(17.50 hodin)

(pokračuje Kavan)

Ale to je vysloveně na klasickém příkladu reciprocity.

Na vaši otázku, jaký to má dopad na počet cest, v této chvíli neumím odpovědět, je to příliš krátká doba. Naopak doufám, že Bělorusko a Ruská federace budou po vzoru Ukrajiny reagovat vstřícně, že sazby sníží, a my obratem - zdůrazňuji obratem - snížíme naše sazby recipročně ve všech teritoriích na nižší, původní úroveň, kterou považujeme za přijatelnou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Fischer má ještě možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji panu ministrovi, přijímám ji a rád se seznámím s materiály, které zmínil ve své odpovědi.

Domnívám se, že Bělorusko dosud nezvýšilo vízové poplatky pro naše občany, takže tam trvá stav, který byl ještě předtím, aby to bylo přesné.

Protože jste se, pane ministře, několikrát zmínil o principu reciprocity, dovolil bych si ještě doplňkovou otázku, ale nepřímo související s tímto. Naši občané nepotřebují víza do některých států, je to zvláštní administrativní oblast Číny Macao, potom Bolívie, Ekvádor, Kostarika a Nikaragua, podle mých informací, zatímco jejich občané víza k nám musejí mít. Naopak stále potřebujeme víza do Spojených států a Kanady, ačkoliv občané těchto států k nám jezdí bez víz. Jsou nějaká jednání, aby se tato situace změnila a došlo tady také k rovnosti vůči našim i cizím občanům?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Teď reaguji jen podle paměti, takže si vyhrazuji právo písemně zpřesnit odpověď.

Pokud jde o Macao, což je zvláštní oblast Číny, de facto má podobný statut jako Hongkong, tak tam skutečně víza zatím vyžadujeme, i když jakmile začne teď platit - tedy doufám, že Poslanecká sněmovna schválí novelu zákona 326, který by měl potom nabýt účinnosti od 1. ledna 2001 - myslím si, že dojde v rámci toho k jisté úpravě nebo zjednodušení procedury týkající se Macaa a Hongkongu.

Pokud vím, tak s Nikaraguou a s Ekvádorem se vskutku jedná. Detaily vám sdělím, ale jistá jednání tam probíhají. Pokud vím, se Spojenými státy americkými se nejedná, a co se týče Kanady, jednal jsem s bývalým ministrem zahraničních věcí Kanady, který přestal být ministrem teprve před několika málo týdny, byl relativně vstřícně naladěn vůči našemu požadavku, aby Kanada zrušila víza, která zavedla v říjnu 1997, ale nová ministryně vnitra Kanady tento názor nesdílela a kanadská vláda i po několikaměsíční analýze, studii, kterou si vyžádali, nedošla k názoru, že by se mělo vízum v dohledné době rušit.

Nyní se argumentuje, že jejich vízová praxe právě vychází, je propojena s vízovou praxí Spojených států amerických. Nový ministr zahraničních věcí Kanady, který byl jmenován minulý měsíc, by měl v nejbližších týdnech přijet do České republiky a otázka víz, to vás mohu ujistit, pane poslanče, bude jedno z hlavních témat. Předpokládám, že pokud se na horizontu, k němuž jsem schopen dohlédnout, v rámci jednání, neobjeví možnost zrušení víz pro naše občany, že zavedeme reciproční víza, ale takovým způsobem, abychom příliš negativně neovlivnili kanadské podnikatele, kanadské turisty, o něž máme zájem, to znamená, že by se zaváděla pravděpodobně - je to úvaha - mnohonásobná víza na řadu let, protože samozřejmě máme zájem podpořit vzrůstající obchodní výměnu a spolupráci, včetně turistického ruchu s Kanadou. Je to ovšem aktuální záležitost, kterou se i v těchto dnech zabývám. Odpovědi na ostatní otázky vám podám písemně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dalším interpelujícím je pan poslanec Václav Frank, interpelovaným ministr obrany Vladimír Vetchý, a to ve věci nákupu nadzvukových letounů pro Armádu České republiky.

 

Poslanec Václav Frank: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, má interpelace směřuje na ministra obrany České republiky pana dr. Vladimíra Vetchého, protože to byl on, který v minulých dnech oznámil prostřednictvím vlády své rozhodnutí vypsat ještě letos soutěž na dodavatele nadzvukových stíhaček pro naši armádu.

Bylo, pane ministře, i vámi signalizováno, že po zvážení všech okolností ještě nemusí k nákupu dojít. Rozhodování a výběr mají být prováděny dle nabídky tzv. offsetů, které by měly státu vrátit náklady na letouny prostřednictvím zahraničních investic do českého průmyslu.

Táži se, pane ministře, za prvé: v případě, že k nákupu stíhaček skutečně nedojde, jak jinak bude ochráněn vzdušný prostor České republiky, když vojenská doktrína staví do popředí především zajištění obrany území našeho státu? Druhá otázka jde do oblasti offsetu a ptám se pana ministra, zda je on sám - a potažmo vláda - přesvědčen, po zkušenostech i jiných členských států NATO, že se podaří zajistit offsety, které by měly dosáhnout 150 % ceny stíhaček. Kam a do kterých resortů budou získané investice orientovány za předpokladu, že se záměr podaří? A konečně: do jaké míry může tento záměr ovlivnit v současných dnech podepsaná dohoda o pomoci vyzbrojování české armády s velvyslancem Spojených států amerických?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý:Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, ano, vláda zadala Ministerstvu obrany ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí připravit návrh na výběrové řízení, jehož velice významným kritériem bude kvalita offsetových programů.

Předpokládáme, že realizace offsetů přispěje k přílivu nových zahraničních investic, k podpoře rozvoje regionů, transferu technologií, zvýšení exportu, a tím i k vyššímu vytížení kapacit českého průmyslu a jeho zapojení do mezinárodních struktur. Současně předpokládáme, že by měla přinést zhruba 10 tisíc nových pracovních míst. Konečným výsledkem by měla být i řada impulsů pro růst českého HDP a z toho vyplývající zvýšení zdrojů státního rozpočtu.

Základním hlediskem pro posuzování offsetového programu bude míra jeho souladu s národními prioritami formulovanými ve střednědobých cílech průmyslové politiky, jednotlivých odvětvových a sektorových iniciativách na podporu restrukturalizace vybraných odvětví.

Hodnota offsetového programu, tak jak jste vzpomínal, se předpokládá ve výši zhruba 150 % celkové kupní ceny. Přitom předpokládáme jednak přímé offsety, které by měly být ve výši minimálně 20 % základní ceny, to je dáno příslušným opatřením ministra průmyslu a obchodu, které blíže specifikuje zásady realizace offsetových programů uvedené v příloze usnesení vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP