(14.10 hodin)

(pokračuje Pilip)

Navrhuji proto zavedení této nové položky pro kapitolu Ministerstva kultury s tím, že zde navrhuji výdaje ve výši 117 mil. Kč. Souvztažně navrhuji pokrátit o stejnou částku položku kapitoly Všeobecná pokladní správa, částku "stavební spoření". Vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že by byly podpořeny oba návrhy, u kterých navrhuji čerpat z této položky, tak platí ta argumentace, že se domnívám, že nárůst této kapitoly je navrhován jako nepřiměřeně vysoký a že tak vysoké čerpání nebude nutné.

Poslední návrh, který zde navrhuji, se týká rovněž kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o navýšení položky "výzkum a vývoj, institucionální prostředky, nespecifikovaný výzkum a věda na vysokých školách". Navrhuji tady částku 500 mil. Kč. Souvztažně proti této částce navrhuji pokrátit kapitolu Ministerstvo průmyslu a obchodu, neboť na základě dostupných informací došlo po závěrečných jednáních o státním rozpočtu k přesunu prostředků původně plánovaných pro podporu vědy a výzkumu na vysokých školách do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu s cílem použít je na oživování různých, nebo řekněme na financování různých velmi sporných programů, které mají sloužit k záchraně nebo spíše oddálení konce některých nerentabilních podniků, a proto navrhuji pokrácení této částky v rámci kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a oněch uváděných 500 mil. Kč převést do kapitoly Výzkum a vývoj na vysokých školách s tím, že samozřejmě pokud jde o průmyslový výzkum a vývoj, je také žádoucí a možné, nebo není vyloučené, aby se ty konkrétní podniky i o tuto částku ucházely.

Takže, dámy a pánové, to jsou moje konkrétní pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost a případnou podporu alespoň některým z nich ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Slovo má pan poslanec Josef Jalůvka, připraví se pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, předkládám jeden pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu na rok 2001, který se týká kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu, Výstavba a technická obnova inženýrských sítí, průmyslových zón, č. programu 322 050. U položky 1075 Podnikatelský areál Vlčovice-Kopřivnice v roce 2001 navrhuji zvýšit z 5 mil. Kč navržených na 23 mil. Kč, tj. o 18 mil. Kč, a u položky a005(?), "drobné akce" snížit na 379,5 mil. Kč, tj. o stejnou částku 18 mil. Kč, s tím, že součet v rámci programu se nemění.

Krátké zdůvodnění: Jedná se o minimální částku nutnou k pokračování na přípravě rozjezdu průmyslové zóny tak, aby nemusel být blokován vstup zahraničních, popř. českých investorů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Jiří Payne, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení kolegové a kolegyně, Česká republika má po světě síť více než 100 zastupitelských úřadů, které jsou výsostným teritoriálním územím ČR. Zajištění bezpečnosti na zastupitelských úřadech v zahraničí je nedílnou součástí bezpečnosti ČR. Nutno říci, že doposud se této problematice věnovala poměrně malá pozornost a nyní v rámci zkvalitňování bezpečnosti ČR, mimo jiné i v souvislosti s dalším působením v NATO, se ukazuje, že na některých ambasádách máme poměrně velké bezpečnostní problémy. Problémy dvojího typu. Jednak problémy napadení ambasády z hlediska teroristických útočníků, a není to vyloučeno. Už jsme měli situaci, že naši diplomaté byli vzati jako rukojmí. Za druhé bezpečnost z hlediska zákona o utajovaných skutečnostech, protože na těchto zastupitelských úřadech se zpravidla přechovávají informace, které jsou součástí naší agendy, našeho fungování v rámci NATO, a je třeba zajistit bezpečnost dokumentů, které mají příslušný stupeň utajení.

Zahraniční výbor se touto problematikou opakovaně zabýval a konstatoval, že ČR by měla zlepšit bezpečnost svých zastupitelských úřadů. Ve svém usnesení 172 z 1. listopadu t. r. navrhoval jistou částku na posílení bezpečnosti zastupitelských úřadů, zejména v Teheránu, v Záhřebu, v Kyjevě, v Sofii a v Sarajevu. Zdá se, že tento plán byl příliš ambiciózní, ačkoli i to je, řekněme, nezbytné bezpečnostní minimum, a proto bych se pokusil navrhnout nějaký kompromisní návrh. Navrhoval bych snížení VPS z položky VRR ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí na účelově vázanou položku "zajištění bezpečnosti zastupitelských úřadů", a sice navrhoval bych částku 100 mil. Kč.

Dovolte ještě krátkou poznámku k diskutovanému programu, zda boj proti drogám se má odehrávat mluvením, nebo zda se má odehrávat tím, že je nabídnut alternativní atraktivní program, který vytěsňuje užívání drog. Jsou to dvě koncepce, jsou to dvě školy. Zdá se, že ta jedna škola, která podporuje rozdávání stříkaček a přesvědčování, že má zde silnější podporu. Já bych přesto chtěl říci, že po prostudování jistých zkušeností z jistých zemí - a teď je zbytečné se pouštět do odborné debaty -, zde se domnívám, že je skutečně účelnější podporovat alternativní programy, které vytěsňují užívání drog tím, že existuje náhrada. Pokud neexistuje náhrada, žádné přesvědčování, žádné vychovávání návyků apod. nebude fungovat. Problémem je, zda umíme jedno či druhé dotáhnout do konce. Obávám se, že se nám nedaří ani jedno. Nejde totiž jen o to, postavit nějaký sportovní plácek, ale jde o to, aby tam byl atraktivní program, aby tam byl také dohled, aby tam byla trvale přítomna jakási obsluha, pak teprve to zařízení plní svůj smysl. Je potřebné, aby tam dennodenně byl atraktivní program.

Nutno říci, mám-li tady oponovat jízlivých poznámkám, které jsme dostávali zde v předsálí, nutno říci, že lidé, kteří hrají volejbal, basketbal, plavou, hrají fotbal apod. zpravidla neužívají drogy, protože by byli neúspěšní ve sportu. Takže přece jenom na tom něco asi je. Snažit se vytěsnit drogy nabídnutím atraktivní pozitivní činnosti, čímž nechci zpochybňovat to, že samozřejmě primární roli v této věci hraje rodina. Myslím si, že zde ve srovnání s tím, co zde zaznělo na počátku debaty, musí zaznít také hlas, který řekne: pojďme se zamyslet nad tím, co zde děláme dobře.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se paní poslankyně Nedvědová.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl jeden pozměňovací návrh, který je vztažený k usnesení rozpočtového výboru, a to k té jeho části, která je označena jako 1/11 a 1/12. Navrhuji, aby částka 800 mil., která je v této části usnesení rozpočtového výboru uvedena, byla nahrazena částkou 1,2 mld. Kč a příslušným způsobem byla zvýšena vládní rozpočtová rezerva. Jedná se o převod částky z kapitoly Operace státních finančních aktiv.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Slovo má paní poslankyně Veronika Nedvědová, připraví se pan poslanec Břetislav Petr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP