(12.10 hodin)

(pokračuje Pleva)

Standardní postup by byl, že on sám jako občan, nebo jeho klub, nebo jeho politická strana podali stížnost Radě Českého rozhlasu, ta by stížnost řešila nebo neřešila, pokud by byli nespokojeni, projednali by to v komisi pro sdělovací prostředky, pokud by byli dále nespokojeni, pak je legitimní, aby s tímto usnesením přišli do sněmovny. Myslím si, že přijít okamžitě s usnesením, že Český rozhlas neplní své veřejnoprávní poslání, je trochu těžký kalibr a velmi účelový.

Co se týče tvrzení kolegy Ransdorfa, že zpráva o hospodaření nebyla dosud za tento rok podána, má pravdu. Je to vada, za kterou už byla rada komisí pro sdělovací prostředky velmi ostře pokárána. Slíbila zajistit nápravu. Nicméně za minulé roky jsme vždycky zprávy o hospodaření dostali včas a projednávali jsme je.

Pokud mám seřadit pořadí hlasování, měli bychom napřed hlasovat o návrhu pana kolegy Ransdorfa, to je, že Poslanecká sněmovna vrací Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 Radě českého rozhlasu k přepracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Udělím ještě slovo předsedovi klubu KSČM panu poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Mám jedinou poznámku k výkladu pana kolegy Plevy. Hlasování o návrhu kolegy Ransdorfa má absolutní logiku právě po obecné rozpravě, protože zpráva, jak sám uznává, je nekompletní, a neměli jsme ji tedy vůbec v podrobné rozpravě projednávat. Připomínky k hospodaření by samozřejmě v podrobné rozpravě také mohly zaznít. Nezbývá nic jiného, než můj apel na vás všechny: jestli chcete skutečně někomu tolerovat, že hospodaří, aniž bychom se s tím mohli seznámit, hlasujte ve prospěch této zprávy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Přemýšlím, jak bychom se s tím procedurálně vypořádali. Museli bychom jedině přerušit podrobnou rozpravu, znovu otevřít všeobecnou rozpravu a ve všeobecné rozpravě nechat odhlasovat návrh pana poslance Ransdorfa, potom obecnou rozpravu uzavřít, a znovu budeme hlasovat o předložených návrzích. Myslím, že to jedním hlasováním o návrhu pana poslance Ransdorfa lze vyřešit. Není to chyba ani organizačního výboru, ani moje. Prokousal jsem se tím až v průběhu, kdy jsem byl panem zpravodajem ubezpečen, že není co k hlasování.

 

Poslanec Petr Pleva: Tady nelze přijmout tezi, že by mohly padat námitky k hospodaření. Zprávu o hospodaření neprojednáváme, bude předložena a Poslanecká sněmovna ji bude projednávat. Také se nejmenuje zpráva o činnosti a hospodaření. Je předkládána ve dvou částech. Jindy jsme projednávali obě zprávy jako jednu. Je to věc rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Tato zpráva je standardně předkládána ve dvou částech, teď projednáváme jednu. Nemůžeme se zabývat něčím, co nebylo předloženo a co neprojednáváme.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že není námitek, abychom postupovali tak, jak bylo navrženo. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ransdorfa, potom o návrhu usnesení pana poslance Dalibora Matulky a potom o návrhu, který přednesl zpravodaj pan poslanec Pleva.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám o novou registraci.

Prosím o první návrh na hlasování.

 

Poslanec Petr Pleva: První návrh na hlasování je usnesení:

"Poslanecká sněmovna vrací výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 Radě Českého rozhlasu k přepracování."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 169 poslanců pro 31, proti 126. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Jelikož pan kolega Matulka chtěl, abychom hlasovali o jeho usnesení po částech, bude nejlepší, když vždycky přečtu jednu část a o ní budeme hlasovat, potom přečtu další.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Můžeme vzít první bod.

 

Poslanec Petr Pleva: První bod usnesení:

"Poslanecká sněmovna neschvaluje výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 v části netýkající se hospodaření Českého rozhlasu."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 169 poslanců pro 30, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Bod číslo 2.

 

Poslanec Petr Pleva: Bod číslo 2 je konstatování toho, že je dnes středa: "Poslanecká sněmovna neprojednávala část výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu, protože Rada Českého rozhlasu tuto část výroční zprávy nepředložila."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 170 poslanců pro 144, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Přečtu další část usnesení:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že Český rozhlas neplní své poslání podle § 2 zákona ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 170 poslanců pro 30, proti 126. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Zbývá hlasovat o usnesení, které jsem předložil a které zní:

"Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 170 poslanců pro 135, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Protože bylo přijato jen několik částí usnesení, měli bychom hlasovat o usnesení jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o části, která byla schválena z návrhu pana poslance Dalibora Matulky a o schválení zprávy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 228 z přítomných 170 poslanců pro 138, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Sděluji, že Poslanecká sněmovna s návrhem usnesení vyslovila souhlas. Končím projednávání bodu číslo 93 a děkuji zpravodaji Plevovi.

 

Vzhledem k tomu, že do polední přestávky můžeme projednat pouze bod voleb, přistoupíme k projednávání bodů č. 96, 97, 102 a 74.

Jako první budeme projednávat

 

96.
Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Jan Vidím a tento bod uvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP