(18.40 hodin)

(pokračuje Španbauer)

Když se podíváte na moudré, propracované nebo obratné strategie některých zemí, vidíte, že se v tom dá dosahovat mnohých výsledků. Spolková republika Německo, pokud potřebuje počítačové odborníky, tak si je naorganizuje a úplně bez uzardění. Jiné státy řeší svá nepříznivá demografická čísla, jiné si zase naordinují podporu svých důchodových systémů. Zkrátka ovládat migraci do budoucna by i u nás mělo patřit k cílům k vytvoření dlouhodobé strategie, která by asi měla jít napříč politickými stranami. Nemůže to být dílo stranické nebo takové s ohledem na jedno volební období. To je snad jediná nevýhoda ne této zprávy, ale této naší situace. Je dobře, že vláda čísla a trendy shromažďuje, protože pokud se jednou rozhodneme takovou strategii ukovat, budeme je potřebovat.

Teď už věcně. Výbor pro obranu a bezpečnost na 40. schůzi 6. září zprávu vlády o migraci na území České republiky za rok 1999 projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tuto zprávu vzala na vědomí. Pokud je ode mne očekáván návrh usnesení, tak tady je:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu vlády o migraci na území České republiky za rok 1999."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Přesto vás ještě požádám, abyste tento návrh usnesení zopakoval v podrobné rozpravě. V tuto chvíli zahajuji všeobecnou rozpravu, ve které udílím slovo panu poslanci Josefu Houzákovi.

 

Poslanec Josef Houzák: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegové a kolegyně, předložená zpráva o migraci na území České republiky za rok 1999 potvrzuje, že otázka nelegální migrace je dlouhodobě negativním jevem, který patří mezi bezpečnostní riziko státu se všemi průvodními jevy. Jako bezpečnostní riziko má charakter evropských rozměrů. Z dosavadního vývoje lze předpokládat, že tento nežádoucí jev bude pokračovat, a je jenom věcí každého příslušného státu, jaká reálná a splnitelná opatření dokáže přijmout.

V dalším vývoji se nelze obejít bez výrazné právní a smluvní součinnost dalších, především sousedních států. Zpráva rovněž potvrzuje, že Česká republika je a bude dlouhodobě tranzitní zemí Evropy, pokud jde o nelegální migraci, zvláště pak prostřednictvím zelené hranice. Vysoký stupeň mezinárodní organizace nelegální migrace si vyžaduje současně odpovídající technické, materiální, personální, ale i právní podmínky. Ukazuje se, že rok od roku se zvyšuje jak rozsah trestné činnosti, která souvisí s nelegální migrací, to znamená samotné převaděčství, prostituce, krádeže, ale v poslední době i ohrožení zdraví prostřednictvím onemocnění některých osob infekční chorobou.

Ano, převaděčství se stalo lukrativním zaměstnáním pro řadu osob na našem území, především pak těch, kteří v důsledku ztráty zaměstnání - a mám ze na mysli především oblast severních Čech - se chopili této příležitosti. Jedná se o osoby, které jsou pouhými pěšáky v celé organizaci, přesto jejich metody si nezadají s dlouholetými profesionály. Jsou přitom technicky daleko lépe vybaveni než příslušníci naší Pohraniční policie, jsou bez limitu benzinu a podobných materiálních omezení.

Je skutečností, že došlo ke strukturálním změnám v organizaci Pohraniční policie, kde mimo jiné došlo k opatření posilujícímu úlohu v plnění povinností při ochraně hranic, utvoření jednotek pro práci ve vnitrozemí apod.

Naprosto nevyhovující ve srovnání s námi jsou však početní stavy Pohraniční policie např. na německé straně - hovořím o saské části hranic. O srovnatelných technických podmínkách nechci v tomto případě ani hovořit. Přitom jsem přesvědčen, že procento úspěšnosti zadržení na naší straně je daleko větší.

Technické podmínky považuji za vážný problém, který lze účelnějším využíváním prostředků resortu řešit. Nejde o to, aby došlo k zakoupení nových terénních osobních automobilů s velkou spotřebou a drahým servisem, ale vozidel výkonově využitelných. Mnohdy by stačila běžná vozidla používaná Policií České republiky.

Problém vážného druhu je manipulace s osobami po zadržení. Nejde jenom o problém jazykových bariér u cizinců z Dalekého východu či Afriky, ale práce s více zadrženými osobami a spojení s kapacitou prostoru příslušných oddělení. Za vážný problém považuji situaci ohrožující zdraví příslušníků policie, kteří přicházejí do styku zvláště s občany neevropského původu. Zde nepomohou dříve i problémové rukavice, které se někdy braly u benzinových čerpadel, nebo hygienický příplatek ve výši 200 korun. Domnívám se, že po posledních událostech při útěku ze záchytného zařízení v Červeném Újezdu osob, které onemocněly žloutenkou, bude preventivní očkování zcela normální opatření pro příslušníky Pohraniční policie.

Problémů je mnoho a některé mají dlouhodobý charakter, jako např. těžko důkazní princip podílu osob na převaděčství ještě ve vnitrozemí, dále těch, co dopravují migranty k hranicím, nebo stále se opakující kuriózní situace, kdy zadržení jsou odváženi do záchytného zařízení a po návratu příslušníků policie na oddělení jsou zase prostřednictvím taxíků v prostoru hranic.

Statistika ve srovnání s rokem 1998 říká, že došlo ke snížení zadržených osob řádově o 12 tisíc. Toto číslo je pouze relativní, protože došlo dle zprávy k výraznému snížení, pokud jde o občany Jugoslávie. V jiném přepočtu se ukazuje, že dochází k dalšímu nárůstu, a tento trend lze i nadále očekávat. Jsem přesvědčen, že Ministerstvo vnitra bude muset najít další technické a mzdové prostředky ke snížení průchodnosti především státní hranice se Slovenskou republikou, jak uvádí zpráva, tak pro úseky, jako jsou severní Čechy, kde faktický dopad je největší v celé republice.

Připomínám to proto, že stejné doporučení jsem uvedl již při projednávání zprávy v minulém roce a tak výrazné změny nenastaly. Při této příležitosti se domnívám, že i v otázce zahraničních aktivit k uzavírání smluv je potřeba s dotčenými státy přijímat formou mezinárodních smluv příslušná oboustranná opatření. Tento požadavek říkám i proto, že nejde pouze o přímý kontakt s nelegálními migranty na hranicích, ale pokud souhlasíme, že hlavním vstupem je hranice se Slovenskou republikou, tak z toho je zcela jasné, že prakticky přes celé naše území se táhne nelegální tranzit, na který se nabalují různé osoby páchající různou trestnou činnost.

Pouze malou poznámku k budování záchytných stanic, kde se jedná o nákladnou finanční záležitost. Přitom je jenom otázkou času, kdy zde umístěné osoby budou dále pokračovat do své země. Přesvědčuje mě to o práci, která svým efektem má pouze charakter těchto osob s krátkodobým legalizovaným pobytem, který využívají k nekontrolovatelnému dalšímu pohybu po republice. Ano, dochází zde k legálnímu zneužívání azylové procedury.

Pokud jsem se dotkl především té části zprávy týkající se nelegální migrace, musím konstatovat, že tato zpráva potvrzuje další nežádoucí trend a zvýšenou odbornost převaděčských skupin za podpory dokonalejší techniky. Na straně naší policie mimo dalších organizačních změn zůstává stav nezměněn, a to předpokládám z jediného důvodu, že je nedostatek i finančních prostředků.

Na závěr si dovolím říci, že zpráva nadále poukazuje, že nelegální migrace je nadále bezpečnostní riziko našeho státu. Pokud posuzuji celkovou zprávu, domnívám se, že zpráva se snaží o objektivní posouzení současného stavu, a doporučuji, tak jak bylo navrženo v usnesení, vzít tuto zprávu na vědomí. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP