(10.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Ne že by z hlediska absolutních čísel to byla nějaká závratná čísla, ale trend je opravdu vzrůstající a to nás nemůže nechat klidnými. Pozitivní naopak je, že došlo k výraznému snižování počtu evidovaných krádeží vloupáním. Zde jsme se dostali až na úroveň roku 1991 a ten sestupný trend je zatím opravdu velice výrazný.

Jelikož jsme vlastně skoro v závěru roku 2000 a probíráme tady zprávu za rok 1999, asi se sluší, abych také uvedl některé údaje, které by tak trochu aktualizovaly vývoj kriminality alespoň za první tři čtvrtletí letošního roku. Tak tedy ve srovnání se stejným obdobím za rok 1999 došlo k poměrně výraznému poklesu nápadu kriminality, což znamená, že jestliže jsem před chvílí hovořil o tom, že rok 1999 byl ve znamení stagnace, tak když nyní říkám, že první tři čtvrtletí roku 2000 jsou ve znamení poklesu nápadu, je zcela evidentní, že se jedná o určitý trend, který nechci přeceňovat, ale přesto je to trend, který by nás všechny měl uspokojovat. Pokles nápadu trestné činnosti za první tři čtvrtletí je o 7 %, kdy už nepochybně nejde o nějaké statistické odchylky, ale samozřejmě máme před sebou ještě čtvrté čtvrtletí t. r.; nechci předjímat nějaké definitivní závěry, když se může stát, že čtvrté čtvrtletí by se ukázalo problematičtější, než v tuto chvíli můžeme předpokládat.

Pokračoval pokles krádeží vloupáním i za první tři čtvrtletí t. r. Co je ale problém, to je to, že na jedné straně klesá počet násilné trestné činnosti, ale na druhé straně vzrůstají následky, protože roste počet vražd a roste počet nebezpečného vyhrožování, takže trend v oblasti násilné kriminality jako celku je relativně pozitivní, ale z hlediska té nezávažnější kriminality je vývoj za první tři čtvrtletí t. r. takový, že nás rozhodně uspokojovat nemůže.

Byl zaznamenán pokles hospodářské kriminality z hlediska odhalených skutků, ale pozitivní je to, že zase poměrně výrazně narostl počet stíhaných osob. Je zapotřebí toto ještě vyhodnotit, ale fakt je, že počet osob stíhaných za hospodářskou trestnou činnost vzrostl, přestože nápad v této oblasti byl poněkud nižší.

Výrazný pokles kriminality zaznamenaly takové druhy kriminality, jako je porušování autorského práva, zpronevěra a podvod, naopak roste počet zjištěných trestných činů úplatkářství, ohrožování životního prostředí, pojistné podvody, úvěrové podvody a neodvedení daně na sociální a zdravotní pojištění. Tam byl zaznamenán největší nárůst za první tři čtvrtletí t. r.

Negativní je, že pokračuje nárůst škod, které byly zjištěny, ale pro určitou korekci tohoto údaje musím uvést, že vlastně největší podíl na tomto nárůstu mají ty dvě velké kauzy, které v tomto roce byly jako nápad trestné činnosti zaregistrovány, tzn. Agrobanka a Komerční banka.

Závěrem bych asi uvedl pouze jedinou věc, že předpokládám v okamžiku, kdy budeme mít údaje za čtvrté čtvrtletí t. r, že v co možná nejkratší době budeme schopnosti veřejnosti předložit materiál, který komplexně zhodnotí celý rok 2000. Já doufám, že i Poslanecká sněmovna se dostane k tomu, aby projednávala tuto zprávu o něco dříve než vlastně na sklonku následujícího roku.

Závěrem mi, vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, dovolte, abych řekl jednu osobní poznámku. Když jsem zde hovořil o některých koncepčních opatřeních, která byla v roce 1999 učiněna, v naprosté většině se jedná o kroky, které již v tuto chvíli přinášejí pozitivní výsledky, a byly to kroky správným směrem. Ale faktem je, že za tyto učiněné kroky bych neměl být v tomto směru pozitivní hodnocen já, ale měl by být pozitivně hodnocen můj předchůdce Václav Grulich. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Klas a informoval o jednání ve výboru.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, pravidelně od roku 1993 je nám předkládána tato zpráva. Zpráva má statistický charakter, čímž chci říci, že zcela určitě si neklade za cíl obsahově vyčerpat nastolená témata. Z tohoto pohledu je třeba tento předložený materiál posuzovat a hodnotit.

Co se týká projednávání ve výboru, tento materiál byl projednán na 40. schůzi výboru pro obranu a bezpečnost 6. září a ve výboru bylo přijato usnesení, že výbor pro obranu a bezpečnost bere předložený materiál na vědomí.

Dovolte mi, vážený pane místopředsedo, abych v podrobné rozpravě potom předložil konkrétní návrh na usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky: pan poslanec Houzák a pan poslanec Filip. Prosím pana poslance Houzáka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Houzák: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předložená zpráva vlády má opět, a to ještě větší, časovou disproporci mezi hodnocením stavu věci a projednáváním této zprávy. Dnes můžeme hovořit o rozdílu deset měsíců a to samo o sobě zpochybňuje efektivitu samotného projednávání. Za zcela časově nerozumnou považuji tu část, která hodnocení (?) pozitivní rizika roku 1998 a na základě toho vyhodnocení obsahuje v závěru rizika pro letošní rok. Termín projednávání takovéto zprávy s tak výrazným časovým odstupem skutečně dává předem záruky formálního projednávání bez možnosti reakce na další vývoj hodnoceného období. Takovýto časový odstup je výsměchem i těm, kteří po ukončení roku zpracovávají hodnocení uplynulého roku do měsíce, honí termíny, předkládají materiály, a my se tím zabýváme po deseti měsících. Paradoxem je, že zprávy o stavu kriminality a bezpečnostních otázkách se zpracovávají i pololetně a nic by nebránilo tomu, abychom informace o stavu znali v daleko kratším intervalu. Na druhé straně ke cti zpracovatelů je nutné říci, že se jedná o zprávu velice podrobnou nejen v jednotlivých oblastech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, ale i směrem k jednotlivým územním celkům státu.

K samotnému obsahu zprávy vlády. Považuji za potřebné poukázat na to, že řada číselných údajů má výrazně statistický charakter a vyjadřuje především případy evidované oficiálně, které ovšem nezahrnují skutečný stav věcí, např. nepostihují řadu případů latentní kriminality. Přesto k některým uvedeným problémům a signálům ukazujícím na nežádoucí předpokládané trendy.

Jedním z vážných problémů je problematika kriminality mládeže, která má trvale nepříznivý dlouhodobý vývoj, přestože zpráva za rok 1999 ukazuje na určitou stagnaci. Kriminalita mládeže včetně dětí do 15 let má znaky větší kvalifikovanosti, větší brutality, rafinovanosti a rozsah druhů, který si nezadá s dospělými. Musím potvrdit, že skutečně je alarmující růst násilné trestné činnosti dětí včetně úmyslného ublížení na zdraví, ale i vražd.

K tomu je nutné přičíst působení drog a vše, co s tím souvisí. Právě růst zájmu o drogy a promítnutí distributorské sítě do školských zařízení by mělo burcovat v oblasti prevence k přijetí účinnějších opatření.

O celkovém nepříznivém stavu ve vývoji na úseku kriminality dětí svědčí některé údaje z okresu Most, kde zatímco v roce 1997 v období leden až únor bylo evidováno 22 případů, o rok později 37, ale v letošním roce za stejné období dvou měsíců se jedná o 61 případů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP