(V 16.47 na žádost klubu ODS přestávka prodloužena do 17.30 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 17.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vypršel čas na přestávku politických klubů. Prosím, byste zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v projednávání tohoto bodu. Opravdu prosím stávající, bývalé, možná i budoucí členy vlády. Ještě jednou prosím všechny kolegyně a kolegy, aby zaujali svá místa ve sněmovně, abychom mohli pokračovat v projednávání tohoto bodu. Věřím, že nás nečeká další třičtvrtěhodinová či půlhodinová přestávka a že kromě tohoto bodu se nám ještě do konce dnešního jednání podaří zvládnout blok zákonů předkládaných ministrem zemědělství. Opravdu prosím všechny poslance, aby zaujali svá místa.

Konstatuji, že stále ještě probíhá obecná rozprava. V tuto chvíli o slovo požádal zástupce předkladatelů pan kolega Petr Matějů. Prosím.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já vás už opravdu nebudu dlouho zdržovat. Chtěl bych poděkovat především klubu ČSSD za to, že umožnil jednat o podmínkách, za kterých by tento zákon mohl být propuštěn do druhého čtení. Musím konstatovat, že ty podmínky, které jsem avizoval, že jsou pro předkladatele přijatelné, protože jsou logické a smysluplné. Na ně jsme přistoupili.

Předkladatelé vítají zejména návrh, který má zabránit tomu, aby účastníci celoživotního vzdělávání, kteří si případně budou za studium platit, nebo jejich zaměstnavatelé, mohli jakýmkoliv způsobem vytlačovat studenty neplatící. Pojistka je jednoduchá - opakuji - spočívá v tom, že vysoká škola nejprve přijme do akreditovaných studijních programů studenty, kteří si s sebou nesou státní normativ, a teprve potom, má-li kapacitu, může - a také nemusí - přijmout ostatní.

Druhá podmínka, která je taktéž smysluplná a logická, aby při akreditování studijních programů poté, co vstoupí tento zákon v platnost, se braly v úvahu obory, specifické rysy oborů, které budou vyžadovat pravděpodobně magisterské programy dlouhého typu. Akreditační komise, uzná-li tyto důvody, sdělí to ministerstvu školství, které tento dlouhý program schválí. Takže toto jsou ty podmínky, které nám od začátku přišly smysluplné a přijímáme je.

Současně bych chtěl poděkovat panu poslanci Kučerovi za to, že ocenil, že jsme už předtím vlastně učinili kompromisy. A musím říci, že přestože se té debaty zúčastnil až poslední tři dny, že přispěl k tomu, že dospíváme v takto důležité věci ke konsensu.

Poslední poznámka, kterou chci učinit - věcná poznámka, kterou chci učinit. Obávám se, že došlo k nedorozumění, pokud jde o stanovisko České konference rektorů. Já bych si dovolil ten jeden jediný odstavec ze zasedání z usnesení 48. schůze České konference rektorů ocitovat, aby bylo jasné, co vlastně tato konference podpořila.

V Opavě 25. - 26. května přijala Česká konference rektorů následující usnesení: "Česká konference rektorů pokládá za rozhodující neprodlené zahájení procesu restrukturalizace vysokoškolského systému v České republice v duchu Boloňské deklarace. Vývoj tímto směrem, včetně spojitého přechodu ze současného systému na vícestupňový model terciárního vzdělávání, pokládá Česká konference rektorů za nezbytný a z hlediska další konkurenceschopnosti ČR za nutný."

Tedy, jak jsem říkal na začátku, Česká konference rektorů tento podstatný bod novely podpořila.

Dámy a pánové, mohl bych mluvit ještě dlouho, protože tady padlo mnoho slov, ale souhlasím s panem poslancem Kučerou, že se často vůbec netýkala podstaty této novely. Nevím, a to je jediná poznámka, kterou si neodpustím na adresu pana kolegy Ransdorfa: jestliže vícezdrojové financování univerzit je projev cesty do středověku, pak, obávám se, Finsko, Irsko, Holandsko a řada zemí, které jsou dnes na špici konkurenceschopnosti, jsou pravděpodobně na cestě do středověku, jenom to bohužel netuší.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto bylo vystoupení posledního přihlášeného do obecné rozpravy. Ptám se, kdo se dále ještě hlásí. Přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem na usnesení.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Pane předsedající, dámy a pánové. V obecné rozpravě vystoupilo 15 poslankyň a poslanců a padl jeden návrh od kolegyně Svobodové, vrátit návrh novely - zamítnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže vrátit? Takže návrh na zamítnutí, nikoliv vrátit k dopracování. Dobře. Toto je návrh usnesení, o kterém rozhodneme v tuto chvíli hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 245 a ptám se, kdo je pro tento návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 71, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh?

 

Jiný návrh nevidím, přistoupíme k hlasování, které jsem v tuto chvíli zahájil. Má pořadové číslo 246. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 144, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP