(15.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má pan poslanec Doležal, připraví se pan zpravodaj poslanec Beneš.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 584/3.

Za čl. III se vkládá část 3, změna zákona o hl. m. Praze, a nový čl. IV, který zní: Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, se mění takto:

1. V § 32 se odst. 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. V § 59 odst. 2 písm. t) se zrušuje slovo "zastupitelstva".

3. V § 60 odst. 2 větě první se za slova "žádosti" vkládá slovo "alespoň".

4. V § 67 odst. 3 větě třetí se zrušuje slovo "zastupitelstva".

5. V § 67 odst. 3 větě čtvrté se zrušuje slovo "zastupitelstva".

6. V § 68 odst. 2 písm. n) se za slovo "plnění" vkládají slova "přesahuje částku stanovenou ve zvláštním zákoně pro povinné vyhlášení obchodní veřejné soutěže a".

Poznámka pod čarou č. 19a zní: "§ 3 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 28/2000 Sb."

7. V § 68 odst. 2 písm. s) se zrušují slova "a pracovních společenství".

8. V § 81 odst. 2 větě druhé se slovo "svěřený" nahrazuje slovem "vyhrazený".

9. V § 94 odst. 2 písm. b) se za slovo "plnění" vkládají slova "přesahuje částku stanovenou ve zvláštním zákoně pro povinné vyhlášení obchodní veřejné soutěže a".

Poznámka pod čarou č. 19a zní: "§ 3 odst. 2 zákona 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 28/2000 Sb."

10. V § 94 odst. 2 se písm. i) zrušuje.

11. V § 94 se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní: "Rada městské části rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti svěřené městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí."

Dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 4.

Dosavadní článek IV jako článek V.

Dále je nutno upravit název celého zákona, který by zněl: zákon, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., a mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pokusím se o krátké zdůvodnění. V současné době se v hlavním městě zpracovává statut hlavního města Prahy, který vychází z nově schváleného zákona o hl. m. Praze a nabývá účinnosti 12. listopadu, to je termín voleb do krajů. Při této přípravě se narazilo na určité problémy, jejichž řešení je právě snahou tohoto pozměňovacího návrhu. Tyto problémy se týkají za prvé legislativně technických nepřesností, tj. použití nesprávných pojmů a upřesnění textů. Samozřejmě nastaly i praktické problémy, kdy není možné v podstatě statut sestavit, a to z důvodů neúplného přenosu kompetencí v otázce výběrových řízení a samozřejmě přenosu kompetencí ze zastupitelstva na úřad a obráceně.

Proto byla zvolena tato netradiční forma, pokud jde o zařazení tohoto pozměňovacího návrhu do tohoto zákona, a to jen z toho důvodu, aby byl stihnut termín, kdy vstupuje v platnost zákon o hl. m. Praze, a tím pádem mohl být statut k tomuto termínu zpracován a schválen.

Děkuji za vaši podporu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych i já předložil některé pozměňovací návrhy. Nejprve v § 4 odst. 2 písm. d) nahradit text "vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících nebo služba vojáka z povolání v zahraničí," textem "vyžaduje-li to bezpečnost státu" - je to textace identická se zákonem o volbách do krajů v tuto chvíli platných.

V § 5 odst. 3 v poslední větě vypustit slova "hejtmanem a kraje", takže by za textem "a hl. m. Prahy" byla čárka "radou obce, města, hl. m. Prahy, městské části nebo městského obvodu". Znamená to, že obecní zastupitelé by mohli být voleni, i když jsou v těchto funkcích krajského charakteru.

Ještě dovolte, pan poslanec Kvapil v § 5 odst. 4 dával pozměňovací návrh, který je identický se zněním stávajícího zákona o volbách do krajů, ale protože z Ministerstva zněly pochybnosti o možnosti této formulace, pokusil bych se to nahradit textem: "Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí člena statutárního orgánu" atd. textem "s funkcí ředitele nebo jednatele" a následuje text původní.

V § 14 odst. d, který popisuje složení okrskových volebních komisí, že okrsková volební komise by měla mít nejméně 5 členů pro volební okrsek s více nebo 300 voliči. Vzhledem k tomu, že tyto volby jsou nejkomplikovanější ze všech institutů voleb na vyhodnocení právě kvůli již zmíněnému panašování, tak si nemyslím, že bychom číslovku 6, která je v zákoně o volbách do krajů, měli nahrazovat číslovkou menší. Proto můj návrh spočívá v nahrazení číslovky 5 číslovkou 6.

V § 16 odst. 1 bych si dovolil navrhnout vypustit písm. f) a následně spojku "nebo" dát za písm. d). Konečně také bylo zmíněno u § 29, kde se hovoří o povinnosti starosty vymezit plochy pro prevenci volebních stran, vypustit odst. 1 - a jdu ještě nad rámec, který zde zazněl - pokud by neprošlo slovo "vyhradí", tak ho nahradit slovy "může nahradit".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Benešovi a táži se zda se ještě někdo hlásí o slovo. Pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych předložil jeden krátký pozměňovací návrh rovněž k § 29 - je to částečná modifikace právě předneseného návrhu kolegou Benešem.

Podle mého pozměňovacího návrhu § 29 odst. 1 zní: "Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP