(17.30 hodin)

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená sněmovno, ve svém vystoupení bych především chtěl zdůvodnit, co mě vedlo k tomu, že jsem navrhl zařazení tohoto bodu na program 28. schůze Poslanecké sněmovny. Byla to především snaha pomoci poškozeným družstevníkům, a to především naplněním finanční pomoci ze strany státu pro zajišťovací fond. Jsem přesvědčen o tom, že zejména otázka rychlosti této pomoci, otázka rychlosti naplnění zajišťovacího fondu hraje velice důležitou roli v této kauze.

Chci jenom připomenout, že Poslanecká sněmovna se této problematice věnuje dlouhodobě minimálně od podzimu loňského roku a velice intenzivně se touto problematikou zabýváme zejména v průběhu letošního roku. Chci připomenout a provést určitou rekapitulaci s tím, že Poslanecká sněmovna v této oblasti už přijala šest usnesení.

Prvé usnesení bylo přijato na 22. schůzi Poslanecké sněmovny 29. února a mělo číslo 837. Na programu této schůze byl zařazen bod "Informace ministra financí o současném stavu na úseku spořitelního a úvěrního družstevnictví, o situaci v Úřadu pro dohled na družstevními záložnami a možné pomoci vlády při řešení aktuální situace na úseku vkladů a stability sektoru družstevních záložen". Chci připomenout, že to bylo první usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna požádala vládu o dvě věci. Tou první - aby urychleně vypracovala nový zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a předložila ho Poslanecké sněmovně nejpozději do konce letošního roku. V tom druhém rovněž požádala vládu, aby pověřila Konsolidační banku uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků do Fondu pojištění vkladů spořitelních a úvěrních družstev formou návratné finanční výpomoci a stanovila limit do maximální výše tří miliard korun.

Dnes bych se chtěl k tomuto usnesení zeptat ministra financí, jestli bude dodržen termín a vláda předloží návrh zcela nového zákona o spořitelních a úvěrních družstvech v termínu, jak byl stanoven ve zmíněném usnesení, které jsem citoval, tzn. 837. Jestli prosinec letošního roku je reálný a materiály budou doručeny do Poslanecké sněmovny.

Sněmovna rovněž přijala usnesení 1064, a to na 25. schůzi 30. května letošního roku. Na tuto schůzi byl zařazen bod, ve kterém předseda vlády informoval Poslaneckou sněmovnu právě o plnění tohoto usnesení číslo 837, které jsem v předchozích minutách rozebíral. Poslanecká sněmovna požádala vládu v podstatě o tři věci - a zde bych rovněž požádal o odpověď ministra financí.

To prvé bylo, aby na 26. schůzi, což bylo v červenci roku 2000, předložila Poslanecké sněmovně návrhy možného řešení insolventnosti fondu pojištění a situace v celém sektoru peněžního družstevnictví. To se stalo na 26. schůzi, ministr financí informoval o této situaci, čili můžeme říci, že formálně je toto usnesení Poslanecké sněmovny splněno.

Ve druhém bodu požádala sněmovna vládu, aby v co nejkratší době zajistila výplatu vkladů družstevníků až do výše pojištění podle zákona. Tento bod je nadále aktuální a zatím nebyl naplněn.

Za třetí - aby vláda zvážila posílení personálního obsazení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Víme, že situace úřadu je velice svízelná, že na počet družstevních záložen, které existují a které rozvíjejí činnost, je to zcela nedostatečný počet. Myslím si, že tento úřad neoplývá ani odborníky, kteří by splňovali náročná kritéria kontrolních orgánů na úseku bankovnictví a finančnictví.

Hovořil jsem o šesti usneseních Poslanecké sněmovny. Třetí usnesení bylo pod číslem 1141 přijato na 26. schůzi 11. července letošního roku. Bylo to, když se projednávala ve sněmovně situace insolventnosti Fondu pojištění vkladů a situace sektoru peněžního družstevnictví. Poslanecká sněmovna v podstatě požádala vládu o tři věci, přičemž v prvních dvou stanovila vládě, aby postupovala takto:

Za prvé, aby pověřila Konsolidační banku uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen. Za druhé stanovila maximální výši této transakce na 6 miliard korun po dohodě s předsedou vlády a s vládou a zajistila vypořádání výplat náhrad členům družstevních záložen v termínu do 31. října 2000. Zároveň požádala vládu, aby na poslanecké schůzi sněmovny v září letošního roku podala souhrnnou informaci o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách.

Tady předběhnu. Musím říci, že v tomto třetím bodě bylo usnesení Poslanecké sněmovny splněno, v září na 27. schůzi podal tuto informaci ministr vnitra Gross.

Čtvrté usnesení, které Poslanecká sněmovna přijala, je z 27. schůze, která proběhla 20. září 2000, a bylo to usnesení číslo 1188. Zde rovněž Poslanecká sněmovna požádala vládu o tři věci s tím, že jeden bod je trochu v kolizi s usnesením, které přijala Poslanecká sněmovna na své předchozí schůzi. Především znovu stanovila postup takto:

Požádala vládu, aby pověřila skupinu Konsolidační banky profinancováním nezbytně nutné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen a aby vzniklou finanční ztrátu, tzn. celkový rozdíl nutné finanční výpomoci a dosaženého výnosu z konkursu a vyrovnání, kryla částí výnosu z prodeje telekomunikačních licencí. Za druhé požádala vládu, aby zákonné nároky naplnění ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen vzniklé k 30. září letošního roku vypořádala nejpozději do 31. prosince letošního roku. A za třetí, aby předložila Poslanecké sněmovně průběžnou informaci vlády o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách do 30. června příštího roku.

Chci navázat na ministra financí, který hovořil o tom, že vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním dluhopisovém programu. Předložila ho dvakrát - jako sněmovní tisk 653 a jako tisk 714. Tady musím říci, že tento návrh zákona byl dvakrát zamítnut, a to usnesením číslo 1155 z 26. schůze Poslanecké sněmovny 13. července letošního roku. Týkalo se to sněmovního tisku 653. A rovněž zamítla tento návrh zákona usnesením 1186 ze 27. schůze, která proběhla 19. září letošního roku, a týkalo se to sněmovního tisku 714.

Dámy a pánové, vláda, když předkládala tyto dva návrhy zákona o státním dluhopisovém programu, uvedla čtyři možnosti, jakým způsobem vypomoci ze státního rozpočtu Zajišťovacímu fondu družstevních záložen. Pan ministr financí v úvodním expozé hovořil pouze o třech těchto možnostech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP