(12.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolím si malou legislativně technickou opravu. Na stránce 46 v tisku 615/3 pozměňovacího návrhu 10.D2 poslanec Plachý 3 vypadla věta, která pravděpodobně činí tento pozměňovací návrh více srozumitelným. Ve stenozáznamu jsem uvedl na konci textu, který zde máme, že x je rovno částce, která byla přijata v pozměňovacích návrzích 10.D2 Plachý 1 a 2. Považuji tady toto za natolik významné, abychom si to uvědomili a poznačili do toho materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Hlásí se pan zpravodaj Kocourek, poté pan poslanec Recman.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych přednesl osm legislativně technických upřesnění.

Prvním je, že ve vládním návrhu tisku 615 je bod 249 a 251 obsahem totožný, a proto v konečném zpracování bude ponechán pouze bod 251, který je gramaticky napsán správně.

Za druhé, v pozměňovacích návrzích v tisku 615/3 je na straně 10 pozměňovací návrh označený jako 1.D2 poslanec Pilip 7 a ten je nutné v případě jeho přijetí jako logickou úpravu promítnout také do článku 1 na konci bodu 253. Jedná se o náhradu slov "v uplynulém zdaňovacím období" na slova "na uplynulé zdaňovací období".

Třetí poznámka, na straně 17 - 19 body 3.8 - 3.14 původně poslance Šustra si ve druhém čtení osvojil poslanec Havlíček.

Za čtvrté, v pozměňovacích návrzích v tisku 615/3 je na straně 38 pozměňovací návrh označený 10.3 a v poznámce k němu slovo "10.3" nahraďte slovem "10.2".

Za páté, v pozměňovacích návrzích v tisku 615/3 je na straně 39 pozměňovací návrh označený 10.5 a v něm má být správně uvedeno: "§ 6 odst. 1 písm. d)".

Za šesté, v pozměňovacích návrzích tisk 615/3 je na straně 40 v pozměňovacím návrhu označeném 10.D2 poslanec Pilip 4 na konci tohoto návrhu napsáno podle stenozáznamu "odst. 2 písm. b)". Kontrolou písemného podkladu poslance Pilipa má být správně "odst. 2 písm. d)". Takto si prosím opravme tuto stránku v tisku 615/3.

Za sedmé, v pozměňovacím tisku 615/3 je na straně 42 pozměňovací návrh označený 10D2 poslanec Sobotka 5 - na třetí řádce zdola vlevo slova "ochranné položky" mají být správně "opravné položky". A na čtvrté řádce zdola vpravo za slovem "pokračovat" chybí předložka "v", takže prosím i o toto doplnění v tomto návrhu.

Za osmé, v pozměňovacích návrzích tisku 615/3 je na straně 46 pozměňovací návrh označený 10.D2 poslanec Sobotka 9 proti stenozáznamu, kde je napsáno "v článku 1, bod 175" je opraveno na správné "v článku 1, bod 179", což odpovídá i příslušnému paragrafu a bodu v návrhu novely zákona tisk 615.

Tolik moje legislativně technické připomínky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, moje vystoupení bude stručné a bude směřováno formou dotazu na ministra financí. Bude se rovněž týkat sněmovního tisku 615/3 7. bloku, což jsou připočítatelné položky, kde přednesli své pozměňovací návrhy poslanci Tlustý a Chytka. Týká se to problematiky neuhrazených závazků poplatníků. Jsem si vědom, že to je problematika velice vážná, složitá, mající dopad na hospodaření podniků i na jejich prvotní a druhotnou platební neschopnost. Přitom jsem si vědom, že se tento problém projednává věcně minimálně tři roky jak v rozpočtovém výboru - několikrát podrobně vždycky při daních - tak zde v Poslanecké sněmovně, pokud jsou projednávány daňové zákony.

Rozpočtový výbor se už před několika měsíci obrátil na Ministerstvo financí, kdy požádal o možný způsob vyřešení této problematiky nějakým komplexnějším způsobem, aby to nevycházelo jenom z poslanecké iniciativy, ale mělo to dopad i do ostatních daňových a jiných zákonů, včetně účetnictví apod.

Chtěl bych se zeptat pana ministra v souvislosti s tím, že budeme o těchto pozměňovacích návrzích hlasovat, jakým způsobem Ministerstvo financí naložilo s tímto podnětem z rozpočtového výboru, jestli se touto problematikou skutečně vážně zaobíralo a jestli na řešení tohoto problému intenzivně pracuje, s tím, že by bylo vhodné, aby minimálně do konce tohoto volebního období byla problematika řešena zde v Poslanecké sněmovně, a to formou úpravy příslušných zákonů.

Názor ministra financí na řešení této problematiky bude mít, řekl bych, vliv na rozhodování moje a mého poslaneckého klubu o podpoře či nepodpoře jednotlivých pozměňovacích návrhů a podpoře a nepodpoře celého zákona jako celku. Ale v této chvíli chci skutečně preferovat tu část mého dotazu, která směřuje k názoru, jestli skutečně Ministerstvo financí se tím vážně zaobírá a jak dalece došlo při řešení této problematiky - buď nějakého věcného záměru, nebo příslušného paragrafovaného znění příslušných zákonů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych požádat rovněž o malou legislativní úpravu na straně 16 v bodě B2, kde v té poslední odrážce se hovoří o dani. Tam je uvedeno 372 500 Kč. Při přepisu mou chybou vznikla tedy tato chyba - já bych doporučoval, abychom tam dali 372 480 Kč. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím rozpravu.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Slovo má místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Budu velmi stručný, protože k návrhu zákona bylo předloženo více než 200 dílčích pozměňovacích návrhů a je obtížné na ně reagovat nějakým souhrnným způsobem, čili budu se vyjadřovat k jednotlivým z nich tak, jak je v rámci třetího čtení zvykem.

Obecně bych snad chtěl říci pouze to, že za velmi problematické považuji ty návrhy, které vedou ke zvýhodnění určité skupiny daňových poplatníků, a dále ty, které se týkají zvýšení limitu pro hmotný majetek v rámci uplatňování do nákladů. Vznikl by tím systém zcela bezprecedentní v mezinárodním srovnání. Upozorňuji, že např. v Evropské unii ekvivalentní částka je 25 000 Kč, a to je podstatně méně než 60, což bylo minimální z těch návrhů, které tady padly.

Co se týče dotazu pana poslance Recmana, to téma Ministerstvo financí zpracovává. Fakt je ale to, že také nemá v mezinárodním měřítku obdoby a problém zřejmě bude spíš v oblasti účetní než daňové. Je to vážné téma, ale skutečně komplikované. Nemohu tedy říci jednoznačně, kdy v tomto dojde k nějakému posunu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a ptám se místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí, který je spolupředkladatelem, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Stejný dotaz musím vznést i na spolupředkladatele ministra zdravotnictví Bohumila Fišera. Rovněž nemám znamení, že by si přál hovořit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP