(17.40 hodin)

(pokračuje Recman)

Já si myslím, že je možno využít čtyři tyto možnosti. Rád bych je připomenul. Ta první možnost byla úhrada v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2000. Přitom samozřejmě v důvodové zprávě se uvádělo, že to není reálné, že státní rozpočet na tento rok s takovýmito výdaji nepočítá. Jsem ale přesvědčen o tom, že by tato možnost mohla být reálná, pokud by se úhrada ze státního rozpočtu provedla v rámci předloženého a projednávaného návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2001. Jsme po prvním čtení. Domnívám se, že je možné v průběhu druhého čtení zapracovat tuto možnost do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001.

Druhou možností bylo využití zdrojů z účtu tzv. malé privatizace. Jsem si vědom rovněž toho - a musím dát za pravdu ministru financí - že i tato varianta je časově náročnější a komplikovanější než jiné.

Třetí možnost je otázka poskytnutí peněžních prostředků prostřednictvím Konsolidační banky. Chci říci, že v tomto směru Poslanecká sněmovna přijala dvě usnesení k vládě. K této možnosti prostřednictvím Konsolidační banky naplnit zajišťovací fond velice podrobně hovořil ve svém úvodním vystoupení ministr financí Mertlík. Část Poslanecké sněmovny měla jiný názor na tuto možnost. Bohužel, byl to názor menšinový a nezískal podporu v Poslanecké sněmovně.

Čtvrtou možností je poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu prostřednictvím vydání státních dluhopisů na základě zvláštního zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou ve výši 6 miliard korun.

Já chci říci, že pro poslanecký klub KSČM jsou všechny čtyři tyto možnosti, jak řešit tuto situaci, přijatelné. Domnívám se bohužel, že věcně jsou všechny tyto čtyři možnosti rovnocenné. Pokud budeme vnímat stránku legislativní, mají samozřejmě svá úskalí, která podrobně rozebral ministr financí.

Já jsem si vědom toho, že usnesení přijatá Poslaneckou sněmovnou jsou aktuální. Některá už ztratila svou platnost tím, že byla splněna. Bohužel, to rozhodující a zásadní, k čemu měla směřovat a směřovala usnesení Poslanecké sněmovny, a to k tomu, aby byl splněn efekt a cíl, tzn. poskytnout efektivní finanční výpomoc ze státního rozpočtu Zajišťovacímu fondu družstevních záložen, naplněno nebylo. A bohužel musím říci, že jsme se k tomuto cíli nepřiblížili, že jsme se znovu dostali do výchozího bodu nula, tzn. na únorovou schůzi Poslanecké sněmovny, kde bylo přijato první z šesti usnesení Poslanecké sněmovny, kterými jsme se obrátili se žádostí o řešení této situace na vládu. Takže jsme osm měsíců strávili diskusí v Poslanecké sněmovně, aniž bychom družstevníkům pomohli.

Chtěl bych předložit v podrobné rozpravě návrh usnesení. Tady to avizuji s tím, že první návrh se bude týkat znovu využití státního dluhopisového programu pro pomoc ze státního rozpočtu. Ten druhý, podmíněný návrh se týká přímo možnosti poskytnutí přímé finanční výpomoci ze státního rozpočtu na rok 2001. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Slovo má pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážená vládo…, vážená vláda tady bohužel není…, vážené kolegyně a kolegové poslanci. Já jsem zde nechtěl diskutovat k tomuto problému, nicméně vystoupení některých mých kolegů z pravé a bohužel i z levé strany spektra mě nutí, abych řekl pár slov.

Především mě překvapuje, že kolegové z pravé i levé strany spektra se stále zabývají především otázkou způsobu odškodnění, méně již otázkou potrestání lidí, kteří kampeličky vytunelovali. Dále mě překvapuje, že zmínění kolegové mají námitky proti odškodnění z výnosů dluhopisů, které navrhuje vláda.

Paní předsedající, sdělte prosím mým kolegům z pravé i levé strany spektra, že to byly především pravicové vlády, které svým liberálním přístupem zapříčinily to, že kampeličky byly vytunelovány. Sociálně demokratická vláda pouze napravuje předchozí fatální chyby, kterých se tyto vlády dopustily. Dle mého názoru je lhostejné, zda odškodnění drobných střadatelů jde ze speciálních vládních dluhopisů. Pokud je mi známo, odškodnění střadatelů kampeliček mohlo být dávno realizováno, kdyby zde nebyla snaha vlády brzděna vašimi obstrukcemi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šulákovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom velmi stručnou poznámku. Já si nejsem úplně jist, jestli všichni v tomto sále úplně stejně rozumíme ústavním mechanismům a vztahu vláda - Poslanecká sněmovna.

Poslanecká sněmovna už dvakrát zcela jasně a zřetelně svým usnesením sdělila vládě České republiky svoji vůli ve vztahu k dluhopisovému programu a v přístupu k řešení pomoci klientům družstevních záložen.

Já jsem nevěřícně poslouchal při zprávě přednášené panem ministrem financí, že vláda je připravena už potřetí se stejným, již dvakrát odmítnutým nápadem předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a říci: "A bude to tak, jak jsme se rozhodli my, a ne tak, jak hlasovala Poslanecká sněmovna."

Já kladu otázku, co je důvodem tohoto tvrdošíjného přístupu. Je to dupnutí si, že to nakonec stejně musí být podle vlády? Nebo je to snaha ve svém důsledku družstevním záložnám a jejich klientům tu pomoc odepřít? Ten první důvod je malicherný a urážlivý, ten druhý důvod je velmi trestuhodný a nerespektuje kritickou situaci družstevních záložen a jejich klientů.

Já jsem v tomto smyslu měl připraveno usnesení. Nepřednesu ho, protože bychom se zbytečně dublovali s panem kolegou Doktorem. Avizuji, že návrh usnesení přednesený panem kolegou Doktorem podpořím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nemám žádnou další přihlášku. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu.

Ptám se pana zpravodaje, zda padly nějaké návrhy, které jsou hlasovatelné ještě před otevřením podrobné rozpravy.

 

Poslanec Svatomír Recman: Ne, nepadly žádné takové návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které je jako první přihlášen pan poslanec Svatomír Recman. Připraví se pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážené kolegyně a kolegové, přednesl bych návrh na usnesení k tomuto bodu. Usnesení by mělo text:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby předložila návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen na schůzi Poslanecké sněmovny v prosinci 2000."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP