(15.40 hodin)

(pokračuje Jalůvka)

Paragraf 29 odst. 2 beze změny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. Táži se, kdo se další hlásí. Ne-li, podrobnou rozpravu končím.

Táži se, zda má někdo zájem o závěrečná slova. Proto končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji i panu zpravodaji Benešovi.

Tím jsme se zbavili prvních tří bodů dnešního dne.

 

Dostáváme se k bodu 47 našeho programu, kterým je

 

47.
Návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 705/ - první čtení

 

Prosím pana ministra životního prostřední Kužvarta, aby se ujal slova a uvedl tento návrh.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládaný návrh zákona o odpadech představuje v poměrně krátkém časovém období již třetí legislativní úpravu této oblasti. První zákon byl přijat v roce 1991 pod číslem 238, nyní platný zákon je z roku 1997, jeho novela má číslo 37/2000 Sb.

Důvody, které vedly resort životního prostřední k předkladu zcela nového zákona o odpadech, jsou především v oblasti harmonizace právních předpisů České republiky s předpisy Evropského společenství. Z předpisů Evropského společenství se sice vycházelo již při přípravě zmíněného zákona 125/1997 Sb., o odpadech, a jeho prováděcích předpisů, analýza jejich vzájemného souladu však ukázala řadu závažných rozdílů a nepřesností, které je nutno v procesu příprav na přijetí do Evropské unie odstranit.

Základním cílem nového zákona o odpadech nadále zůstává stanovení a dodržování pravidel pro nakládání s odpady. V nich se zcela zřetelně podporuje využívání odpadů před jejich pouhým odstraněním, zejména pokud jde o ukládání odpadů na skládky. Právě tento moment bývá v hodnoticích zprávách Evropské komise zmiňován. Příliš velké procenta odpadu je ukládáno na skládky, nikoli využíváno.

K nejzákladnější povinnosti patří, že každý, kdo nakládá s odpady, může tak činit jen v rámci daného zákona a předpisů vydaných k jeho uvedení. Nelegální nakládání s odpady je sankcionováno. Zákon tak stanovuje v souladu s čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod práva vlastníka věci, která je odpadem.

Návrh zákona svěřuje kompetence jak krajům, tak okresním úřadům, neboť v době předpokládaného nabytí účinnosti zákona o odpadech oba tyto orgány by měly fungovat vedle sebe.

Stručně bych charakterizoval změny, ke kterým dochází proti stávající právní úpravě.

Jednak je to oblast definic a pojmů, dále stanovení pravidel pro bezpečné nakládání s odpady, kdy jsou především zpřesněna a doplněna pravidla pro nakládání s odpady, která by měla zajistit ochranu před jejich nepříznivými účinky. Nově se zavádí pro původce a oprávněné osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem, povinnosti určit odpadového hospodáře, prostřednictvím kterého zajišťují odborné nakládání s odpady.

Dalšími odlišnostmi proti stávající právní úpravě je evidence a ohlašování odpadu a zařízení, plánování nakládání s odpady a nakládání s vybranými odpady.

Navrhovaná právní úprava je tedy v souladu jak s ústavním pořádkem České republiky, tak s jejími mezinárodními závazky a s právními předpisy Evropského společenství.

Ekonomické dopady jsou uvedeny s vazbou na vládou schválenou aproximační strategii pro oblast životního prostředí v obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona.

Předpokládaný termín nabytí účinnosti zákona o odpadech je 1. leden 2002 s tím, že pro povinnosti, které jsou návrhem zákona nově stanoveny a jejichž realizace si vyžádá dodatečné náklady a delší přípravu, je účinnost zákona odsunuta o 12 měsíců. Například se jedná o problematiku vývozu a dovozu baterií a akumulátorů.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že při přípravě dnes diskutovaného zákona o odpadech se velice pozitivně na něm podíleli i poslanci - zdůrazňuji napříč politickým spektrem. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, pane ministře. Můžeme pouze doufat, že to tak je, napříč spektrem.

Prosím zpravodaje pro první čtení poslance Bláhu. Protože zde není přítomen, je zde nějaký zpravodaj, který by ho mohl nahradit? Pan poslanec Beneš to zkusí za něho. Předem jsem oznamoval pořadí a výslovně jsem žádal.

Pane poslanče, už jsem chtěl kvůli vám přerušit schůzi.

 

Poslanec Jan Bláha: Promiňte, pane předsedo, omlouvám se, ale právě s pracovníky Ministerstva životního prostředí jsme řešili některé otázky těchto ekologických zákonů.

Protože jsme projednávali tento návrh zákona, jak o něm hovořil i pan ministr a jak mluvil ve svém úvodním slově, jako věc, která je průřezová. Jak je připravena tato záležitost od čísla 125 a zákonů před tím, domnívám se, že tento návrh zákona, jak je v jednotlivých částech připraven, odpovídá tomu, co vzniklo na úrovni práce Ministerstva životního prostředí a pracovní skupiny, jejíchž dílčích částí jsem se já i někteří další kolegové z této sněmovny účastnili.

Domnívám se také, že například v příloze 4 a v dalších jsou řešeny otázky, které byly velice problematické při projednávání tohoto zákona pod číslem 125. Byla to otázka toho, jakou formou budeme nebo nebudeme upřednostňovat jednotlivé obory činnosti. Mám tím na mysli, v jaké úrovni se bude nacházet klasické skládkování, v jaké úrovni separace a třídění a jak dalece budeme vnímat, že také takovýto odpad je využitelný energeticky ať už za účelem spalování, nebo dalšího využití energetickou cestou.

Když vezmete přílohy, nabídka je tam tak, jak odpovídá srovnání, a to je důvodová zpráva. Důvodová zpráva je tak silná právě proto, že se snaží udělat maximální srovnání se všemi dnes platnými směrnicemi i v návrhu tak, jak je navržen do projednávání. Osobně se domnívám, že je připraven velice dobře. Samozřejmě očekávám řadu konkrétních připomínek, některé dokonce z obcí přišly. Chtějí dokonce některé kroky zpřísňovat například v rámci toho, za jakých podmínek a komu bude udělována licence a jaký na to bude mít vliv obec z titulu území jako takového. Příkladů bude více.

Všimli jste si, že i v tabulkách jsou tam s výhledem na další roky - až za rok 2008 - zpoplatnění ukládání nebezpečného odpadu, ale i komunálního jako částky vyšší. O tom v minulých letech také byla dalekosáhlá diskuse, kde jsme bohužel prohráli pod tehdejším velkým nátlakem některých lobby. Nepodařilo se nám to, co je obvyklé a co dnes zároveň v těchto vyšších částkách motivuje právě separaci, třídění a využití odpadu jiným způsobem než skládkováním, protože to bych považoval za velmi nešťastné a špatné. Tento zákon jde novým technologiím vstříc.

Doporučuji jeho projednání a propuštění do dalšího čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Vlčková.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, projednávaný zákon o odpadech, tisk 705, zřetelně stanovuje hierarchii v nakládání s odpady a upřednostňuje jejich recyklaci a využívání před pouhou likvidací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP