(11.50 hodin)

(pokračuje Filip)

To povede alespoň k tomu, že jednotliví petenti jsou schopni kontrolovat, jestli se s tou peticí vůbec nějak nakládá. Oni nechtějí po panu předsedovi Svobodovi, aby rozhodl tak nebo onak. Většina petentů nebo zástupců petičních výborů z oblasti družstevního bankovnictví, z oblasti teď momentálně změny veřejné správy, je obeznámena s tím, že o tom rozhoduje někdo jiný než petiční výbor, ale chtějí, abychom ústavní proces zabezpečili.

Takže jsme se shodli - a petiční výbor na to sice ještě nemá usnesení, protože je to otázka, která je zatím v plenkách - na tom, a já to vřele doporučuji, aby jednotlivé petice a odpovědi na ně byly zveřejňovány na internetové stránce, resp. její číslo, hlavní obsah petice, nikoli petiční archy, ale hlavní obsah té petice, a odpověď na ni aby byla zařazena na internetové stránce parlamentu. To totiž může vést k tomu, že lidé vůbec budou mít pocit, že petice je správné podepisovat a posílat, že se jimi vůbec někdo zabývá. Takto je většina veřejnosti utvrzována v tom, že ať píší co píší, stejně se tím nikdo nezabývá. To bychom velmi neradi. Takže teď nikoli jako předseda klubu, ale jako člen petičního výboru vyslovuji tento názor a myslím, že s ním většina nejen petičního výboru, kde se o tom hovořilo, ale i Poslanecké sněmovny, bude souhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Cyril Svoboda se hlásí.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, jen formálně ještě navrhuji přijmout usnesení, že Poslanecká sněmovna bere tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vás bohužel budu muset ještě jednou vyzvat, protože jsem ještě neukončil všeobecnou rozpravu. Táži se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Jestliže nikdo, obecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné, ve které vás požádám o návrh na usnesení.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Kolegyně a kolegové, navrhuji přijmout usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. ledna 2000 do 30. června 2000."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat o usnesení, které právě přednesl předseda petičního výboru Cyril Svoboda.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 179 poslanců pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem usnesení. Děkuji panu Cyrilu Svobodovi i panu poslanci Štraitovi a končím projednávání bodu č. 91.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

93.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999
/sněmovní tisk 746/

 

Tento bod jsme začali projednávat v pátek 20. 10., kdy jsme vedli všeobecnou rozpravu, která byla ukončena. Nyní prosím, aby zpravodaj komise Petr Pleva přednesl návrhy, o kterých budeme hlasovat. Nebudeme hlasovat, v rámci všeobecné rozpravy nepadly návrhy.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byla ukončena všeobecná rozprava s tím, že bude otevřena podrobná rozprava, ve které budou dávány návrhy na usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče, já jsem jen předpokládal, kdyby byly předneseny. Ještě ve všeobecné rozpravě nebyly vzneseny, tudíž přistoupíme k podrobné rozpravě, kterou otevírám. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, vzpomenete si, že v pátek odpoledne, ačkoli náš klub navrhoval, abychom o této zprávě již nejednali v pátek odpoledne, sněmovna si přála opak, proto jsme jednali, a já jsem v té obecné rozpravě vznesl jednak námitky proti tomu, aby tato nekompletní výroční zpráva byla na této schůzi Poslanecké sněmovny vůbec projednávána, neboť jí chybí často hospodaření Českého rozhlasu, a aby nebyla projednávána především z toho důvodu, že ji neprojednal ani garanční výbor, jak tady uvedla zpravodajka garančního výboru, a jednak jsem také poukázal na některé problémy této zprávy v té části, kterou k dispozici máme, a to na problémy, které mne vedou k určitému návrhu usnesení, resp. k určitým návrhům usnesení, které jsem v obecné rozpravě avizoval.

Avizované usnesení o třech bodech tedy nyní regulérně navrhuji v podrobné rozpravě a žádám, aby o každém bodu bylo hlasováno zvlášť. Návrhy usnesení zopakuji.

Navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna usnesla, že

1. neschvaluje výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 v části týkající se hospodaření Českého rozhlasu.

2. Poslanecká sněmovna konstatuje, že neprojednala část výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu, protože Rada Českého rozhlasu tuto část výroční zprávy nepředložila.

3. Poslanecká sněmovna konstatuje, že Český rozhlas neplní své poslání podle § 2 zákona ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

V rámci podrobné rozpravy bych se ještě rád vrátil několika poznámkami ke zdůvodnění třetího z navrhovaných usnesení, to znamená, že Český rozhlas porušuje zákon. Zákon 484/1991 totiž přikazuje Českému rozhlasu poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů. Výroční zpráva za rok 1999 se na tento zákon odvolává, když konstatuje, cituji: "Český rozhlas jako celek toto zadání plně reflektuje a tuto zásadu obsahuje i jeho vnitřní směrnice." Konec citátu. A dokonce rada tvrdí, další citát, že: "Rada Českého rozhlasu konstatuje na základě svých sond a svých průzkumů, že se Český rozhlas od zákona neodchyloval." Konec citátu.

Avšak skutečnosti spíše vyvracejí toto odvážné tvrzení Rady Českého rozhlasu. Už samotný fakt, že Rada Českého rozhlasu sama ve své zprávě, ale i v jiné souvislosti konstatuje, že, další citát: "Kritické připomínky měla Rada Českého rozhlasu k podávání informací o vnitropolitických problémech, zejména v souvislosti s některými občanskými iniciativami. Rada byla především znepokojena tendencemi některých novinářů propagovat myšlenky aktivistů, a nikoli omezit se na podávání nestranných informací. Upozornila generálního ředitele, že pracovníci veřejnoprávního prostředku by měli zvážit, jak bude veřejnosti posuzovat jejich nezávislost." Konec citátu.

Lze tedy učinit dílčí závěr, že zákon byl porušen, a také dodat, že až podezřele zde zaznívá snaha potlačit jiný názor než např. vládní, třeba v souvislosti se zasedáním MMF a Světové banky v Praze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP