(18.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Houzákovi. Protože se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které uděluji slovo panu poslanci Španbauerovi.

 

Poslanec František Španbauer: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, protože to na velkou diskusi na toto téma nevypadá, navrhuji si předložit návrh usnesení, jak mě k tomu pověřil výbor pro obranu a bezpečnost. Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna zprávu vlády o stavu migrace na území České republiky za rok 1999, sněmovní tisk 658, bere na vědomí."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí. Pane zpravodaji, přejete si k tomu ještě něco říci? Ne, končím tedy podrobnou rozpravu.

Ptám se ještě pana ministra vnitra, zdali si přeje přednést závěrečné slovo. Ano, prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Mám pocit, že si rozprava vyžaduje, abych přednesl obsáhlé závěrečné slovo.

Reagoval bych pouze na jedinou věc. Pan kolega Houzák hovořil o tom - a já s tím souhlasím - že je to otázka vybavení správnými nástroji a materiálně technickým zajištěním, také počtem policistů. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Budeme se dostávat do situace, že se bude nyní vyvíjet oblast nelegální migrace v důsledku změny vízové politiky, kterou vláda schválila ve své koncepci vízové politiky, kdy dochází postupně k tomu, že Česká republika již v tuto chvíli - po zavedení vízové povinnosti, která proběhla včera a předevčírem s dalšími třemi nebo čtyřmi státy - plně odpovídá vízové politice členských zemí Evropské unie, s výjimkou dvou států, Rumunska a Bulharska, kde vláda vyčkává na to, zda Evropská komise skutečně dospěje k závěru, že tyto dvě země budou vyjmuty z povinného seznamu zemí, se kterými musí mít členské země povinně vízový styk. Dojde-li k tomu, že koncem roku Evropská unie dojde ke změně stávajícího stavu, tak se to asi také odrazí v tom, jak Česká republika bude vůči těmto státům postupovat jinak. Ministerstvo vnitra spolu s Ministerstvem zahraničí bude koncem roku předkládat toto do vlády a budeme tedy rozhodovat o tom, jak v těchto dvou posledních zemích, kde máme určitý rozpor ve vízové politice s EU, budeme pokračovat.

Říkám to z toho důvodu, že docela nás potěšilo, že vízová politika Slovenské republiky je obdobná vízové politice České republiky, což znamená, že ten tlak na česko-slovenskou hranici by se měl na základě tohoto vývoje do značné míry snížit. Co ale bude změnou, je to, že Polská republika nemá úplně stejnou vízovou politiku a může se nám stát, že tento tlak se přesune z česko-slovenské hranice na česko-polskou hranici. To je jedna věc, kterou je třeba zmínit.

Druhá věc je, že podle informace, která nás značně znepokojuje, Ukrajina snad uvažuje o vypovězení readmisní dohody se Slovenskou republikou, což by mohlo velice výrazně narušit systém readmisních dohod ve střední Evropě. To je riziko, o kterém jsem zde povinen se zmínit.

Poslední věc, kterou bych reagoval na právní vybavení v této věci - připravujeme mimo legislativní plán práce určité změny v azylovém zákoně, které bychom chtěli vládě předložit, a poté by to přišlo do Poslanecké sněmovny, aby se odstranily některé instrumenty, které zcela evidentně jsou zneužívány v azylovém řízení a kdy dochází přesně k tomu, co pan kolega Houzák zde přednesl. My víme, že pobyt v azylovém zařízení je jenom legalizací pro to, aby se někdo mohl podruhé, potřetí nebo popáté pokusit nelegálně překročit hranici České republiky buď s Rakouskem, Německem nebo jiným státem. Myslím, že do konce roku budeme mít tuto věc připravenou a že by se v polovině příštího roku mohla Poslanecká sněmovna tímto zákonem zabývat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi.

V tuto chvíli budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1999."

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 213, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 213 návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 141 vyslovilo 120 a nikdo nebyl proti.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. V tuto chvíli končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin, a to bodem 42 schváleného pořadu schůze, což je sněmovní tisk 707, návrh zákona o sportu.

 

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP