(Jednání opět zahájeno v 14.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále Poslanecké sněmovny, a vážené kolegyně prosím, aby nerozptylovaly kolegy.

Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu schváleného pořadu schůze, kterým je bod č. 26, což je poslanecký návrh novely vysokoškolského zákona, poprosím předsedu volební komise pana kolegu Vidíma, aby nás seznámil s výsledky tajného hlasování. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s tajnou volbou a tajným hlasováním, které proběhly před polední přestávkou.

Při volbě předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví (bod 102) bylo vydáno 182 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 181 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Martina Kocourka bylo odevzdáno 65 hlasů, pro poslance Ivana Pilipa bylo odevzdáno 70 hlasů a pro poslance Svatomíra Recmana bylo odevzdáno 29 hlasů.

V prvém kole tedy nebyl zvolen nikdo, do druhého kola, do druhé volby pak postupují poslanci Pilip a Kocourek.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s hlasováním o návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže (bod 74). Bylo vydáno 182 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 181 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro pana Luboše Smrčku byly odevzdány 32 hlasy, pro paní Danutu Trnkovou bylo odevzdáno 51 hlasů a pro pana Pavla Žáka bylo odevzdáno 71 hlasů.

V tomto hlasování Poslanecká sněmovna nenavrhla nikoho, a je tedy možné v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny o zařazení nového bodu "Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování kandidáta na likvidátora Fondu dětí a mládeže" projednat tak, jak Poslanecká sněmovna rozhodla, tedy dva kandidáty s nejvyšším počtem získaných hlasů, tj. paní Danutu Trnkovou a pana Pavla Žáka. Současně navrhuji, aby tento nový bod, tedy návrh Poslanecké sněmovny na jmenování kandidáta na likvidátora Fondu dětí a mládeže byl zařazen jako poslední bod před zítřejší polední přestávku a aby jemu ještě předcházelo druhé kolo volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, rozumím, pane poslanče. Upozorňuji jen, že vzhledem ke zbývajícímu programu ten poslední bod před přestávkou polední může přijít také v 10 hodin, takže prosím, aby na to byla volební komise připravena.

Toto je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním, a to o tom, zařadit druhé kolo této volby jako poslední bod zítřejšího programu před polední přestávkou.

Ještě jednou tedy prosím pana předsedu volební komise, aby specifikoval návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, ještě jednou bych tedy zopakoval svůj procedurální návrh, aby zítra před polední přestávkou byly projednávány tyto body: druhé kolo volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, a nový bod - "Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování kandidáta na likvidátora Fondu dětí a mládeže".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O tomto procedurálním návrhu rozhodneme hlasováním bez rozpravy.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 244 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 244 z přítomných 107 kolegyň a kolegů pro bylo 99, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

26.
Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 665/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 665/1, a já prosím, aby předložený návrh odůvodnil zástupce navrhovatelů pan poslanec Petr Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, s odstupem devíti měsíců před vás znovu předstupujeme s kolegy Bartošem, Plevou a Svobodou s velmi útlou, ale podle našeho názoru poměrně důležitou novelou vysokoškolského zákona.

O tom, že se jedná o novelu významnou, svědčí mimo jiné i to, že celých těch magických devět měsíců, kdy tato druhá verze vznikala, bylo naplněno nesčetnými diskusemi. Diskutovali jsme s reprezentanty vysokých škol, s jednotlivými vysokoškolskými učiteli, diskutovali jsme samozřejmě se studenty a pochopitelně i s novináři. Vyšly desítky článků, jak jistě dobře víte, a mnoho z nich bylo velmi, velmi polemických.

Myslím, že to nevadí, svědčilo to totiž o tom, že problémy, se kterými se potýkají naše vysoké školy, stejně jako osudy desítky tisíc mladých lidí, kteří udělali zkoušky na vysoké školy a nemohou studovat, přestávají být veřejnosti lhostejné. Myslím, že přestaly být lhostejné už i nám.

Musím říci, že mě nejvíc ale těší to, že za tím vším, na pozadí velmi ostrých mediálních přestřelek se vedla věcná a klidná diskuse s řadou z vás, a to bez ohledu na politickou příslušnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP