(16.30 hodin)

(pokračuje Schling)

Ano, můžete říci - je to odpovědnost vlády, ať vláda koná, ať udělá všechno pro to, aby se to nestalo. Ano, vláda to nepochybně dělat bude. Musela by hledat nejrůznější provizoria, která rozhodně nepřispějí ke kvalitě státní správy. Vezměte prosím v úvahu, že třetí zákon, který nezbytně nutně potřebujeme k výkonu této administrativy, ještě neprošel druhým čtením, ještě ho tady projednáváme. Nikdo nemůže říci, kdy nabude účinnosti, a bez toho zákona to také nejde. Příprava těch věcí vyžaduje řadu měsíců. Nejde o to, že bychom nechtěli, ale ten čas je bohužel pryč. Za to, že je pryč, kritizujte. Ano, mohu vám dát za pravdu, zasloužíme si kritiku, ale nepřenášejme prosím naše chyby na občany, a to se s vysokou pravděpodobností stane, pokud účinnost nebude odsunuta.

Pokud jde o techniku, jak jsme to udělali, domnívali jsme se, že je to jediný schůdný způsob. Pokud nebude sněmovnou akceptován, budeme se pravděpodobně pokoušet řešit stejný problém jiným postupem. Nevím, jestli existuje. Pokud bychom takový postup našli, narazíme ovšem znovu na to, že budeme potřebovat vaši podporu, váš souhlas, tudíž by se celá ta věc jenom dále zkomplikovala a stáli bychom ve stejné situaci, že s vysokou pravděpodobností nastanou po 1. lednu ve výkonu státní správy problémy. Proto vás prosím, abyste nevyužili té možnosti a nevetovali projednání tohoto zákona zkráceným postupem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Schlingovi. Slovo má pan poslanec František Ondruš, připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec František Ondruš: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v krátkosti vyjádřil k té části vládního návrhu zákona, která se týká bezprostředně Policie České republiky, resp. vedení policejních evidencí.

Jak předkladatelé přiznávají v obecné části důvodové zprávy, dosud byly vedeny policejní evidence bez precizních zákonných podkladů, pouze na základě výkladu. V souvislosti s tím přináší novela několik dalších změn. Umožňuje Policii ČR plnit i jiné úkoly než bezpečnostní. Umožňuje Policii ČR se souhlasem jiného státu plnit úkoly v zahraničí, např. jako policejní agenti, a analogicky zavádí i reciprocitu. Přenáší výjimky z povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, do zákona o Policii ČR. Umožňuje v zákoně č. 148/98 Sb. osobě jednající ve prospěch policie se seznamovat v omezené míře s utajovanými skutečnostmi. Až potud s novelou souhlasím a souhlasím i s tím, co zde uvedl pan ministr vnitra.

Novela má bohužel v části týkající se policie a evidencí vedených policií i některé nedostatky.

Za prvé - znění § 1 odst. 2 umožňující Policii ČR plnit další úkoly. Je podle mého soudu nepřijatelné, aby Policie ČR nově kromě úkolů ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti plnila další úkoly. Policie ČR má sloužit výlučně k bezpečnostním účelům, a ne např. k výkonu státní správy.

Další nedostatek vidím v ne docela precizním ustanovení § 42 G písm. a). Tam postrádám přesnou specifikaci účelu v návaznosti na zákon č. 101 o ochraně osobních údajů. Ve stejném paragrafu v písm. b) je použita formulace "v rozsahu nezbytném". Tato formulace umožňuje daleko širší výklad, než by bylo žádoucí. Stejně tak v písm. c), kde je formulace "po dobu, která je nezbytná". To rovněž pokládám za příliš široký výklad. Předpokládám, že § 42 G je nutné upravit právě s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Stejně tak v § 47 odst. 1 postrádám upřesnění pojmu "režim". Právě proto, že se zákon v části o Policii ČR dotýká ochrany osobních údajů, ač chápu důvody, které tady uváděl pan ministra vnitra, navrhuji zákon vrátit předkladatelům k dopracování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ondrušovi. Slovo má pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k projednávané novele zákona o policii se dvěma novelami, které se týkají úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to zejména ke dvěma novelám. První se týká zákona o odborné způsobilosti a druhá se týká zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Jak již z předchozí rozpravy a odůvodnění pana ministra dopravy vyznělo, tyto dva zákony hodlají odsunout účinnost zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o odborné způsobilosti na 1. leden 2002. To znamená, že bychom se nových zákonných úprav těchto oblastí, které nahrazují stávající spleť vyhlášek, dočkali zhruba za jeden rok a tři měsíce.

Vážené dámy a pánové, domnívám se, že to je zcela nepřijatelná situace zejména z toho pohledu, že v době, kdy jsme projednávali tyto návrhy zákonů - a projednávali jsme je od počátku roku 2000, vláda tyto návrhy zákonů předložila Poslanecké sněmovně začátkem roku 2000 -, jsme velmi silně působili směrem k veřejnosti, které jsme slibovali nová pravidla silničního provozu od 1. ledna 2001. Vzpomeňme si na informace o tom, že bude nutné používat hands free sady, že dojde k nové úpravě provozu na přechodech a že dojde k dalším úpravám, na které se snaží média veřejnost připravovat. Za této situace považuji skutečně za nepřijatelné, aby Poslanecká sněmovna jedním hlasováním bez jakékoliv další diskuse odsunula účinnost těchto dvou zákonů o celý další rok.

Co se týče argumentů vlády, která říká, že odsunout účinnost těchto dvou zákonů je nutné právě proto, že ještě není projednán třetí zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, tedy zákon technický, k tomu bych chtěl říci, že pokud vláda je přesvědčena, že tyto zákony spolu tak úzce souvisí, pak je zcela jistě měla předložit najednou, a nikoliv první dva zákony začátkem roku a třetí zákon někdy v polovině července.

Myslím, že se svázaností těchto tří zákonů to není tak vážné, jak to prezentuje vláda, a že naopak Poslanecká sněmovna vyšla vstříc vládě tak, aby všechny tyto tři zákony mohly nabýt účinnosti v době velmi blízké, tím, že zkrátila lhůtu pro projednání technického zákona takovým způsobem, aby mohl být projednán na nejbližším plénu Poslanecké sněmovny.

Naopak, Poslanecká sněmovna je orgán, který se snaží vyjít vládě vstříc tak, aby tato dopravní legislativa mohla být účinná k 1. lednu 2001, resp. aby třetí technický zákon doplňoval velmi brzy první dva přijaté zákony.

Já myslím, že - ač Ministerstvo dopravy prezentovalo své snahy o to, aby splnilo zákonné úkoly a tento zákon mohl platit, tak je třeba si říci, že zde není odpovědnost jenom na Ministerstvu dopravy, ale zcela jednoznačně i na Ministerstvu vnitra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP