňovací návrh směřuje k ustanovení § 21 odst. 2, kde navrhuji na konec věty prvé i věty druhé doplnit slova "zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů" a dále - podotýkám, že oba tyto návrhy spolu souvisí - v § 39 odst. 5 písm. b) doplnit před čárku "v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů zastupitelstva". Na vysvětlení tohoto návrhu. Směřuje k možnosti sestavovat kandidátní listiny o počtu o jednu třetinu vyšším, než je počet členů zastupitelstva, který má být v obci volen, tak aby v případě snížení počtu členů zastupitelstva byli i v těch nejmenších obcích, kde byla předkládána třeba jen jedna kandidátní listina, k dispozici kandidáti na převzetí funkce člena zastupitelstva, tedy náhradníci.

Dovolte, abych se zcela naposled vyjádřila k tomu, co již kolega Martínek komentoval z úvodního vystoupení pana ministra vnitra, tedy k pozměňovacímu návrhu, který akceptoval výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a který se týká možností členů volebních okrskových komisí navštívit na žádost voliče, který ze zdravotních důvodů není schopen se sám ve volební místnosti aktu zúčastnit. Výbor akceptoval pozměňovací návrh, který umožňuje, aby členové volební komise vyšli vstříc takto postiženým voličům v případě, že se tak stane ve volebním obvodu, ve kterém je volební okrsková komise zřízena. Za situace, kdy si uvědomíme, že současná úprava - a nemám pocit, že by činila v praxi problémy - dávala členům okrskové komise povinnost vyhledat podobného voliče v rámci celé obce, podotýkám celé obce, nikoliv obvodu, tak kompromis mezi okrskem původně ministerstvem navrhovaným a obcí je podle mého názoru žádoucí, protože zejména ve větších obcích za situace, kdy jeden z členů rodiny si zlomí nohu, z tohoto důvodu bude v sousedním panelovém době pobývat u rodinných příslušníků, je fakticky vyloučen z voleb, přestože je volební místnost na dosah několika metrů. Domnívám se, že tyto problémy bychom v praxi neměli.

Na závěr bych ráda dodala, že přijetí mého prvního pozměňovacího návrhu, tedy návrhu, který se týká obou částí ustanovení § 44 odst. 1, je podmínkou klubu KSČM pro podporu tohoto zákona.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP