(18.50 hodin)

(pokračuje Fencl)

Vodné a stočné podle návrhu platí v tzv. jednosložkové formě, která je součinem ceny podle platných cenových předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních a srážkových vod. Co je důležité, že obce mohou stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti placení vodného a stočného v tzv. dvousložkové formě, která obsahuje pevnou částku úhrady nezávislou na množství odebrané vody nebo vypouštěné odpadní vody a složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod a také vod srážkových.

V neposlední řadě se návrh zabývá ochranou spotřebitele a dozorem v oboru, který je charakterizován přirozeným monopolem včetně institutu technického auditu. Součástí návrhu jsou novely živnostenského zákona, zákona o přestupcích a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Předkládaný návrh zákona doplňuje soubor zákonů upravujících síťová odvětví, jako je např. energetický zákon a zákon o pozemních komunikacích. Po provedené privatizaci dřívějších veřejných vodovodů a kanalizací vytváří navrhovaný zákon zcela nové právní pojetí v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, nahrazuje rovněž dosavadní právní úpravu v této oblasti provedenou dosud podzákonnými předpisy a také zajišťuje plnou slučitelnost práva České republiky s předpisy Evropského společenství.

Ekonomické dopady návrhu zákona uvedené v důvodové zprávě jsou založeny na předběžném odborném odhadu finančních požadavků pro zajištění činnosti v oblasti působnosti zákona o vodovodech a kanalizacích, a to s vyjádřením zvýšených nákladů státního rozpočtu nad úroveň současného stavu a investičních nákladů vyplývajících ze vstupu České republiky do Evropského společenství a dále s vyjádřením dopadu na ceny vodohospodářských služeb. Hovořím o vodném a stočném. Dopad na zvýšení ceny vodohospodářských služeb, vodné a stočné, by neměl být větší než 5 %.

Věřím, že předkládaný návrh přijmete a doporučíte jeho další projednávání, a jsem připraven podpořit další zlepšení v gesčních výborech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní kolegyně Olga Sehnalová.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, právní úprava vodovodů a kanalizací je v této době součástí komplexní zákonné úpravy provedené zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, vodní zákon, jehož novelu jsme právě projednávali, ve znění pozdějších předpisů, kde se však této problematiky dotýká pouze sedm paragrafů.

Stávající právní úprava je nevyhovující, protože v oblasti dříve veřejných vodovodů a kanalizací došlo k privatizaci, když se vlastníkem vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě staly jak obce, tak i další právnické osoby, jako akciové společnosti obcí, zemědělská a jiná družstva, průmyslové podniky, ale i fyzické osoby. Rovněž není zajištěna slučitelnost práva České republiky v této oblasti s předpisy Evropského společenství.

Návrh nového vodního zákona upravuje sice obecně záležitosti vodních staveb, jimiž jsou i vodovody a kanalizace, neobsahuje však příslušná ustanovení, která by se jich týkala. Důležitým důvodem pro navrhovanou právní úpravu je také implementace směrnic Rady Evropského společenství o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech, o metodách měření, četnosti odběrů a rozboru povrchových vod a o čištění městských odpadních vod.

Návrh projednávaného zákona nejenže vymezuje pojem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, ale upravuje i práva a povinnosti vlastníka vodovodů a kanalizací, jejich vlastnická práva k vodovodům a kanalizačním přípojkám. Zavádí evidenci vlastnictví, institut udělování povolení k provozování Ministerstvem zemědělství. Zavádí povinnost veřejné služby provozování vodovodů a kanalizací ve prospěch odběratelů a v jejich prospěch upravuje i výkon veřejné služby v této oblasti. Zákonem je upravován výkon veřejné správy a jsou stanoveny dozorové orgány.

V souvislosti s tímto navrhovaným zákonem je nezbytná novela dalších tří zákonů, o kterých se zde zmínil pan ministr. Nabytí účinnosti k 1. dubnu 2001 je navrženo vzhledem k potřebě dosáhnout v oblasti vodovodů a kanalizací urychleně plné slučitelnosti se směrnicemi Evropského společenství. Přesunem práv a povinností uvedených v současnosti v prováděcích právních předpisech do zákona je naplněn základní požadavek ústavy a Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky.

Vážené dámy a pánové, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby byl vládní návrh tohoto zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, sněmovní tisk 740, postoupen do druhého čtení, neboť absence tohoto samostatného zákona je velmi citelná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní zpravodajce a vzhledem k tomu, že je 18.56 hodin, přerušuji projednávání tohoto bodu do zítřka s tím, že jako pevně zařazený bod zítřejšího jednání je bod 103 - Odpovědi na písemné interpelace, kde zbývá projednat poslední písemnou interpelaci. Poté budeme pokračovat tímto přerušeným bodem. Přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP