(15.50 hodin)

(pokračuje Vlčková)

Tím pozitivně zasahuje do surovinového hospodářství. Zavádí sankce za nedodržení těchto povinností. Tento fakt bez ohledu na požadavek harmonizace naší legislativy s Evropskou unií je velmi významný a jednoznačně společensky žádoucí a potřebný. Současně platný zákon tyto povinnosti dostatečně nezabezpečuje, a proto je v České republice využívání odpadů na velmi nízké úrovni. Tento stav je z pohledu dopadu nakládání s odpady na životní prostředí dále neudržitelný a nikdo nemá právo nastolení racionálnějšího systému odkládat a už vůbec ne například kvůli plánům odpadového hospodářství.

Návrh zákona prošel dost náročným připomínkovým řízením včetně profesních organizací a jejich požadavky byly ve velké míře do zákona zapracovány. Na přípravě zákona se podíleli kromě ministerských úředníků i odborníci z profesních organizací, kteří považují nový zákon za nutnost. Jeho zamítnutím by veškerá dobře míněná snaha napomoci životnímu prostředí a nastolení jasnějších a přísnějších pravidel do nakládání s odpady byla negována. Byl by tak na delší dobu opět konzervován současný stav určité bezbřehosti a benevolence v této oblasti.

Až na některá problematická ustanovení, která jsou odstranitelná v procesu druhého čtení zákona, zákon skutečně respektuje legislativu Evropské unie. Proto je žádoucí nejen z hlediska vstupu České republiky do Evropské unie, ale především proto, že státy Evropské unie jsou skutečně dál v ochraně životního prostředí než naše země a přiblížení se jejich legislativě znamená zajištění vyšší ochrany životního prostředí naší země. Jestliže chceme tuto předlohu zákona považovat za problematickou, musíme pak hodnotit jako problematickou např. legislativu Rakouska nebo Spolkové republiky Německo.

Nový zákon o odpadech je potřebný, a proto doporučuji jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Prosím pana poslance Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych úvahu nad tímto návrhem zákona - zákona o odpadech - poněkud rozšířil. Na tomto programu schůze máme návrh zákona o vodách, návrh zákona o minerálních vodách, budeme probírat další a další normy a předpisy, které posouvají naši legislativu obzvláště v oblasti životního prostředí, které ale samozřejmě ve svém dopadu znamenají náklady na naše výrobní podniky. A chceme-li mít dobrý stav životního prostředí, tak samozřejmě to musíme nějakým způsobem zaplatit. Je třeba si uvědomit, že v evropské legislativě existuje směrnice rady číslo 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění. Zkratka se používá IPPC. Je to norma, která sice je obsažena v legislativním plánu práce Ministerstva životního prostředí. Je to norma, kterou Ministerstvo životního prostředí zatím předložilo do vlády ve věcném záměru. Nemýlím-li se, tak zatím neexistuje vládní pohled.

Mne upřímně řečeno mrzí v tuto chvilku, že zde nesedí ministři zemědělství či ministři průmyslu a obchodu, protože si myslím, že všechny tyto věci mají velmi silný dopad. Chtěl bych poprosit, ani nevím, jestli vaším prostřednictvím, pane předsedo, předsedu vlády, aby do projednávání ve výborech těch norem, které jsem zde zmínil, protože se nejedná jenom o zákon o odpadech, tak aby bylo předloženo Poslanecké sněmovně, jak vláda chce naložit s onou normou IPPC. Jenom abych vysvětlil svým kolegyním a kolegům - znamená to, že pro zhruba dva tisíce podniků, přičemž dneska ani nevíme, kterých přesně podniků, budeme žádat přechodné období. Není to věc, která by byla drobná. A mne velmi zaráží, že nejprve máme dílčí normy, a teprve poté budeme mít nějaký komplexní pohled.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo jiný se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, také já se přidávám k tomu, že tento zákon by neměl být zamítnut, měl by jít do druhého čtení. Chtěl bych zdůraznit, že upřednostňuje recyklaci odpadů před spalováním či skládkováním. Ale tato recyklace odpadů není dána žádnou konkrétní povinností nebo sankcí, takže tady bych předpokládal nějaké doplnění ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě někdo další? Ne-li, obecnou rozpravu končím. Nevím, jestli navrhovatel či zpravodaj chtějí něco říci. Myslím, že návrh na vrácení nebo zamítnutí nezazněl, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bláha: V rámci obecné rozpravy nezazněl žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí. Může být otevřena rozprava podrobná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Všechny vás pro jistotu odhlásím, protože nás tady vidím menší počet, přestože jsem přilákal kolegy.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Táži se, zda má ještě někdo nějaký jiný návrh. Ne-li, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 134 poslanců 133 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji panu ministru a zpravodaji.

 

Pan ministr zde zůstane, protože přicházíme k dalšímu bodu, kterým je

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti,
sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000
/sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

 

Prosím opět pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládám vám návrh k vyslovení souhlasu s Cartagenským protokolem o biologické bezpečnosti. Tato úmluva vstoupila v platnosti 29. prosince 1993. K základním závazkům smluvních stran této úmluvy patří ochrana biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů. Plněním této úmluvy byly pověřeny dva resorty - Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Vzhledem k tomu, že úmluva se dotýká i dalších resortů, byl pro zajištění meziresortní spolupráce vytvořen při Ministerstvu životního prostředí v roce 1997 Český výbor pro úmluvu o biologické rozmanitosti.

Cílem této úmluvy je zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů, které jsou výsledkem moderních biotechnologií a které mohou mít nepříznivý vliv na ochranu a využívání biologické rozmanitosti. V květnu tohoto roku byl poprvé tento tzv. Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti předložen k podpisu v Nairobi. Z celkem 177 smluvních stran úmluvy ho podepsalo celkem 68, mezi nimi Evropská komise a téměř všechny státy Evropské unie, mezi nimi i Česká republika.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP