(16.00 hodin)

(pokračuje Žižka)

Dovolte mi, abych vysvětlil tuto velice kostrbatou změnu, protože má vazbu na celý odstavec a je třeba si ho přečíst jako celek. Důvod je velice prostý. Česká republika bohužel, a ani jiné evropské země, nemůže sdělit a být si jistá, že není možné, aby tady byl veden proti některým specializovaným zařízením, např. diplomatickým misím a konzulárním úřadům, teroristický útok. Zdá se velice vhodné a účinné, aby bylo možné také využít všechny dostupné síly a prostředky na odvrácení tohoto nebezpečí včetně pomoci příslušníků zahraničních bezpečnostních sborů. Toto písmeno e), které navrhuji, by právě umožnilo panu policejnímu prezidentovi, aby byl schopen s využitím tohoto písmene použít tyto síly a prostředky proti zmíněným teroristickým útokům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Žižkovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k vládnímu návrhu, k tisku 738, podávám tento pozměňovací návrh. Část 4 čl. IV vládního návrhu zákona zní: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů se mění takto:

Za prvé v § 6 odst. 1 písm. c) zní: "c) přepravovat při jízdě po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla osoby mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než uvedeném v písmenu b), které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje".

Za druhé v § 143 se slova "1. ledna 2002"(?) nahrazují slovy "1. ledna 2002"(?). Bod 2 kopíruje vládní návrh.

Nyní k tomu, co navrhuji, krátké zdůvodnění. Parlament ČR letos schválil zákon o provozu na pozemních komunikacích. Součástí tohoto zákona se také stalo ustanovení, které nařizuje povinnost používat na zadních sedadlech motorového vozidla, pokud jsou vybavena bezpečnostními pásy, zádržný systém při přepravě osob mladších 18 let a menších 150 cm, a to bez ohledu na rychlost vozidla. Použití zádržného systému snižuje riziko smrtelných úrazů při dopravních nehodách. Přitom platí, že toto riziko se zvyšuje s rychlostí vozidla. V České republice žije asi 23 000 rodin s více než třemi dětmi. Více než pětimístná vozidla se u nás nevyrábějí a cena dovážených se pohybuje od 650 000 Kč výše. Příjmy těchto domácností jsou takové, že jim neumožňují nákup vozidla potřebného a ani Ministerstvo práce a sociálních věcí není schopno pro takovýto počet rodin zajistit mimořádnou pomoc na nákup odpovídajícího vozidla. Stát tedy ukládá povinnost, kterou tyto rodiny nemohou objektivně splnit, a není jim schopen vytvořit odpovídající podmínky. Otázka bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je bezesporu velmi důležitá. Současně však platí, že stát nemůže ukládat povinnosti, které jsou splnitelné jen pro někoho.

Z tohoto důvodu navrhuji řešení, kterým je stanovení povinnosti využívat na zadních sedadlech motorových vozidel zádržný systém až při jízdě na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla. V budoucnosti se zlepšením ekonomické situace těchto domácností bude možné uvedené ustanovení zpřísnit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pochopení tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Pavel Němec, připraví se pan poslanec František Ondruš.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souladu se svým vystoupením v rozpravě při projednávání tohoto návrhu zákona v prvém čtení vystupuji i při projednávání návrhu zákona o policii a změně dalších zákonů ve čtení druhém v podrobné rozpravě s tím, že navrhuji vypuštění části 4 projednávaného zákona. Tato část 4 se týká odložení účinnosti návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dovolím si tento návrh odůvodnit, byť se domnívám, že jsem ho dostatečně odůvodňoval již při projednávání v prvním čtení.

Situace je taková, že dnes máme 29. listopadu a vláda navrhuje, abychom zákon, který má být účinný, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, a veřejnost tímto způsobem je s ním seznámena, abychom účinnost zákona, který má nabýt účinnosti k 1. lednu 2001, odložili o celý jeden rok. Podíváme-li se na průběh legislativního procesu, zdá se mi, že vláda k tomuto problému přistupuje velmi nezodpovědně, a to z toho důvodu, že jestliže je dnes 29. 11, při nejlepší vůli Poslanecké sněmovny je možné tento návrh projednávat ve třetím čtení až v úterý. Až tehdy by začala běžet, po doručení do Senátu, třicetidenní lhůta, kterou má Senát pro projednávání návrhu zákona, a už se dostáváme za rámec 1. ledna 2001. Tudíž tato norma by byla neaplikovatelná, protože by odkládala účinnost zákona, který by již v účinnost vstoupil.

Podíváme-li se na jiná data, jsme myslím všichni informováni, že ustavující schůze Senátu v novém složení se bude konat kolem 19. 12. Tedy pokud by Senát se touto normou ihned poté zabýval, může možná Senát opustit kolem 21. 12., tedy těsně před Vánoci, a opět nezachováváme lhůtu, ani lhůtu 15 dnů pro prezidenta republiky k podepsání návrhu zákona tak, aby mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů. Opět se tedy dostáváme k tomu, že tento zákon by vyšel ve Sbírce zákonů nejdříve v lednu a posouval by účinnost již účinného zákona, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. A to již vůbec nemluvím o tom, že by došlo k přijetí pozměňovacích návrhů v Senátu, tento návrh by byl vrácen k opětovnému projednávání v Poslanecké sněmovně, či dokonce že tento návrh zákona by byl v Senátu zamítnut.

Myslím, že tímto projednáváním a touto snahou vláda ignoruje legislativní lhůty, které ostatní instituce mají svěřeny. Myslím, že je zcela korektní, aby Poslanecká sněmovna tyto lhůty respektovala i při návrhu účinnosti sněmovnou projednávaných norem. I kdyby nakrásně bylo možné, že by tento návrh zákona byl vytištěn ve Sbírce zákonů někdy kolem Vánoc, pak se ptám, zda považujeme za odpovědné, abychom někdy tři dny před koncem roku seznamovali veřejnost s tím, zda nová pravidla silničního provozu budou platit od Nového roku, či zda budou platit o rok později. Myslím, že by bylo vůči veřejnosti korektní, kdyby vláda od svého záměru ustoupila a ve dnech, které zbývají do konce roku 2000, se plně soustředila na to, jak zákon, který nabyl účinnosti, byl řádně vyhlášen ve Sbírce zákonů a plné účinnosti nabude k 1. 1. 2001, realizovala.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP