(18.00 hodin)

(pokračuje Vetchý)

Prioritami by měly být výrobní kooperace českého leteckého průmyslu na dodávce letounů, následná licenční výroba jednotlivých komponentů a výzbroje letounů a budování opravárenských kapacit včetně transferu příslušné výrobní a opravárenské dokumentace, popř. offsetové transakce směřované do ostatního obranného průmyslu a výzkumu.

Podstatnou částí nepřímých offsetů - předpokládáme - budou přímé zahraniční investice, kde prioritou bude zaměření na řešení strukturálních problémů českého průmyslu, revitalizace, restrukturalizace, privatizace podniků především ve strojírenství, elektronice, privatizace dalších strategických podniků, získání strategických investorů, podpora využití progresivních technologií s ohledem na regiony nejvíce postižené strukturální nezaměstnaností. U nepřímých offsetů předpokládáme, že bude podpora výrobků high-tech, kde prioritou by mělo být zvýšení exportní schopnosti českých průmyslových subjektů, zvýšení konkurenceschopnosti vyvážené produkce cestou podpory vývozů technologicky progresivních výrobků s vysokým podílem přidané hodnoty na nové trhy, nebo navýšení jeho objemu. A konečně i transfer technologií a know-how, kde prioritou je jejich úroveň dle klasifikace OECD, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a přiměřené (?) aplikovanými obdobnými prioritami, podpora veřejných a ostatních služeb, kde prioritou je orientace na specifické průmyslové služby a podporu veřejných služeb.

Samozřejmě předpokládáme, jak už jsem říkal, že podstatnou částí těchto nepřímých offsetů budou právě přímo zahraniční investice. Přesná čísla jsou právě projednávána na úrovni ministerstva průmyslu a obchodu, obrany, financí a zahraničí a budou předložena vládě ke schválení.

Za předpokladu, že celková pořizovací hodnota nadzvukových letadel bude v určité výši, bude samozřejmě offsetový závazek smluvně přijatý dodavatelem při naplnění offsetové podmínky činit zhruba 150 %. To znamená, že efekty z realizovaných offsetových transakcí v průběhu deseti let po podepsání kontraktu budou v závislosti na struktuře offsetu charakterizovány vytvořenou přidanou hodnotou.

Vaše otázka je, jakým způsobem by měla být zabezpečená struktura řízení offsetu. Samozřejmě zásadním faktorem ovlivňujícím jak smluvní ujednání celého kontraktu nákupu letounů, tak získání očekávaných efektů z realizace offsetového programu je sjednání optimálních podmínek a garancí zajišťujících realizaci offsetového závazku mezi smluvními partnery. To spočívá v zajištění renomované zkušené právnické agentury schopné dojednat odpovídající podmínky kontraktu v oblasti obchodně technické, platebních podmínek i realizace offsetových programů podle požadavků zadavatele zakázky.

V neposlední řadě je nutné, aby si česká smluvní strana zajistila i prostředky na zajištění této odborné asistence. Zahraniční zkušenosti právě ukazují, že tyto prostředky nejsou s ohledem na to, že druhá smluvní strana bude disponovat špičkovými vyjednávači, rozhodně marným výdajem.

Dalším významným faktorem zajišťujícím realizaci offsetového programu je proces kontroly plnění offsetových závazků u zahraničního dodavatele. Nezastupitelnou úlohu v této kontrole sehrává jak český smluvní partner, v případě dodávky tedy Ministerstvo obrany nebo jím pověřený subjekt, a dále Ministerstvo průmyslu a obchodu a v jeho působnosti pracující offsetová komise, již usnesení vlády 421/1998 pověřilo zabezpečováním činností souvisejících s přípravou, hodnocením realizace, kontrolou offsetových programů. Přístup k získání informací umožňujících Ministerstvu obrany a Ministerstvu průmyslu a obchodu vykonávat kontrolu realizace offsetových programů musí být zakotven v rámci kupní smlouvy. K zajištění realizace offsetů a její kontroly bude vytvořeno specializované pracoviště v rámci nebo mimo organizaci, která bude pověřena realizací veřejné zakázky. Pracoviště by mělo být s přímou podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a offsetové komise, která by měla zabezpečovat pravidelnou kontrolu plnění offsetového programu jak z hlediska objemu, tak i v čase.

Výdaje, které si vyžádá činnost tohoto specializovaného pracoviště, musí být zahrnuty do nákladů veřejné zakázky. Toto pracoviště musí zahájit svoji práci nejpozději v okamžiku, kdy bude vyhodnoceno výběrové řízení a vyhlášen vítěz. A samozřejmě i v podmínkách soutěže musí být možnost tuto soutěž zastavit, zrušit v případě, že nebudou naplněny podmínky soutěže.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se pana kolegy Franka, zda chce využít své doplňující otázky. Je tomu tak.

 

Poslanec Václav Frank: Já panu ministrovi děkuji za odpověď na otázku ve druhé části. Pane ministře, já jsem ale otázky položil proto, že asi oba dobře víme, že neexistencí potřebného počtu nadzvukových letounů nemá Česká republika možnost zajistit obranu svého území ze vzduchu a tím ve svém podstatě ani neplní podmínky své vlastní vojenské doktríny, ani vládou přijatá ustanovení Washingtonské smlouvy.

Offsety - rád bych věřil, že to dopadne tak, jak to má vláda připraveno. Samozřejmě bych ty záměry přál, ale oba dobře také víme, že se nepodařilo je realizovat ani řadě jiných a řekl bych ekonomicky silnějších zemí, členských států NATO. Proto ve mně vyvstala tato pochybnost, i když opakuji znovu, že bych si ten hlavní výsledek záměru přál.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr nehodlá již reagovat, takže končím projednávání i této interpelace.

Nyní se slova ujme pan kolega Josef Jalůvka, který má interpelaci na místopředsedu vlády a ministra financí pana Pavla Mertlíka ve věci blokace Fondu rozvoje a rezerv okresních úřadů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane ministře, vláda České republiky přijala 19. dubna letošního roku usnesení č. 402, kterým mimo jiné zakázala přednostům okresních úřadů používat nadále prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Dále vláda zmíněným usnesením uložila přednostům okresních úřadů odvést zůstatek Fondu rezerv a rozvoje na zvláštní účet ve státních finančních aktivech.

Na protesty řady obcí, které prostřednictvím svých delegátů v okresních shromážděních rozhodly o způsobu použití prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, přijala vláda dne 12. července další usnesení č. 700, kterým původní zákaz použití zmírnila umožněním výjimek. Prakticky to znamená, že tyto prostředky mohou být, co se obcí týká, použity pouze na rozestavěné investiční akce.

Dopad těchto vládních usnesení pro rozpočty obcí, které s možností použití prostředků z Fondu rezerv a rozvoje počítaly, je značný a pro řadu obcí neřešitelný. Okresní shromáždění v mnoha případech právoplatně rozhodla - a byla to mnohdy podmínka schválení rozpočtu - že územně vyrovnávací dotace zůstane v rozpočtu okresního úřadu a obce obdrží konkrétní finanční dotace z Fondu rezerv a rozvoje na různé účely.

Například v oblasti sportu, jehož podporu chce mimochodem stejná vláda řešit speciálním zákonem, školství, památek či v sociální oblasti, mimo jiné na svoz postižených dětí do škol, ke kterému se stát staví alibistickým odkazem na příspěvek na provoz motorového vozidla, který náleží rodičům těchto dětí. Speciálních škol pro těžce postižené děti je stále velmi málo a dojížděcí vzdálenost je tudíž v řadě případů velká. Příspěvek nemůže pokrýt náklady na každodenní dojíždění. Když už se tuto problematiku snaží aspoň částečně řešit obce a zákonným způsobem prostřednictvím okresního shromáždění rozhodnout, tak zasáhne vláda a tuto možnost pomoci rodičům postižených dětí vyloučí.

Domnívám se, že vláda překročila své kompetence. Řádně bylo podle zákona schválení rozpočtu pokryto okresními shromážděními. Pokud tato rozhodla a schválila použití Fondu rezerv a rozvoje, je podle mého názoru nezákonné, aby vláda takovým způsobem do jejich rozhodnutí zasáhla.

Ptám se vás tedy, pane ministře, zda a jakým způsobem vláda tento protiprávní stav odstraní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Slova se ujme místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, domnívám se, že názor, že tento postup vlády byl protiprávní, se nezakládá na pravdě. Tuto svoji domněnku opírám zejména o to, že samo usnesení vlády č. 402 ze dne 19. 4. 2000, na které jste odkazoval, stanovuje, že omezení se netýká rozpočtového použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje okresního úřadu podle rozpočtu schváleného na rok 2000 a dále použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje okresních úřadů na poskytnutí návratné finanční výpomoci obcím, jestliže jejich návratnost je zabezpečena v rozpočtu příjmy příjemce a bude vrácena do 31. prosince 2000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP