(9.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen
/sněmovní tisk 638/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede opět ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan ministr Eduard Zeman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, Česká republika je od okamžiku svého vzniku 1. ledna 1993 vázána Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Jako mezinárodní smlouva o lidských právech uzavřená na půdě OSN je úmluva vybavena vlastním kontrolním mechanismem, Výborem pro odstranění všech forem diskriminace žen. Výbor je složen z odborníků vysokého morálního charakteru a uznávaných znalostí z oblasti postavení a práv žen, kteří jsou voleni na období čtyř let. Úkolem tohoto výboru je sledovat dodržování úmluvy.

Výboru však není, na rozdíl od většiny ostatních smluv OSN, přiznána pravomoc přijímat a posuzovat oznámení jednotlivců o porušování práv zaručených úmluvou, jako např. u Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace nebo u Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

I přestože se jedná o uznání příslušnosti nového mezinárodního orgánu k projednání individuálních oznámení, nejedná se v tomto případě pro náš stát o záležitost novou. Československá federativní republika uznala na počátku 90. let příslušnost Výboru pro lidská práva a v souvislosti se vstupem bývalé ČSFR do Rady Evropy byla též uznána příslušnost Evropského soudu pro lidská práva jako jediného mezinárodního soudního orgánu k přijímání individuálních stížností.

V případě uznání příslušnosti Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen přijímat individuální oznámení se vlastně jedná o symbolický krok, a nelze tudíž ani očekávat, že by oznámení jednotlivců České republiky měla činit výraznější podíl v této nové práci výboru.

Smluvní strany úmluvy si uvědomovaly tuto odlišnost výboru, a proto byla na půdě Komise OSN pro postavení žen, což je odborný orgán OSN pro otázky práv žen, ustavena pracovní skupina pro vypracování opčního protokolu k úmluvě. Na vypracování opčního protokolu se výrazně podílely i členské státy Evropské unie. Tím, že opční protokol upravuje podmínky podání, projednání, oznámení výborem a rozhodnutí o něm, poskytuje jednotlivci jeden z nejefektivnějších nástrojů ochrany práv garantovaných úmluvou. Opční protokol byl otevřen k podpisu dne 10. prosince 1999 u příležitosti oslav Mezinárodního dne lidských práv. V tento den Česká republika rovněž opční protokol podepsala spolu s jedenácti členskými státy EU.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vyslovit naději, že opční protokol najde v Parlamentu České republiky pochopení a že Česká republika se zařadí mezi ty země, které i díky vám jsou schopny prezentovat, jakou hodnotu přisuzujeme významu ochrany lidských práv. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraničních výbor a petiční výbor, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 638/1 a 2. Prosím zpravodaje obou výborů pana poslance Václava Nájemníka, aby návrh výborů odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto materiálem zabýval na své schůzi dne 6. září 2000 a dospěl k tomuto závěru:

Zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně považovat Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen za mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách podle čl. X ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

II. Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

1. Konstatuje, že Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle čl. X ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

2. Vyslovuje souhlas podle čl. 39 odst. 4 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., s ratifikací Opčního protokolu k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.

3. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

4. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Návrh dále projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 638/3. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal sněmovní tisk 638, Protokol OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, na své 34. schůzi dne 4. října a přijal usnesení analogické s usnesením zahraničního výboru, tj. konstatoval, že Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách ve smyslu čl. X Ústavy ČR. - Podotýkám, že ke schválení je zapotřebí kvalifikovaná třípětinová většina. - Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, kterým podle čl. 39 odst. 4 Ústavy, ve znění zákona 347/1997 Sb., vyslovuje souhlas s ratifikací Opčního protokolu k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, neboť písemných přihlášek nemám. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu a táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Nyní požádám zpravodaje pana poslance Nájemníka, aby se ujal své funkce a provedl nás hlasováním, protože budeme hlasovat dvakrát.

Nejprve o bodu I: Poslanecká sněmovna konstatuje, že Opční protokol je smlouvou podle čl. X ústavního zákona č. 1/1993.

Pokud toto prostým hlasováním schválíme, nastavíme kvorum 120 hlasů a podrobíme hlasování bod II. Je tomu tak, pane poslanče?

 

Poslanec Václav Nájemník: Protože v rozpravě nezazněl jiný návrh, myslím si, že nic nebrání tomu, abychom hlasovali o čl. I. Nevím, jestli to mám číst. Pan předsedající schůze řekl, o čem máme hlasovat, čili jestli použijeme kvora pro ústavní zákony 120 hlasů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže budeme hlasovat o usnesení:

Poslanecká sněmovna I konstatuje - atd., jak již bylo řečeno ve všech zpravodajských zprávách.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 171 poslanců pro 148, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poprosil bych nyní obsluhu hlasovacího zařízení, aby nastavila kvorum na potřebný počet hlasů 120. Již se tak stalo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP