(10.50 hodin)

(pokračuje Frank)

Jsem totiž přesvědčen, že jedním ze základních faktorů boje s kriminalitou je i faktor času, tedy od zjištění trestného činu přes jeho vyšetření až k odsouzení pachatele. A právě zde působí několik momentů, které do jisté míry mají souvislost a nebo na určité souvislosti ukazují. Jednak by nám možná ukázaly, jaký je skutečný personální stav a kontrolní práce řídících policejních a soudních orgánů v kraji - podotýkám, že ta, bude-li dobrá, tak se projeví v krátkých lhůtách při zjišťování trestného činu, jeho vyšetření a odsouzení pachatele, ale bude působit i jistě preventivně účinně. Ten poslední faktor spočívá v tom, že vážnost Policie ČR, ale i soudních orgánů za takovéto postupy by rozhodně získala. Já vím, že samozřejmě problematika je trošičku náročnější, že je složitější, ale přimlouvám se za ni.

Samostatnou kapitolou zprávy je vztah České republiky k evropskému integračnímu procesu. Já jsem si dobře vědom, že naše přibližování k Evropské unii - bráno z pohledu snah o řešení potírání kriminality obecně - může s sebou přinést a do jisté míry i přináší jisté klady, ale na druhé straně jisté zápory. Tou lepší stránkou se může stát skutečnost, že na základě tlaku Evropské komise budou odstraněny mezery v dosavadní legislativě, kde si myslím, že mimo jiné má vláda i určitý skluz - alespoň je to tak uváděno v části zprávy, kde se hovoří o legislativní oblasti. Měl by se tedy zvýšit i tlak státních orgánů na stíhání závažné hospodářské a finanční kriminality, ale i korupce a organizovaného zločinu. Do jisté míry lze očekávat zlepšení spolupráce i koordinace policejních složek při potírání kriminality nejen ve smyslu Schengenské smlouvy. Pan ministr to zde naznačil a myslím, že je dobře, že vláda a Ministerstvo vnitra a i policie na tyto věci reaguje. Na druhé straně si však nebudeme zapírat, že je více než zřejmé, že integrační procesy otevřou zřejmě další možnosti zejména organizovanému zločinu na mezinárodní úrovni. Ukazuje se totiž, že i přes hledaná opatření jsou evropské bezpečnostní struktury nedostatečné a jsou možná budovány trošičku jinak než na bázi OBSE a snaží se řešit pouze dílčí úseky - nejedná se tedy asi o kompletní řešení. Ten problém je samozřejmě daleko větší a širší.

Dovolte vážené kolegyně a kolegové, ještě jednu poznámku, a to v oblasti prevence. Jsem hluboce přesvědčen, že nestačí pouze represivní přístup, ale že účinný boj proti zločinnosti a jiným negativním jevům musí vycházet z prevence a musí k prevenci směřovat. Jistě se můžeme shodnout i na tom, že prevence není a také ani nemůže být záležitostí pouze Policie České republiky nebo policie obecně, ale že je to záležitost v podstatě každého jednotlivce, každého podnikatelského subjektu či instituce a v neposlední řadě i každého z nás. Je ale samozřejmě zcela jistě také záležitostí všech složek, které v celkovém bezpečnostním systému České republiky působí.

Jsem si vědom, že v této chvíli se malinko od zprávy odchyluji. Zpráva má trošičku jiný charakter, ale vezmu-li v potaz, že v oblasti bezpečnosti, a tedy i prevence působí se svými 2000 pracovníky zpravodajské služby, u Policie České republiky je udáván stav asi 45 000 pracovníků, máme zřízeny i policie obecní se stavem kolem 6000 lidí a v neposlední řadě zde působí soukromé bezpečnostní služby s počtem asi 60 000 pracovníků, tak myslím, že je to jistě slušný stav osob pro zachování bezpečnosti, ale také především slušný stav osob, který by měl dokázat odvést i kus práce v oblasti prevence - samozřejmě je pravda, že každá tato instituce v rámci svých povinností a svých oprávnění.

Já tento stav připomínám proto, že je mi velice dobře známa dobrá spolupráce těchto složek s Policií České republiky. Konečně, nebudeme si přece zapírat, že řada pracovníků i těchto složek z policie vzešla, to není žádné tajemství. Ukazuje se tedy, že lidí je dost, ale co chybí, je podle mého názoru určitá propracovanost, možná i legislativa a hlavně koncepce. A i o této věci tu pan ministra naznačil, že ji vnitro začíná brát vážně. A já tu věc chválím.

Čili kolegyně a kolegové, přimlouvám se za to, aby ta příští zpráva byla obohacena možná i o tyto výsledky spolupráce, byť se jedná o složky, které nejsou řízeny přímo vládou, potažmo Ministerstvem vnitra.

Závěrem bych rád konstatoval, že i když zpráva je projednávána skutečně pozdě - a znovu opakuji, že to není vina možná předkladatele - doporučuji Poslanecké sněmovně, aby schválila tuto zprávu ve znění usnesení, které bude předloženo zpravodajem této zprávy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Frankovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné a já se táži, kdo se do ní hlásí - pravděpodobně pan zpravodaj Klas si přeje přednést návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové. Dovolte mi krátkou reakci, která by směřovala k vystoupení některých mých kolegů, a potom bych si dovolil předložit vám návrh na usnesení.

Chtěl bych reagovat na kolegu poslance Filipa, který zde otevřel otázku tak složitou, jako je extremismus. Já osobně musím říci, že vždycky, když jsem diskutoval s odborníky, kteří se zabývají daným tématem, a to z řad policistů a pracovníků zpravodajských služeb, tak vždy bylo konstatováno závěrem, že rozdělování extremismu na levicový či pravicový je značně nepřesné a zavádějící. Totiž problém je už samotná definice pojmu extremismus, kdy například se o to pokusila před pěti lety Bezpečností informační služba a se zlou se potázala, protože definice předložená touto službou nebyla přijata všemi politickými subjekty.

Jsem přesvědčen, že obecně platí, že mezi používanými pojmy pravicový extremismus a levicový extremismus lze z hlediska bezpečnosti pro demokratickou společnost položit rovnítko a veškeré ideologické fráze jsou pouhým balastem, který má zakrýt podstatu problému, podstatu věci. Protože jakákoliv forma extremismu, rasismu či xenofobie, která má za cíl porušování zákona a změnu ústavního zřízení neboli subverzi, je pro občany tohoto státu ve svém konečném důsledku stejně nebezpečná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP