(9.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Vlastimil Aubrecht, připraví se pan poslanec Walter Bartoš. Chtěl bych všechny upozornit, že podle § 105 odst. 2 jednacího řádu se v druhém čtení ke státnímu rozpočtu vede podrobná rozprava k návrhu zákona a usnesení rozpočtového výboru. Chodíte se ptát, zda je obecná rozprava, nebo podrobná. Vede se už ve druhém čtení podrobná rozprava. To jenom pro upozornění.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si předložit dva pozměňovací návrhy k rozpočtu tisk 731.

První návrh. V kapitole 315 - Ministerstvo životního prostředí - položka 516, nákup služeb navýšení o 25 milionů korun na stará důlní díla, položka 5169, a to přesunem 25 milionů z kapitoly Ministerstva financí Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva.

Druhý návrh. V kapitole 315 Ministerstva životního prostředí položka 516, nákup služeb, navýšení o 25 milionů korun na stará důlní díla, položka 5169, a to přesunem 25 miliónů korun z kapitoly 303 Senát, a to z položky 5173 zahraniční cesty 10 milionů a z investic 15 milionů.

Krátké odůvodnění: V současné době je mnoho starých důlních děl často ještě z dob Rakousko-Uherska, která přešla do majetku obcí, státu či státních organizací, popř. byla těmito institucemi privatizována bez znalostí jejich zátěže. Jedná se o zátěže mimo stávající důlní společnosti, které jsou ze zákony povinny vytvářet prostředky na jejich likvidaci. Obce ani státní organizace těmito prostředky nedisponují. Existence starých důlních zátěží brání rozvoji obcí, popřípadě ohrožuje životní prostředí. Povinností státu je postarat se o odstranění starých zátěží, a to bez ohledu na druh a dobu jejich vzniku i jejich účel, ať uhlí, kámen nebo třeba i zlato. Zákon č. 44/1988, tzv. horní zákon, v § 35 odst. 1 stanoví, co je staré důlní dílo. V § 35 odst. 4 stanoví povinnost Ministerstvu životního prostředí uhradit veškeré škody s dílem spojené. Někdy a někomu může tento problém připadat banální. Mohu však vás ubezpečit, že pro některé oblasti naší republiky je to řešení zcela zásadní. Můžeme si zde povídat, jak pomůžeme severozápadním Čechám, jak třeba budovat v této oblasti průmyslové zóny, jak pro tuto věc města málo dělají. Skutečností však je, že od Chomutova po Ústí se po staletí těžilo uhlí a těžko se zde hledá, zvláště v blízkosti měst, vhodné místo pro investování. Pokud se nějaké místo najde, není zaručeno, že se zde bude moci stavět. Jak jsem již uvedl, těžilo se zde po stovky let a všechny zátěže neznáme. Některé jsou uvedeny v současných geologických mapách, některé v mapách z první republiky a některé jsou pozůstatky divoké těžby 18. a 19. století. V poslední době znám případ z okresu Teplice, kdy uprostřed průmyslové zóny se objevila stará důlní zátěž. Výstavba moderního podniku musela být omezena a okres s jednou z nejvyšších nezaměstnaností přišel o stovky nových pracovních míst. Takových případů se může objevit více.

Mimo zde uvedených typů starých důlních zátěží bránících rozvoji jsou ještě staré zátěže, které ohrožují životní prostředí, zdraví a životy občanů, např. ujíždějící svahy lomů, výsypek, které ohrožují stabilitu krajiny, hrozící poškození vodních děl, poškození domů a i třeba zřícených hřbitovů. Z citovaného zákona vyplývá povinnost Ministerstva životního prostředí nápravy těchto škod.

Je mi naprosto jasné, že přijetím mého návrhu se celý problém nevyřeší. Je to pouze kapka v moři, neboť odhadované staré zátěže jdou do miliard korun. Myslím si však, že je třeba začít co nejdříve nejnaléhavější případy řešit. Není nic horšího než nic nedělat. Uvedl jsem zde případy ze severozápadních Čech, ale mnoho podobných jistě najdeme na Ostravsku a dokonce i v jiných oblastech republiky. Pro severozápadní Čechy je však toto otázka přežití.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Walter Bartoš a připraví se místopředsedkyně paní poslankyně Buzková.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych přednést pozměňovací návrh ještě také za pana kolegu Pavla Suchánka, čili návrh je nás dvou a týká se přístavby gymnázia Velké Pavlovice, kde navrhujeme dát částku 5 milionů do kapitoly VPS program 398 210 - výstavba a technická obnova škol, zařízení v působnosti okresního úřadu a obcí a o tuto částku navrhujeme snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Krátké zdůvodnění. Gymnázium ve Velkých Pavlovicích má svůj význam z hlediska poptávky po všeobecném vzdělání v regionu Břeclavska. Toto gymnázium navíc je propojeno se základní školou, takže vlastně bude pokrývat širší spektrum než jenom středoškolské vzdělání. Přístavbou dojde ke zvýšení úrovně technického zázemí tak, aby škola vyhovovala základním normám. Řešeny budou prostory šaten, stravování, administrativní část.

Ještě bych vás poprosil o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petra Buzková a připraví se poslanec Jaroslav Palas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci mluvit příliš dlouho a nechci ani používat příliš silná slova, nechci ani mluvit o konkrétním regionálním problému nebo problému jednoho města. Chci hovořit o vážném problému, který se bohužel týká celé republiky.

V návrhu, který projednáváme, je návrh rozpočtového výboru vázat z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa výdaje na protidrogovou politiku účelově 40 milionů korun na výstavbu veřejně přístupných sportovišť. Tento návrh vlastně opakuje situaci z minulého roku. Tehdy jsme se rozhodli neuváženě a s malou znalostí věci, mnozí z nás vedeni dobrou vůli pomoci nesporně prospěšné věci, protože stavět dětská hřiště nepochybně prospěšná věc je. Důsledky naší tehdejší dobré vůle pociťovali všichni, kdo se aktivně zabývají protidrogovou prevencí, opravdu velice silně a opakovat podobnou chybu podruhé by bylo značně arogantní vůči těm, kdo se obětavě snaží pomoci obětem narkomanie, a nebylo by to ani chytré. Slyšela jsem v kuloárech opakovaně reakce, které spojovaly protidrogovou prevenci a narkomany jako jednu, a to značně nevhodnou, skupinu. To je pochopitelně hrubý logický omyl, protože podle této logické úvahy bychom museli navrhnout, aby se v rámci boje proti prostituci zrušila venerologická oddělení našich nemocnic. Zaslechla jsem také jednoho váženého kolegu, který prohlásil: Nebudu ze svých peněz podporovat organizace, které vydávají návody, jak si správně šlehnout drogu. Ráda bych tohoto svého kolegu a ty další, kteří sdílejí podobný názor, upozornila na fakt, jenž zřejmě unikl jejich pozornosti. Měnit narkomanům injekce a vysvětlovat jim, jak je správně používat, když již podlehli tomuto nebezpečnému návyku, je jistě levnější než léčit epidemie infekční žloutenky a další nemoci. A hlavně ona dětská hřiště nebudou pro děti bezpečná, dokud se na nich budou válet použité jehly a injekce, a oněch 40 milionů korun je v nemalé míře určeno k tomu, aby podobně reálné nebezpečí bylo alespoň zmírněno.

Vznáším tedy stejný návrh, jaký zde již vznesl pan místopředseda Langer, a sice, aby změna číslo 72 v číselných položkách návrhu zákona o státním rozpočtu ve státním rozpočtu na rok 2001 nebyla přijata.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Slova se ujme Jaroslav Palas, připraví se pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, návrh, který zde přednesu, bych chtěl odůvodnit především tím, že kapitola 329 Ministerstvo zemědělství byla v letošním roce pokrácena oproti skutečnosti loňského roku téměř o jednu miliardu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP