(16.00 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Dopady na státní rozpočet této úmluvy budou řešeny v souvislosti s přijetím zákona, který se zabývá geneticky modifikovanými potravinami. Podle protokolu si vyžaduje, jak už jsem předeslal, úzkou spolupráci resortů - především životního prostředí a zemědělství.

Na závěr bych chtěl, vážená sněmovno, zdůraznit, že podpis a ratifikace tohoto protokolu znamenají posílení mezinárodní prestiže České republiky a důležitý krok při přípravě na vstup do Evropské unie. Proto si dovoluji doporučit Poslanecké sněmovně vyslovit s ratifikací tohoto protokolu souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana poslance Nájemníka jako zpravodaje pro první čtení o slovo.

 

Poslanec Václav Nájemník: Moje zpravodajská zpráva bude krátká. Bylo by dobře propustit tento materiál do dalšího čtení a pořádně jej projednat na výborech.

Jinak se domnívám, že tento Cartagenský protokol poskytuje dostatečně široký prostor pro diskusi v jednotlivých státech, které se na něm mají účastnit.

Navrhoval bych, aby se projednal především ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, eventuálně i v zahraničním výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mně formálně písemně nikdo nepřihlásil. Pak ji tedy končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Ne. Pak tedy dám hlasovat.

 

Kdo je pro, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 147 poslanců 120 hlasovalo pro, 4 hlasovali proti. Návrh byl přijat. Tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Pan poslanec Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Já jsem ještě navrhoval, aby byl projednán ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane zpravodaji, vy jste mě zmátl, vy jste měl sedět tady. Já bych se vás byl zeptal. Vy jste odešel do své poslanecké lavice. Ano, já jsem si pak nebyl jist, jestli to tak bylo.

 

Já dám znovu hlasovat o návrhu pana poslance Nájemníka přikázat to i výboru pro veřejnou správu, životní prostředí a tak dále.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 152 poslanců hlasovalo 97 pro, 16 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Tímto přikázáním jsme skončili projednávání bodu 61 našeho schváleného pořadu.

 

Já teď marně hledám pana ministra vnitra Grosse. Jestli nepředpokládal, že bude tak rychle probíhat projednávání bodu 61, tak je to vada. Ale pan ministr díky skvělé fyzické přípravě už je zde, a proto mu dám slovo k bodu 66.

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou,
kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou
o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995
/sněmovní tisk 736/ - prvé čtení

 

Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, pane předsedo a omlouvám se. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem této smlouvy, kterou uvedl pan předseda Poslanecké sněmovny, je, aby došlo k usnadnění překračování státních hranic v rámci malého pohraničního styku občanů obou států a aby došlo k umožnění v budoucnu provádět operativní změny některých částí smlouvy o malém pohraničním styku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, mohu vás přerušit? Mohu pana zpravodaje zavolat? Ano. Pokračujte. Já jsem si chtěl předzavolat pana zpravodaje.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pokud jde o usnadnění překračování státních hranic, přináší smlouva následující změny:

Nahrazením slova "obce" slovem "okresu" v čl. 2 odst. 1 ve větě druhé smlouvy o malém pohraničním styku dochází k podstatnému rozšíření pásma malého pohraničního styku tak, že pásmo malého pohraničního styku zůstává zachováno v šíři 15 km po obou stranách společných státních hranic. Pokud však toto pásmo protne území okresu, bude do tohoto pásma náležet i zbývající část okresu. Pokud stávající úprava náležela do pásma malého pohraničního styku, pouze zbývající část obce, pokud její území protínalo pásmo malého pohraničního styku, tam zůstává.

Dále dochází k zařazení školního průkazu vydaného v souladu s vnitrostátními právními předpisy Polské republiky mezi doklady, které opravňují k překračování státních hranic v rámci malého pohraničního styku. Česká strana v této věci vyšla vstříc opakovaně přednášenému požadavku a zájmu polské strany a akceptovala její návrh týkající se umožnění překračování státních hranic organizovanými skupinami školní mládeže.

Dále smlouva umožní, aby občané mající v pásmu malého pohraničního styku trvalý nebo přechodný pobyt mohli překračovat státní hranice a pobývat v pásmu malého pohraničního styku též na základě cestovního pasu. Podle stávající smluvní úpravy tak mohl občan jedné nebo druhé strany činit pouze na základě občanského průkazu.

Pokud jde o umožnění provádění operativních změn některých částí smlouvy v malém pohraničním styku, budou moci vlády smluvních stran pružně reagovat na měnící se okolnosti a příslušné změny provádět po vzájemné dohodě cestou výměny nót.

Tolik, pane předsedo, bych asi uvedl v rámci úvodního slova k této smlouvě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Laštůvku.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nezbývá, než potvrdit slova pana předkladatele, pana ministra Grosse, a podtrhnout, že předkládaná změna usnadňuje překračování státních hranic v rámci malého pohraničního styku.

Tato změna se dotkne čtyř okruhů. Jednak šíře pásma - tím, že pojem "obec" se nahradí pojmem "okres", dojde k podstatnému rozšíření pásma malého pohraničního styku. Současně bude umožněno, aby vznikající nebo zanikající obce byly do tohoto pásma zahrnuty či z něho vyjmuty. Usnadní a zjednoduší na hranicích styk tím, že rozšíří stávající platné doklady, které umožnily tento přechod, tj. občanský průkaz, o platný pas. A za čtvrté - výrazně zjednoduší překračování státní hranice organizovaných skupin školní mládeže.

Dovolte, dámy a pánové, abych doporučil postoupit sněmovně návrh této smlouvy do druhého čtení. Doporučuji projednat ho v zahraničním výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mně písemně nikdo nepřihlásil. Obecnou rozpravu tedy končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Prosím pana místopředsedu Langera, aby mě nerušil ve výkonu funkce předsedajícího, opravdu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo nějaký jiný návrh? Ne-li, dávám hlasovat.

 

Kdo souhlasí, aby byl tento návrh přikázán zahraničnímu výboru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 158 poslanců pro hlasovalo 123, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Čili rozhodli jsme o přikázání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP