(16.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Končím projednávání bodu č. 66. Prosím pana ministra vnitra, aby nikam neutíkal, protože jsem jasně oznámil na začátku, jaké je pořadí projednávaných bodů, a z toho vyplývá, že budeme nyní projednávat bod číslo

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
/sněmovní tisk 738/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, přemýšlím, jak teď uvést tento návrh, protože se jedná o návrh po mém soudu velice důležitý a byl bych velice rád, kdyby Poslanecká sněmovna pokud možno při svém rozhodování vzala velice vážně v úvahu to, co budu říkat.

My jsme přistoupili k předložení této zákonné úpravy z toho důvodu, že Česká republika, resp. Policie České republiky má reálnou šanci uzavřít do konce tohoto roku, resp. na přelomu tohoto a příštího roku, smlouvu s Europolem, která umožní Policii ČR se pak fakticky plnohodnotně podílet na práci Europolu. Dostali bychom se tak do určité míry do předstihu před celkové začleňování České republiky do struktur Evropské unie.

Problém, proč jsme nemohli tu smlouvu podepsat, aniž bychom museli v tuto chvíli předstupovat před Poslaneckou sněmovnu, se týká zákonné úpravy, kterou má Police ČR v rámci zákona o Policii ČR. Jedná se o to, že současná právní úprava Policii ČR neumožňuje dvě věci, které právě pro onu mezinárodní spolupráci jsou nesmírně důležité.

První oblast se týká ochrany osobních údajů. Poslanecká sněmovna i Senát před časem schválily zákon o ochraně osobních údajů. Tento zákon zná některé zvláštní režimy pro ochranu těchto dat, a do jednoho z těch zvláštních režimů se třeba vedle zpravodajských služeb dostala i Policie ČR pro účely trestního řízení. Problém je, že ochraně dat v rámci Evropské unie je věnována velice výrazná pozornost a my nebudeme mít šanci plnohodnotně s Europolem spolupracovat, pokud ochrana těchto dat nebude mít ty standardy, na které jsou zvyklé evropské policejní sbory. Tudíž jsme museli přistoupit k tomu, že předložíme návrh zákona, který bude tuto část upravovat.

Druhá část podstatných změn tohoto zákona se týká mezinárodní spolupráce. My máme obrovský problém s tím, abychom nalezli právní konstrukci, jak může policista Policie ČR vykonávat svoji službu mimo území České republiky. A složitější je ten problém, pokud má při výkonu své činnosti zasahovat do práv druhých osob, což samozřejmě v případě působení na území České republiky není problémovou záležitostí, ale velice problematickou záležitostí se to stává v okamžiku, kdy např. policista Police ČR má spolupracovat na odhalování nějakého složitého mezinárodního případu, má působit na území druhého státu, ale stává se to i praktickým problémem třeba při pronásledování pachatele, který uniká přes státní hranici, a my podle současné právní úpravy jsme v situaci, kdy policista se buď musí na státní hranici zastavit, nebo sice přes státní hranici pokračuje, ale víme, že se dostává na hranu zákona, a pak možnost použití donucovacích prostředků, možnost využití oprávnění policisty Policie ČR na té druhé straně hranic je prakticky nulová.

Podařilo se nám uzavřít s některými státy, též čerstvě se Spolkovou republikou Německo, mezinárodní smlouvu, která přijde v brzké době do Poslanecké sněmovny, která se má právě týkat té spolupráce na hranicích, přeshraničního pronásledování, má se týkat toho, že budeme mít společné služby pohraniční policie, že bude docházet k intenzivním výměnám atd. Ale co nám je to platné, pokud naše vnitrostátní právní úprava neumožňuje, abychom tyto věci dělali. Dostali bychom se do dost složité situace, že budeme mít mezinárodní smlouvu, byť prezidentského typu, která bude platná, bude něco deklarovat, ale procesní nástroje v našem zákoně nám to umožňovat nebudou. Dalo by se sice právně to vyložit tak, že ta smlouva je něco, co platí, ale budou-li ustanovení zákona o policii tomu odporovat, tak se dostaneme do velice složité situace. Takže to je ten druhý problém, který upravujeme.

Zaznamenal jsem, že v některých poslaneckých klubech byly poměrně velké rozpaky nad tím, co navrhujeme, což se týká registru DNA v rámci využívání k identifikaci Policie ČR. Já zde mám k dispozici směrnici Evropských společenství, mám zde dokumenty, které ukazují, jak tyto věci jsou využívány v policejních sborech v rámci Europolu, takže těm z vás, kteří takové námitky nebo otázky eventuálně vznesou - já to chápu jako legitimní otazníky nad touto věcí - jsme připraveni argumentačně i k těmto otázkám dát určité vyjádření.

Co je problémovou záležitostí tohoto zákona, to je novelizování takzvaných dopravních zákonů, které Poslanecká sněmovna před nepříliš vzdálenou dobou přijala. Předpokládám, že pan ministr dopravy se k této věci vyjádří, protože my jsme s určitými rozpaky - protože jsem se obával, aby tato tzv. euronovela nebyla ohrožena - rozhodli, přesněji řečeno vláda rozhodla, že to do tohoto zákona včlení jako součást této novely. Ten důvod, proč k tomu včlenění by mělo dojít, je následující. Ministerstvo dopravy před časem do Poslanecké sněmovny předložilo tři návrhy zákonů, které spolu velice úzce souvisí. U dvou z nich již byl ukončen legislativní proces, lhůta byla stanovena na 1. 1. 2001 jako datum nabytí účinnosti těchto zákonů, ale u toho třetího z nich jsme zatím v situaci, kdy sněmovna jej bude probírat teprve v prvém čtení. Přitom je samozřejmě velice nepravděpodobné, že legislativní proces bude do konce tohoto roku skončen. Takže to je ten hlavní důvod, proč Ministerstvo dopravy tohle doporučuje, a já s tímto cílem souhlasím, aby došlo k odložení účinnosti dopravních zákonů. Je to součást tohoto návrhu.

Na závěr bych tedy, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, chtěl vás velmi požádat o to, abyste skutečně zvažovali to, jaký byl náš motiv předložit tuto tzv. euronovelu do Poslanecké sněmovny. Snažili jsme se omezit ji v rámci policejního zákona jen na ty věci, které nám znemožňují stát se prakticky hned plnohodnotnými partnery pro Europol. Snažili jsme se tam nedávat žádné konfliktní věci, které by zde v Poslanecké sněmovně vedly zcela legitimně k prodloužení diskuse a k prodloužení projednávání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP