(16.50 hodin)

(pokračuje Gross)

A má k tomuto zmocnění v zákoně o Policii České republiky, má k tomu zmocnění ministr vnitra v zákoně o Policii České republiky, aby některé z činností ve výkonu státní správy přenesl na Policii České republiky. To byla první věc, která mě docela šokovala.

Druhá věc, která mě v projevu překvapila, je to, že budeme hledat formulaci v oblasti ochrany osobních údajů, která bude přesně vymezena pro to, co policie smí nebo nesmí shromažďovat. Upozorňuji všechny velice důrazně na to, že jestliže budeme chtít naprosto precizně vymezit, co policie smí shromažďovat, co policie nesmí shromažďovat, nedojde k odhalení jediného závažnějšího trestného činu, protože policie nebude shromažďovat údaje, které pak budou relevantní pro trestní řízení. Nebude to dělat z toho důvodu, že policista, který by to dělal, se bude vystavovat trestní sankci, která podle zákona o ochraně osobních údajů je.

Všechny civilizované země, které se zabývaly otázkou ochrany osobních údajů, si svoji zákonnou úpravu udělaly tak, aby umožňovala, aby policie mohla shromažďovat údaje. Doporučovaly nám, abychom formulace nechali pokud možno otevřené. Nikde ve světě nenajdete policii, v jejímž zákoně se řeší ochrana osobních údajů tak, aby bylo striktně vymezeno, co se smí nebo nesmí, v zákoně. Tyto věci nelze do zákona dávat. Pokud touto cestou půjdeme, ubezpečuji vás, že můžete přijmout další krok, a to je zrušení Policie České republiky, a nechat policisty, aby řídili křižovatky a hlídali v ulicích, aby se nikdo nepral u hospod. Toto je cesta, která po mém soudu nevede k tomu, aby policie mohla efektivně odhalovat trestnou činnost.

Předtím, než budete tyto věci projednávat, prosím vás, abyste se podívali na všechny zahraniční úpravy v této oblasti. V zákonech o policii nikde to, co zde bylo zmiňováno, nenaleznete. Proto závěr vrátit tento návrh k dopracování mi připadá opravdu velice zvláštní. V tomto směru vás ujišťuji, že dokud budu ministrem vnitra, bude pro mne přijatelnější, aby Policie České republiky mohla vykonávat svoji činnost a nebyla v Europolu, než abych vydal vymezení, které policii ve své podstatě znemožní vykonávat to, k čemu zde je určena kromě jiných úkolů, tj. odhalovat závažnější trestnou činnost. Takže samozřejmě s návrhem na vrácení nesouhlasím. To je věc, kterou odmítat musím.

Co se týče ostatních vystoupení, ta beru, protože jsou to vystoupení, která - ač se mi nelíbí, ač nemusím souhlasit s tím, že zde bude pokračovat druhé a třetí čtení, protože jsme chtěli zákon schválit rychle - mají svoji racionalitu a dovedu je pochopit.

Jediné, k čemu se ještě snad vyjádřím, je to, co zaznělo ve dvou vystoupeních. Ve vystoupení pana kolegy Němce a paní kolegyně Dundáčkové. To znamená, že vlastně Ministerstvo dopravy je přebírajícím ministerstvem a to, že se to nezvládá, je věcí, která leží na Ministerstvu vnitra. Ujišťuji vás, že jsem to nebyl a nejsem já, kdo tuto změnu navrhoval. Upozorňuji vás, že pro Ministerstvo vnitra není sebemenší problém dopravní agendu převést. Problém bude v tom, na co upozorňoval pan ministr dopravy, že od 1. 1. se může stát, že to nebude mít kdo vykonávat, protože já budu delimitovat tabulky, agendy, peníze, ale fyzicky s tím ti lidé nepřejdou, protože to jsou policisté Policie České republiky, kteří mají zákon o služebním poměru. Jim nelze nařídit, že se zcivilní, že přejdou na okresní úřady. Policistovi Policie České republiky nelze nařídit, aby jako policista šel sloužit na okresní úřad. To by okresní úřad musel být součástí Ministerstva vnitra, a to není, a pak by mohl ministr vnitra policistu Policie České republiky povolat k výkonům úkolů Ministerstva vnitra. Ale tak tomu v tuto chvíli není.

Znovu říkám: není problém administrativně krok k 1. 1. udělat. V tom problém nebude. Problém bude, že skutečně budeme muset hledat nejrůznější řešení, která budou nějakým provizorním řešením, aby Ministerstvo dopravy bylo schopno to zvládnout. Samozřejmě jako vláda jsme zodpovědní za zvládnutí zákona. Plně souhlasím s vystoupením pana kolegy Němce i ostatních, že je věcí vlády, jestli to zvládne. Já jsem přesvědčen o tom, že to zvládneme. Proti čemu se bráníme, je, že by byl nějaký problém na straně Ministerstva vnitra.

Byla zde otázka paní kolegyně Dundáčkové, co jsme pro to udělali. Od poloviny tohoto roku jsme ustavili delimitační komisi. Ta pracuje. Administrativně se to zvládne. Problém bude lidský, ale rozhodne-li tak sněmovna, budeme to muset vyřešit. Vyřešíme to. To, že určité komplikace nastanou a že se dotknou lidí, je fakt. My se musíme snažit komplikace minimalizovat. Nic víc, nic méně. Pokud sněmovna na tom setrvá, nedá se nic dělat, než nám k tomu popřát dobrou náladu a dobrou víru, že to zvládneme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, protože jsem abych tak řekl spolupachatelem tohoto návrhu, považuji za potřebné říci k němu pár slov.

Veto zaznělo, návrh přechází do normálního projednávání, budeme se jím tedy zabývat. Já se budu snažit při projednávání ve výborech vás přesvědčit, že odsunutí účinnosti těch dvou zákonů je potřebné. Většina argumentů, které jsem zde slyšel, svědčila spíš o tom, že čas, který jsme měli k dispozici na debaty o tomto problému, byl příliš krátký a prostě jsem vás nepřesvědčil.

Projednávání v normálním režimu nám dává i možnost event. navrhovanou lhůtu zkrátit, což v tomto způsobu projednávání možné nebylo. I když jsem přesvědčen, že opravdu potřebujeme k normálnímu fungování agend rok, a nikoliv třeba jen půl roku. Ale znovu říkám - o tom teď budeme mít čas debatovat.

Co ovšem musím odmítnout, a velmi ostře odmítnout, je cosi, pro co nemám moc slušné výrazy, co tu předvedla paní kolegyně Dundáčková. Byl bych velmi nerad, kdybychom se zde častovali takovýmito vystoupeními.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Schlingovi. Slovo má pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já jsem původně nechtěl vůbec k tomuto tématu vystupovat, ale vzhledem k tomu, že pan ministr znovu otevřel rozpravu a předtím jsme slyšeli rozsáhlé expozé ministra vnitra, chtěl bych se zeptat z tohoto místa, zda je legální, zda je v pořádku, jestliže je poslanec Parlamentu České republiky odposloucháván. Mám podezření, že patřím mezi ty, jejichž telefony jsou odposlouchávány, protože jak na mém mobilu, tak na mém normálním telefonu neustále zní ozvěna. Je to v pořádku? Mohu-li se zeptat pana ministra.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. Do rozpravy se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Závěrečné slovo má pan ministr Gross. (Hluk v sále.) Prosím i klid. Kolegové, já chápu, že vás zaujalo vystoupení pana poslance Ransdorfa, ale přesto prosím o klid.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Přiznám se, že marně přemýšlím, jestli pan kolega Ransdorf, protože - a nemyslím to nyní s nadsázkou za jeho politické názory - ho považuji za velice inteligentního člověka, měl snahu oživit atmosféru, nebo to bylo myšleno vážně. Bylo-li by to míněno jen jako snahu oživit atmosféru, trochu bych se ztrapnil, kdybych na to reagoval. Ale jak to sleduji, bylo to míněno vážně.

Pokud, pane kolego, jste odposloucháván a chybělo-li by k tomu příslušné zákonné povolení, je to něco, co je protizákonné, i kdyby se to týkalo pouze mobilních telefonů. Myslíte-li to vážně, prosím o podání příslušného oznámení, aby orgány činné v trestním řízení mohly začít konat, případně zjišťovat, jak je to s vašimi mobilními telefony. Mohly by vám je začít sledovat, abychom zjistili, jestli náhodou váš mobilní telefon není odposloucháván.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP