(16.40 hodin)

(pokračuje Němec P.)

Ministerstvo vnitra musí předávat kompetence a Ministerstvo dopravy je v této fázi přebírající. Myslím, že je správné se ptát i Ministerstva vnitra, co udělalo pro to, aby kompetence řádně přešly a aby Ministerstvo dopravy, resp. detašovaná pracoviště v podobě okresních úřadů mohla převzít funkční systém a nikoli rozpadající se trosky, které bude muset budovat.

Vážené dámy, vážení pánové, z tohoto důvodu - protože jsem přesvědčen, že není možné jedním hlasováním en bloc odsunout účinnost těchto podstatných právních norem - vznáším po dohodě čtyř poslaneckých klubů, podle abecedního pořadí KDU-ČSL, KSČM, ODS a US, námitku proti zkrácenému projednávání podle § 90 odst. 2. Myslím, že tímto požadavkem vláda zásadně znehodnotila, co dobrého udělala, to, že byla schopna připravit dopravní legislativu konečně na zákonné úrovni, aby lidé, naši občané, se mohli řídit skutečně zákony, nikoli podzákonnými normami z let minulých, tzn. vyhláškami. Myslím, že tímto krokem vláda skutečně zásadně znehodnocuje to, co i za přispění, a významného přispění, Poslanecké sněmovny dokázala.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi. Slovo má pan poslanec Petr Koháček, který má jako zpravodaj přednost. Připraví se paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jak jsem již avizoval ve svém úvodním slově, podávám nyní návrh, protože zrychlené projednání podle § 90 odst. 2 bylo vetováno čtyřmi poslaneckými kluby, tak navrhuji, aby byla zkrácena lhůta k projednání tohoto návrhu zákona na 25 dnů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr vnitra zde předložil návrh na změnu zákona č. 283/99 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů, a jakoby náhodou zároveň předložil i krátkou novelu týkající se dvou zákonů z oblasti provozu na pozemních telekomunikacích. Zároveň tvrdil, že se to týká Ministerstva vnitra pouze okrajově, což samozřejmě není pravda, protože - jak zde zmínil pan kolega Němec - jedná se o převod některých kompetencí z policie na okresní úřady, čili je to především otázka resortu Ministerstva vnitra.

Zákon, který se týká provozu na pozemních komunikacích, pan ministr zmiňoval, že legislativní proces byl v tomto případě dokončen - a ono tomu tak skutečně je, neboť tento zákon minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů, a je tedy zákonem platným. Účinnost tohoto zákona byla stanovena ke dni, který navrhla vláda, nikoli parlament. Návrh byl projednán velmi podrobně v prodloužené lhůtě a po celou dobu, kdy probíhal řádný legislativní proces, vláda nesignalizovala, že by realizace jí navrhovaných změn byla spojena s potřebou většího časového odstupu.

Jsem přesvědčena, že to není hra o čas potřebný k realizaci schváleného zákona, ale že je to hra o samotné znění tohoto zákona, který vládě zkrátka není po vůli. Roční odklad umožní vládě nerespektovat vůli sněmovny a předložit novelu, kterou se pokusí znění některých ustanovení a jejich dopad do praxe zvrátit. Považuji to za pohrdání sněmovnou a žádám vládu, aby se takovýchto pokusů zdržela.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Poslanecká sněmovna schválila dva dopravní zákony - o autoškolách a o provozu na pozemních komunikacích, a třetí, o technických podmínkách provozu, zřejmě schválí do konce tohoto roku. Všechny tři souvisejí s převodem dopravní agendy z Policie České republiky na Ministerstvo dopravy a spojů. Vznikají problémy s realizací tohoto záměru a Ministerstvo dopravy požaduje odložení účinnosti všech tří zákonů o jeden rok.

V neděli 22. 10. odvysílala televize Nova reportáž s následujícím schématem: zákony jsou schvalovány pozdě, není v silách Ministerstva dopravy a spojů stihnout praktické naplnění obsahu zákonů a někteří nezodpovědní poslanci tomu nechtějí rozumět. Myslím, že to schéma je úplně jiné.

Vláda předložila sněmovně všechny tři zákony a ta je schvaluje způsobem, který odpovídá běžným podmínkám zákonodárného procesu. Návrh účinnosti zákonů vzešel z vlády a Ministerstva dopravy a spojů, nikoli ze sněmovny. Návrhy vyhlášek jednotlivých zákonů mají být hotové společně s návrhy zákonů. Vše ostatní je také věcí exekutivy. Pokud Ministerstvo dopravy vědělo, že nestihne přípravu realizace, mělo navrhnout jiné termíny účinnosti zákonů.

V důvodech odkladů, které Ministerstvo dopravy uvádí, se mluví hlavně o přípravě tiskopisů a průkazů a o nechuti policistů z dopravních inspektorátů přecházet na okresní úřady. Zdá se, že hlavně ten druhý důvod je ten významnější z důvodů. Svědčí o tom i to, že ministr vnitra přičlenil zcela neorganicky posunutí termínů k navrhované novele zákona o policii. Není to poprvé, co Ministerstvo dopravy a spojů je v časové tísni. Například hrozí kolaps dopravců, protože není připraven zvláštní zákon k zákoníku práce a dopravci tak budou muset dodržovat maximální předepsaný počet hodin přesčasů. Někdy to vypadá tak, že časová tíseň není náhoda, ale pracovní metoda ministerstva.

Ani opozičním poslancům není lhostejno, zda vzniknou, i když vinou vlády, zmatky např. při přihlašování automobilů či udělování řidičských průkazů. Navrhovali jsme - a myslím, že je to už více než měsíc - aby byla navržena některá přechodná ustanovení, která se týkají převodu agend. Reakce ovšem byla jediná. Ministerstvo dopravy chce o rok posunout vše, co již bylo ve sněmovně po vášnivých debatách dohodnuto. Myslím, že to, co tady přednesl pan poslanec Němec, odpovídá záměru, aby problematika byla přenesena do výborů. Myslím, že v zákonu o policii by to posunutí účinnosti mělo být staženo a danou problematiku bychom projednali ve výborech a potom ve druhém čtení ve sněmovně u zákona o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že dva kluby vznesly námitku proti projednávání ve zkráceném jednání, budeme pokračovat jako při standardním prvním čtení návrhu zákona. K závěrečnému slovu se přihlásil ministr vnitra Stanislav Gross, kterému udílím slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, samozřejmě musím respektovat vůli sněmovny, která byla vyjádřena tím stanoviskem čtyř poslaneckých klubů , ale přesto se musím vyjádřit k průběhu rozpravy.

Za prvé k tomu, co zde přednesl pan kolega Ondruš. Nejprve jsem bedlivě poslouchal, protože jsem hledal nějaké věci, se kterými bych chtěl a mohl souhlasit. Nikdo si nemůže být jistý, že předkládá návrh, který je dokonalý, a to ani Ministerstvo vnitra, ani vláda, ani asi kterýkoli poslanec. Ale to, co jsem tady zaslechl v tom vystoupení, to opravdu pro mě bylo docela unikátní. Myslet si, že Policie ČR neplní nic jiného než bezpečnostní úkoly, to nelze nazvat jinak než hluboká neznalost praxe a hluboká neznalost zákona. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Ještě jednou vás prosím o klid!

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Policie České republiky samozřejmě plní řadu jiných úkolů než jen těch na úseku bezpečnostním, především v oblasti výkonu státní správy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP