(18.20 hodin)

(pokračuje Kladívko)

Komise proto doporučuje, že by bylo vhodné sjednotit zapisování v informaci o použití operativní techniky Policie ČR v těch jednacích protokolech registru akcí zaznamenávaných jednotlivými expoziturami ZTÚ Policie České republiky, které dostává parlament ve zvláštních sjetinách.

Za druhé jsme narazili na věc, která se dá nazvat přetíženost Policie ČR. Setkali jsme se s věcí, kde při žádosti o nasazení operativní techniky z důvodů kapacitních nebyla tato kontrola provedena, a my jsme nikde nezískali informaci, co se s touto žádostí dělá dál, zda se přeřazuje na jinou expozituru, nebo se zkrátka strčí do šuplíku a neřeší se. Proto ve druhém bodu našeho závěru žádáme Policii České republiky, aby vyhodnotila procentuální přetíženosti Policie ČR podle jednotlivých expozitur, způsob vyřizování případů, kde není možné z technických a personálních podmínek tyto žádosti řešit. Dále žádáme vyčíslení počtu odložených případů a dobu jejich odložení, protože se domníváme, že je nutné, aby byla vyřízena jakákoli žádost o nasazení operativní techniky.

Ve třetím bodu, ta věc už proběhla, to znamená stálá komise spolupracovala i na novele zákona o telekomunikacích.

Bod čtvrtý a závěrečný této zprávy. Komise se domnívá, že s rozvojem nových telekomunikačních prostředků - radiomobil, mobilní telefony, komunikace prostřednictvím internetu a e-mailu - vyvstává otázka následné kontroly použití operativní techniky i v této oblasti. Domnívá se, že v budoucnu bude nutné se zabývat legislativním zpracováním tohoto problému, a to zejména v rámci připravovaných novel zákonů o Policii ČR, o zpravodajských službách, kde i bude nutné případně vymezit pravomoci stálé komise Poslanecké sněmovny.

Komise proto na základě těchto závěrů z kontrolní zprávy navrhuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí zprávu o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky ČR a

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky o vyhodnocení podnětů uvedených ve zprávě stálé komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR a jejich případné zapracování do novel připravovaných zákonů týkajících se oblasti bezpečnosti ČR (Policie ČR, zpravodajské služby, celní zákon).

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kladívkovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které zde mám přihlášku pana poslance Václava Franka.

 

Poslanec Václav Frank: Paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte pouze několik stručných poznámek k předkládané zprávě. Patřím totiž k těm členům komise, kteří svou prací snad malinko přispěli k její činnosti, a tedy k údajům, které vám byly ve zprávě předloženy. Ty výsledky kontrolní činnosti a nová zjištění a doporučení jsou rovněž ve zprávě obsaženy a nebudu je již znovu komentovat. Přesto mi dovolte upozornit na několik záležitostí, které s kontrolní činností komise mají co do činění.

Jak již řekl předseda komise, při kontrole jednotlivých expozitur, alespoň tam, kde jsem byl přítomen, je potřeba otevřeně říci, že nebylo zjištěno, že by byl porušen zákon a jeho ustanovení k použití operativní techniky, což do jisté míry dokazuje i znalost důsledků ze strany policejních orgánů. Na druhé straně zaznělo i z úst předsedy komise, že existuje nejednotný výklad konání, jak nakládat se získanými materiály, i když ani zde nebylo zjištěno jejich zneužití. Směrnice, která za tímto účelem byla vydána Ministerstvem vnitra České republiky, dovolím si tvrdit, že je zastaralá a možná že ani na mnohé expozitury nedošla. Rád bych požádal, tak jako to žádá i sama komise, pana ministra, aby vzal v úvahu toto zjištění, a jistě by prospělo vydání směrnice nové. Ony se totiž ve velké míře změnily zákony a samozřejmě mění se i technika.

Za druhé bych chtěl připomenout jen jednu věc, ona je ve zprávě rovněž obsažena, ale i já jsem zaregistroval snahu vyřadit z kontrolní funkce tuto i další parlamentní komise v souvislosti s předloženými, i když následně zamítnutými návrhy nových trestních zákonů, například. Připomínám to proto, že asi spolu budeme souhlasit v tom, že by Poslanecká sněmovna měla mít právo kontrolovat vládu a potažmo ministerstva a jimi řízené složky. Samozřejmě se můžeme bavit o metodách a o způsobech.

Chtěl jsem napovědět i třetí zjištění přímo panu premiérovi, který zde není. Musím také otevřeně říci, že možná to je věc, na které ani on sám nemá podíl. Nicméně zodpovědnost, a to i za předchůdce, mu v každém případě zůstává. Ono totiž v minulosti bylo různými vládními orgány používáno mnoho budov, kde byly vládní úřady, a samozřejmě existovala i řada spojových míst. Mám pocit, že ne všechna byla zabezpečena tak, aby odposlech nebyl možný. Ono nemusí vždy jít pouze o používání operativní techniky Policie České republiky.

Tolik tedy jen několik mých poznámek. Jak již bylo řečeno, samotná zpráva předkládá výčet činnosti komise, a to v podstatě se všemi zjištěnými skutečnostmi, a má samozřejmě i návrh usnesení a doporučení. I já osobně se přimlouvám a navrhuji Poslanecké sněmovně, aby schválila navržený návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Frankovi. Do všeobecné rozpravy se dále nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které dávám slovo panu poslanci Kladívkovi k přednesení návrhu usnesení.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Dovolím si zopakovat návrh usnesení k tomuto bodu:

1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policií České republiky.

2. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o vyhodnocení podnětů uvedených ve zprávě stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky ČR a jejich případné zapracování do novel připravovaných zákonů týkajících se oblasti bezpečnosti České republiky (zákon o Policii ČR, zákon o zpravodajských službách, celní zákon).

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kladívkovi. Pro jistotu vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. O těchto návrzích, pane poslanče, budeme hlasovat odděleně.

 

V prvním hlasování rozhodneme o první části návrhu, která zprávu bere na vědomí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 210. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 122 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 211 rozhodneme o druhé části návrhu, tedy o té části, kde sněmovna žádá vládu České republiky o vyhodnocení podnětů uvedených ve zprávě stálé komise Poslanecké sněmovny atd., jak řekl pan poslanec Kladívko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP