(Jednání opět zahájeno ve 14.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, přestávka určená na oběd skončila. Budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu, kterým je "Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001, sněmovní tisk 731, druhé čtení.

Byla zahájena podrobná rozprava a v této podrobné rozpravě budeme nyní pokračovat. V tuto chvíli jsou přihlášeni do rozpravy následující poslankyně a poslanci: Augustin Bubník, Jaroslav Maňásek, Vlasta Parkanová, Petr Nečas, Petr Mareš, Pavel Němec, Jiří Havlíček, Vojtěch Filip, Zdeněk Škromach, Jaroslav Gongol, Alena Páralová, Eva Dundáčková, Ivan Pilip, Karel Sehoř, Ivana Hanačíková, Milan Cabrnoch, Josef Jalůvka, Jiří Payne, Bohuslav Sobotka, Veronika Nedvědová, Břetislav Petr, Václav Pícl a Miloslav Kučera ml.

V tuto chvíli má slovo pan poslanec Augustin Bubník, kterého zde však nevidím, připraví se pan poslanec Jaroslav Maňásek. Nicméně mi bylo avizováno, že vystoupení pana poslance Maňáska bezprostředně souvisí s vystoupením pana poslance Bubníka a že tudíž, pokud pan poslanec Bubník nebude přítomen, přeje si i pan poslanec Maňásek vyřadit svoji přihlášku a aby se dostal na řadu poté, co bude hovořit pan poslanec Bubník. Znamená to, že tyto dvě přihlášky do rozpravy ztrácejí pořadí.

Slovo tedy má paní poslankyně Vlasta Parkanová, připraví se pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Česká vláda svým usnesením č. 609 z 16. června 1999 se usnesla na zřízení pietního místa památníku připomínajícího utrpení občanů v době komunistické zvůle. Vláda schválila návrh na částečnou rekonstrukci bývalého pracovního tábora Vojna na Příbramsku jako pietního místa připomínajícího utrpení občanů v době komunistické zvůle, na obsahovou náplň expozice, a to včetně finačního a institucionálního zabezpečení. Mimo jiné uložila ministru financí zajistit ve státním rozpočtu na rok 2000 a na další léta předložení investičního záměru "Účelové finanční prostředky na zřízení pietního místa podle předchozího bodu". Dále uložila ministru kultury poskytnout součinnost Ministerstva kultury při realizaci tohoto památníku.

Dalším usnesením č. 264 vláda ČR 15. března t. r. blíže specifikuje své usnesení z roku 1999 a fakticky se opět ke svému úkolu tímto usnesením přihlašuje.

V projednávaném návrhu státního rozpočtu není na tyto úkoly pamatováno ani jednou jedinou korunou. Zdá se, že vláda nebere vážně ani svá vlastní usnesení, a zdá se také, že jí je zřejmě trnem v oku samotná snaha připomínat utrpení způsobenou komunistickou zvůlí.

Dovolte mi tedy, abych předložila tento návrh: zvýšit výdaje kapitoly Ministerstva kultury o částku 20 mil. Kč účelově určenou pro položku program 330 420 Rehabilitace památníků za svobodu konkrétně tábor Vojna u Příbrami, a snížit kapitolu VPS o 20 mil. Kč z položky vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Vlastě Parkanové. Slovo má pan poslanec Petr Nečas, připraví se pan poslanec Petr Mareš.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolím si podat v rámci podrobné rozpravy ve druhém čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2001 dva pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh č. 1 se týká kapitoly Všeobecná pokladní správa, ve kterém navrhuji převést 10 mil. Kč na novou položku programu 398 110 Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí s názvem "řešení havarijního stavu infekčního pavilonu a oddělení mikrobiologie Okresní nemocnice ve Vsetíně" a současně navrhuji o příslušnou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Zdůvodnění je velmi jednoduché. Okresní nemocnice ve Vsetíně v této oblasti, tzn. infekčního oddělení a mikrobiologie, zajišťuje služby pro více než 100 tisíc obyvatel okresu Vsetín. V tomto okrese není žádné jiné pracoviště, které by zajišťovalo provoz infekčního pavilonu a oddělení mikrobiologie. A tento havarijní stav, který je tedy v podstatě na hranici zákazu okresní hygienickou stanicí, je nezbytné okamžitě, nejpozději ihned, řešit.

Druhý pozměňující návrh se týká kapitoly Ministerstva zdravotnictví, ve které navrhuji převést 15 mil. Kč na novou položku programu 335 130 Státní podpora občanských sdružení s názvem "výstavba hospicového zařízení Citadela ve Valašském Meziříčí" a také současně o příslušnou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Odůvodnění: V celé oblasti Ostravského, Olomouckého a Zlínského kraje neexistuje podobné hospicové zařízení. Znamená to tedy, že více než 2,5 mil. obyvatel naší země nemá přístup k podobnému typu zařízení. Valašské Meziříčí je svou polohou na naprosto vynikajícím místě, protože dostupnost tohoto zařízení je ze všech tří jmenovaných krajů.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP