(Jednání pokračovalo v 11.06 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, uplynula lhůta stanovená k patnáctiminutové přestávce. Prosím, aby se i další poslanci dostavili do jednacího sálu, abychom mohli konečně zahájit přerušené jednání 28. schůze Poslanecké sněmovny.

Opakuji znovu, že jsme si stanovili, že dnes dokončíme nejdříve bod 70 a poté se budeme věnovat bodu 72.

Zahájil jsem tedy dnešní jednání. Hlásí se pan poslanec Pavel Němec. Prosím.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se s procedurální poznámkou, protože, tak jak bylo avizováno, přestávka před závěrečným hlasováním o návrhu zákona jako celku sloužila, jak se domnívám, nejenom k tomu, aby zpravodaj měl možnost, ale i ostatní měli možnost zkontrolovat, zda o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno.

S jistotou mohu říci, že nebylo, a domnívám se, že mělo být hlasováno o pozměňovacím návrhu č. 7.2.6 pana kolegy Chytky, a to z toho důvodu, že návrh pana poslance Tlustého označený jako 7.1 je zčásti totožný s pozměňovacími návrhy pana poslance Chytky, ale pouze zčásti. To, že byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Tlustého, samozřejmě znamená, že nemůže být hlasováno o těch bodech pozměňovacího návrhu pana poslance Chytky, které jsou totožné, případně rozdílné. Je však možné hlasovat o těch bodech pozměňovacího návrhu pana poslance Chytky, které nejsou v rozporu s již přijatým pozměňovacím návrhem pana poslance Tlustého.

Navrhuji tedy, abychom hlasovali o těch pozměňovacích návrzích pana poslance Chytky, které nejsou v rozporu s již přijatým návrhem pana poslance Tlustého. Jedná se o pozměňovací návrhy od č. 7.2.6.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane kolego, nicméně byla ukončena rozprava, bylo ukončeno hlasování, jsme před závěrečným hlasováním.

Čili vy navrhujete nejdříve co? Vy navrhujete nejdříve revokaci ukončení hlasování o pozměňovacích návrzích, nebo, prosím, co navrhujete?

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, domnívám se, že ukončení hlasování o pozměňovacích návrzích není žádným formálním aktem podle jednacího řádu, tak jak je tomu u ukončení rozpravy. O pozměňovacích návrzích lze ukončit hlasování poté, co jsou všechny vyčerpány. Myslím si, že přestávka měla sloužit právě k tomu, aby nejenom zpravodaj, ale i ostatní poslanci, kteří sledovali odhlasované pozměňovací návrhy, mohli vznést právě tuto procedurální námitku. Není to tedy nový návrh, který by musel zaznít v rozpravě. Je to procedurální námitka, vážený pane předsedající, o tom, že nebylo hlasováno o těch pozměňovacích návrzích, které jsem zmínil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Teď se hlásí předseda klubu ČSSD pan Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, musím vznést zásadní námitku, protože pokud si dobře vzpomínám, tak jak probíhalo jednání a projednávání, vždy se pan zpravodaj ptal, zda je souhlas, a nebyla žádná námitka proti tomu, že by tyto návrhy byly nehlasovatelné. Proto pokud by se mělo hlasovat, tak by se mělo hlasovat o námitce pana kolegy Pavla Němce, o tom, jestli vůbec tato námitka je relevantní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Předpokládám, že mohu dát hlasovat o této věci. Ještě se hlásí pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, zpravodaj v mezidobí do finálního hlasování zjistil, že přehlédl jednu věc, a proto budu muset požádat sněmovnu o jednu revokaci, nicméně není v žádné návaznosti na zde zmíněnou námitku kolegy Pavla Němce.

Pokud mohu přednést svůj návrh, tak poprosím sněmovnu, aby pokud může, se vrátila k bodu 10.44, který sněmovna schválila, nicméně má přímou návaznost na bod 10.43, který byl nehlasovatelný, a proto je tím pádem nehlasovatelný i bod 10.44.

Poprosil bych tedy o revokaci hlasování k bodu 10.44 a poté bychom měli konstatovat, že i bod 10.44 je nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Prosím vás, rád bych tedy teď vybral všechna tato procedurální hlasování najednou. Mohu tomu rozumět tak, že už nikdo další se nebude hlásit s podobnými námitkami? Dobře, nikdo se nehlásí.

Budou tedy dvě hlasování. První bude hlasování o námitce pana poslance Pavla Němce a druhé bude hlasování o návrhu pana poslance Kocourka revokovat hlasování o bodu 10.44, protože naopak ten se ukázal být podle jeho názoru nehlasovatelným.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP