(10.40 hodin)

(pokračuje Filip)

Je ale nadále znepokojující vysoký počet osob ve vazbě a ve výkonu trestu. Složení druhu trestů se neliší příliš od dřívějších let. Je třeba upozornit, že ale není zcela reálné někdy populistické, někdy nekvalifikované tvrzení, že přeplnění věznic lze vyloučit častějším ukládáním trestů alternativních. Ze statistiky, kterou předložil pan ministr vnitra, vyplývá, že struktura trestných činů takové rozhodnutí neumožňuje bez novely trestního zákona. A to je myslím velkým poučením této zprávy pro nás, pro poslance, pro naši další práci při novele trestněprávního kodexu a trestního řízení.

Dovolte mi se zastavit u kriminality s extremistickým podtextem, která vykazuje podle statistik jen minimální počty zjištěných trestných činů, popřípadě stíhaných pachatelů. Pozornost zaslouží skutečnost, že prakticky všechny násilné, případně až teroristické útoky s touto motivací byly spáchány pravicovými pachateli z hnutí skinheads, naproti tomu zákroky pořádkové policie vůči skinům byly až překvapivě ohleduplné, zatímco demonstrace anarchistů byly rozháněny se značnou brutalitou, ať už jde o Global Street Party, nebo o Střelecký ostrov na prvního máje letošního roku. To potvrzuje opětovně vyslovené závěry, které zaznívaly nikoliv v této sněmovně, ale zejména u odborníků mimo ni, že v řadách policie se objevují zjevné sympatie vůči pravicovému extremismu. Je otázkou, zda na těchto postojích něco změní školení specialistů z řad policie, ať už prováděné pomocí americké FBI, nebo policistů z Velké Británie.

Byl bych rád, kdyby se i tato statistika prosadila v uplatňování skutečného postupu policie proti pravicovému extremismu.

Přes vysoké počty nelegálních migrantů zůstává počet osob, které byly stíhány pro trestné činy, jen malý. Česká republika, a to statistika udává, a ve srovnání od roku 1994 jsem si to dělal zvlášť mimo hlavní zprávu, se potvrzuje, že jsme zůstali tranzitní zemí pro uprchlíky, kteří směřují dále na západ Evropy, a případně jsme nárazníkovým pásmem. Tady bych uvítal, kdyby se panu ministrovi podařilo splnit včerejší příslib, který dal před Poslaneckou sněmovnou ke změně azylového zákona a k intenzivnímu jednání o nenarušení readmisních dohod mezi Německou spolkovou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou a Ukrajinou. Pokud bychom zůstali v meziprostoru, bylo by to pro nás a pro českou polici asi velmi silné zatížení, které bychom také nemuseli rozpočtově unést.

Stať věnovaná organizovanému zločinu je snad jediná stať, které osobně nemohu uvěřit. Vyvolává totiž ve čtenáři této zprávy pochybnosti, ať už je to barvité líčení jednotlivých zločineckých skupin - to bychom měli zmapovánu celou situaci ve všech krajích, a po krajích jsem si to dělal, a tak se nelze ubránit otázce, zda vůči nežádoucím živlům z řad cizinců nelze přijímat důraznější opatření odnětím povolení k pobytu, pokud je zřejmě nelze stíhat vzhledem k nedostatku důkazů o jejich trestné činnosti. Myslím si, že je to jediná část zprávy, kdy mířím do obsahu této zprávy a nemám důvěru v to, že policie činí to, co popisuje. Spíše si myslím, že poznatky policie jsou ovlivněny zjevným nedostatkem konkrétních údajů a že se zatím pouze soustřeďujeme na vytypování potenciálních možností ohrožení.

Odlišná je situace na drogové scéně, která patří do stejné části, ačkoliv i ta, pokud jde o hlavní dodavatele, patří do prostředí organizovaného zločinu. Rád bych, aby se v této části policii ještě více dařilo. Potvrzuje se, že rozšíření trestní odpovědnosti o zadržení drogy pro vlastní potřebu zatím nevedlo k nežádoucí kriminalizaci drogově závislých nebo příležitostných uživatelů, ale vytvořilo podmínky k postihu dealerů, což bylo účelem zákona přijímaného ještě minulou sněmovnou.

Na závěr svého vystoupení chci ocenit část zprávy, která se týká zejména výčtu aktivit k zabezpečení vnitřní bezpečnosti a k prevenci kriminality. Svědčí to o dříve nebývalé systematičnosti při potírání protispolečenských jevů. Abych mohl lépe posoudit účinnost jednotlivých uváděných opatření, bylo by potřeba, aby se zpráva alespoň dotkla jejich obsahu, a nikoliv jen na ně odkázala.

Chtěl bych poděkovat za tuto činnost jak bývalému panu ministru Grulichovi, tak panu ministru Grossovi s tím, že očekávám, že ve zprávě za rok 2000 se už dočkáme delších časových řad.

Na závěr mi dovolte říci, že snad poprvé souhlasím i s rozčleněním jednotlivých bezpečnostních rizik pro Českou republiku. To se v předchozích zprávách nepodařilo přesně vystihnout. Tentokrát snad máme před sebou materiál, který nás může motivovat pro jednání příští schůze Poslanecké sněmovny, až budeme rozhodovat o rozpočtu, protože jednotlivé údaje, které zpráva obsahuje, by měly vést při projednávání státního rozpočtu také k tomu, že rozpočet, jak bude schválen, bude schopen podpořit jednotlivá opatření, která ve zprávě pan ministr navrhuje.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Slovo má pan poslanec Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte i z mé strany několik poznámek k předložené zprávě.

Zpráva, jak je nám panem ministrem a vládou předkládána, ve srovnání s předchozími zprávami o bezpečnostních situacích je bezesporu podstatně kvalitnější. Přesto mám několik poznámek a vůbec je nechci nazývat poznámkami kritickými.

My jako Poslanecká sněmovna projednáváme tuto zprávu téměř v závěru letošního roku, což jsem si vědom, že není plně vinou předkladatele. Pak ale například předložená možná bezpečnostní rizika pro rok 2000 předpokládám za zbytečné projednávat v tomto čase.

V samotné zprávě je celá řada oblastí velice dobře tabulkově zpracována, ať už se jedná o zjištěné trestné činy, jejich objasněnost, nebo jejich souvislost s rostoucí nezaměstnaností.

Myslím, že zcela ne přesně jsou hodnoceny trestné činy páchané občany jiných států. Takové neprůkazné termíny jako jugoslávská národnost nebo růst počtu rusky mluvících pachatelů jsou nepřesné zejména s ohledem na to, že dnes 60 - 70 % současné populace nerozlišuje mezi ruštinou, ukrajinštinou, chorvatštinou, srbštinou a slovinštinou. Je totiž docela dobře možné, že pachatel, který dobře ovládá některý z těchto jazyků, jej může použít například i pro oklamání svědků.

Společně s většinou nás vítám, že naopak v této oblasti podepsání celé řady mezinárodních dohod o společném postupu s organizovanou kriminalitou z pohledu České republiky lze pouze chválit.

Přesto si dovolím panu ministrovi dát ještě jeden námět, který zde již zazněl, ale pokusím se ho upřesnit. Přestože většina z nás zatím zprávu chválí, myslím, pane ministře, že by stálo za úvahu v příští zprávě předložit porovnání nerovnoměrného růstu kriminality podle nových krajů - to zdůrazňuji - s výsledností práce útvarů vyšetřování Policie České republiky, což do jisté míry lze i ze současné zprávy ze stávajících tabulek dovodit, ale dát to do souladu se srovnáním výslednosti soudních orgánů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP