(14.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Slovo má pan poslanec Petr Mareš. Připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Petr Mareš: Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chci se na vás v této souvislosti obrátit se dvěma žádostmi. První z nich je žádost o podporu návrhu, který zde již přednesl kolega Talíř, kterého se částečně dotýkalo i vystoupení pana kolegy Plevy a ještě více i vystoupení pana ministra kultury Dostála.

Chtěl bych z tohoto místa zdůraznit, že návrh přednesený panem kolegou Talířem je návrh, ke kterému jednomyslně dospěl výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to napříč politickými stranami.

Dámy a pánové, zažívám na rozdíl od mnohých z vás třetí projednávání státního rozpočtu, ale mohu říci, že tragická atmosféra, jaká zavládla při projednávání kapitoly rozpočtu Ministerstva kultury, zatím přesahuje všechno, co jsem na půdě našeho výboru zažil. Výbor dospěl jednoznačně k závěru, že pokud bude rozpočet schválen v této podobě, pak to neumožňuje realizovat nejen mnohá usnesení této vlády, jako je usnesení o strategii účinnější státní podpory kultury, a dokonce to přímo ohrožuje výkon státní správy dle zákona č. 20/1980 Sb.

Připomínám, že pozměňovací návrhy přijaté naším výborem se týkají tří oblastí. Jedna oblast je tzv. živé kultury a jde o podporu stálých symfonických orchestrů a českých divadel. Druhá oblast se týká oblasti regionálních knihoven a jejich působení v oblasti veřejného informačního systému. Ani tento systém nebude moci, pokud nebude tento pozměňovací návrh přijat, existovat. Třetí oblast se týká oblasti integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví. Pan ministr už na toto téma hovořil.

Zdůrazňuji, že náš výbor dospěl jednoznačně k závěru, že nebudou-li přijaty tyto pozměňovací návrhy, potom nedoporučuje této sněmovně přijmout rozpočet Ministerstva kultury.

Druhá žádost, se kterou se na vás chci obrátit, se týká prostého problému. Dovoluji si vás požádat, abyste z kapitoly VPS snížením VRR o 10 mil. Kč přispěli na rekonstrukci a dostavbu areálu Waldorfské školy Semily. Týká se to programu 398 210 Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí. Žádost, kterou zde předkládám, je podložena souhlasem školských orgánů na nejrůznějších úrovních, jak na okresní, tak na krajské. Jedná se o školu, která má minimálně regionální charakter, pokud jde o žáky, kteří se na této škole učí, a nadregionální charakter, pokud jde o její působení ve směru školení pedagogických pracovníků a široké osvěty.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Němec, připraví se pan poslanec Jiří Havlíček.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovoluji si předložit pozměňovací návrh k návrhu zákona o státním rozpočtu, který se týká posílení výdajů na dopravní obslužnost, které jsou rozdělovány prostřednictvím okresních úřadů.

Návrh státního rozpočtu pro rok 2001 nepočítal s žádným podstatným posílením této položky proti roku 2000, přestože vstupy, které jsou nákladovými položkami pro dopravní obslužnost, zejména ceny pohonných hmot, šly v meziročním přirovnání mezi rokem 2000 a 2001 výrazně nahoru. Za této situace jsem přesvědčen, že hrozí vážné ohrožení zajištění dopravní obslužnosti a i z hlediska státní politiky zaměstnanosti. Právě k tomu můj pozměňovací návrh směřuje.

Jsem přesvědčen, že není možné zajišťovat státní politiku zaměstnanosti bez toho, aby se občané rozumným způsobem měli možnost dostat do zaměstnání. Z konkrétního pozměňovacího návrhu vyplyne, že se na jedné straně jedná o posílení dotace na dopravní obslužnost území rozdělované prostřednictvím okresních úřadů, na druhé straně o snížení položky na státní politiku zaměstnanosti, a to z toho důvodu, že zajištění dopravní obslužnosti území je nepochybně jednou z konkrétních forem zajištění aktivní politiky zaměstnanosti.

Konkrétně k pozměňovacímu návrhu. Navrhuji:

1. Snížení výdajů kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí z titulu aktivní politika zaměstnanosti o 500 mil. Kč a zvýšit výdaje kapitoly 380 - Okresní úřady, titul výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě, o 500 mil. Kč.

2. Podmíněný návrh, pokud neprojde návrh pod bodem 1: snížit výdaje kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, titul aktivní politika zaměstnanosti, o 400 mil. Kč, zvýšit výdaje kapitoly 380 - Okresní úřady, titul výdaje na dopravní obslužnost silniční dopravy, o 400 mil. Kč.

3. Podmíněný návrh, pokud neprojde návrh pod č. 2: snížit výdaje kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, titul aktivní politika zaměstnanosti, o 300 mil. Kč, zvýšit výdaje kapitoly 380 - Okresní úřady, titul výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě, o 300 mil. Kč.

4. Podmíněný návrh, pokud neprojde návrh pod bodem 3, který zní: snížit výdaje kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, titul aktivní politika zaměstnanosti, o 200 mil. Kč a zvýšit výdaje kapitoly 380 - Okresní úřady, titul výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě, o 200 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2001 počítá proti rokům minulým s tím, že dotace jsou rozdělovány ze státního rozpočtu přímo adresně na jednotlivé okresní úřady, je třeba zajistit k těmto pozměňovacím návrhům i rozklíčování na jednotlivé okresní úřady tak, aby tento pozměňovací návrh byl kompatibilní s návrhem zákona o státním rozpočtu.

V této souvislosti si dovoluji dotázat vás, vážená paní předsedající, zda tuto tabulku, která rozklíčovává pozměňovací návrh na jednotlivé okresní úřady, mohu pouze písemně předat zpravodaji, či zda je nutné tabulku zde přečíst na mikrofon.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud tabulka bude písemně rozdána před ukončením rozpravy všem poslancům, není nutné ji číst.

 

Poslanec Pavel Němec: Samozřejmě, nicméně není v mé moci zajistit prostřednictvím Kanceláře Sněmovny rozdání tohoto pozměňovacího návrhu. Domnívám se, že takovou kompetenci může mít předsedající schůze. Táži se, zda předsedající schůze vyhoví této žádosti ve směru vydání pokynu Kanceláři PS, aby tato tabulka byla rozdána v čase, který je nutný v souladu s jednacím řádem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Samozřejmě, že tomu tak je. Prosím Kancelář Poslanecké sněmovny, aby vyhověla této žádosti pana poslance Němce. Myslím si, že vzhledem k počtu přihlášených poslankyň a poslanců do rozpravy je dostatek času pro to, aby se tak stalo.

 

Poslanec Pavel Němec: Tím je vše vyřešeno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP