(12.00 hodin)

(pokračuje Matulka)

Nebo můžeme ve zprávě dále číst - citát: "Stejně tak nebyla změněna koncepce přehledu domácího tisku. Rada je toho názoru, že se poskytované informace omezují pouze na několik pražských listů a jejich komentátorů." Konec citátu.

Vezmeme-li v úvahu, vážení přátelé, že zpravodajství Českého rozhlasu zasahuje zhruba 30 % veškerého obyvatelstva a je na prvním místě v České republice co do rozhlasové poslechovosti, pak uvedené příklady dokumentují, že se Český rozhlas spíše od požadavků zákona odchyluje, a pokud jde o politické zpravodajství, tak jej dokonce porušuje. A to jsem zatím uvedl pouze ty příklady, které uvádí sama rada ve své výroční zprávě.

K nim bych přiložil jeden příklad velice čerstvý, a to příklad z nedělního Radiofóra, které moderovala paní Jana Klusáková, moderátorka Českého rozhlasu. Bylo to Radiofórum, rozhovor se spisovatelem, novinářem a textařem Jáchymem Topolem. Radiofórum bylo velice zajímavé, zaujalo mě, ale opatřil jsem si výpis z tohoto vysílání, protože jeden výrok je velice učebnicový, výrok paní Jany Klusákové. Když se s panem Jáchymem Topolem bavili o tom, jak složité je, aby některé skupiny obyvatelstva respektovaly např. multietnické složení společnosti, tak se shodovali. Pan Jáchym Topol tam vyjádřil svůj názor, proti kterému já nic nemám, že by třeba pro české skinheady bylo užitečné, aby se vydali na procházku nočním Harlemem nebo jinam, kde existuje tato míchaná společnost a je to normální, a paní moderátorka veřejnoprávního rozhlasu Klusáková poznamenala názor, zřejmě tohoto veřejnoprávního rozhlasu: "Já bych zase všechny voliče KSČM aspoň na den odvezla do Užhorodu."

No, jistě, najde se tady několik poslanců určitě, kteří se zasmějí, já jsem se nad tím názorem usmál taky. Pokud by se totiž jednalo o osobní názor občanky Jany Klusákové, pak by to bylo zcela v pořádku. Pokud by paní Jana Klusáková účinkovala v nějakém komerčním médiu s tímto mentálním zaměřením, nepochybuji o tom, že by si toto médium našlo např. u občanů typu pana Petra Cibulky, Stanislava Devátého a podobných určitě nadšené obdivovatele a mělo by asi vysokou poslechovost, nic proti tomu, a názor takovéhoto média a jeho moderátorky by byl pak nepochybně v pořádku. Nebylo by to nic proti ničemu. Potíž je ovšem v tom, že paní Jana Klusáková je placená z koncesionářských poplatků za to, že plní veřejnoprávní a tedy zákonem stanovené úkoly tohoto média a také limity, které ze zákona pro toto médium vyplývají. Jsem skálopevně přesvědčen, že paní Klusáková toto dělá prakticky téměř ve všech svých pořadech, dává najevo svůj osobní názor. Já jí ho neberu, já ho nesdílím, neberu jí ho, jako neberu názor kteréhokoliv z nás, co jsme tady v této sněmovně, ale my jsme tady od toho, abychom prezentovali své názory, případně názory svých politických stran, za které jsme tady byli zvoleni, ale my nejsme také veřejnoprávní médium. Naše poslání je jiné.

Paní Jana Klusáková toto dělá opakovaně, toto byl jenom jeden z příkladů, a tudíž veřejnoprávní rádio, jestliže ji za to platí a pouští na své vlny, porušuje tuto funkci ze zákona. Proto považuji za potřebné připomenout to, co jsem navrhoval jako třetí bod usnesení, že je načase konstatovat, že Český rozhlas neplní své poslání podle § 2 zákona ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

Moje řeč možná na vás, kolegové a kolegyně, působila úsměvně, možná pro některé i odpudivě z toho důvodu, že jsem prostě volil příklad, zejména ten poslední, z hlediska stranických barev komunistické strany, ale sáhněte si do svědomí a do svých vzpomínek, zda nemáte i vy z hlediska vaší politické orientace a vaší stranické příslušnosti mnohdy z vysílání veřejnoprávního rozhlasu obdobný pocit, i když třeba v jiných pořadech s jinými moderátory.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, rád bych v podrobné rozpravě navrhl usnesení, které doporučuje stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Toto usnesení zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se o slovo hlásí pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, jsem nucen z hlediska procedurálního upozornit na to, že nebylo hlasováno o mém návrhu, který jsem v pátek z tohoto místa vyslovil, to znamená, aby zpráva Rady pro vysílání Českého rozhlasu byla vrácena zpět k přepracování. Důvody, které jsem sdělil, si myslím, že jsou natolik závažné, že opravňují tento návrh.

Současně bych chtěl vznést určitou připomínku, že pokud je mi známo, za celé volební období Český rozhlas nepředložil zprávu o svém hospodaření, a sněmovna na takovouto zprávu má nárok. Poslanec Exner zde v pátek upozornil, že všechny instituce podobného typu jsou zavázány do 30. června každého roku podat zprávu o svém hospodaření. Pokud se tak nestane, je to v rozporu se zákonem. Mám velké podezření, že za celou dobu našeho poslaneckého období od roku 1998 taková zpráva podána nebyla. Domnívám se, že je načase v této věci zjednat jasno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Ano, já jsem si tuto skutečnost také uvědomil, přesto jsem po zahájení tohoto bodu předpokládal, že pan zpravodaj Petr Pleva bude mít zpracovány návrhy, které padly ve všeobecné rozpravě. Vzhledem k tomu, že jsem si až nyní tady pročetl celý stenozáznam, který je obsáhlý, z páteční rozpravy, je pravda, že padl jediný hlasovatelný návrh ze všeobecné rozpravy, a to, aby tato zpráva byla vrácena k dopracování jejím autorům a po tomto dopracování opět předložena sněmovně. Já se vám za to, pane poslanče, omlouvám a myslím si, že není chybou, když tento váš požadavek zazněl i v podrobné rozpravě, nota bene, pokud se koukneme na všechna hlasování z minulého týdne, asi bychom nebyli úspěšnější než při ostatních vašich klubových návrzích na přerušení, odročení apod.

Takže zde máme další návrh v podrobné rozpravě a já se táži, kdo se dále hlásí. Pokud se nehlásí nikdo, tak podrobnou rozpravu končím a navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu pana poslance Ransdorfa, protože ten skutečně padl ještě ve všeobecné rozpravě a my jsme ho hlasování nepodrobili.

 

Poslanec Petr Pleva: Pane předsedající, jednak se domnívám, že mám nárok jako zpravodaj na závěrečné slovo, jednak se domnívám, že návrh kolegy Ransdorfa je hlasovatelný v podrobné rozpravě po podrobné rozpravě, protože je to také návrh na usnesení. Toto není zákon, takže se neřídí režimem zákona, nicméně možná je můj výklad (?) a váš je správný. Nicméně neudělal jsem to s úmyslem, abych nedal hlasovat o návrhu kolegy Ransdorfa, ale s tím, že se o něm bude hlasovat po podrobné rozpravě.

Co se týče námitek kolegy Matulky, domnívám se, že v mnohém samozřejmě může mít pravdu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP