(17.40 hodin)

(pokračuje Šafařík)

Proto si dovolím předložit na základě těchto skutečností pozměňovací návrhy. Budu vám je říkat.

V rámci usnesení rozpočtového výboru, které zde citoval pan zpravodaj Kocourek, č. 713/2, se domnívám, že vypadl pozměňovací návrh týkající se změny názvu zákona, ale nepovažuji to za důležité. Upravím to svým pozměňovacím návrhem.

Můj první pozměňovací návrh by se týkal rozšíření návrhu zákona, to znamená název zákona by byl dál rozšířen o tento text. Za číslovku 2000 by se vložila slova "a dále následků povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 na vodních tocích a souvisejících vodohospodářských dílech". To znamená název signalizuje, že by se prostředky vyčleněné a získané tímto státním dluhopisovým programem týkaly i těchto povodňových škod.

Po přijetí pozměňovacího návrhu týkajícího se rozpočtového výboru, protože to je určitou podmínkou, aby se to týkalo roku 1997/1998, to znamená doplnění, které je v textu rozpočtového výboru § 1 odst. 1, se za číslovku doplní atd., tj. v usnesení rozpočtového výboru, to bych chtěl doplnit, by se hlasovalo o změně § 1 odst. 1 a po přijetí bych vázal na podmínku přijetí textu pozměňovací návrh týkající se § 1 odst. 2, tzn. rozsah státního dluhopisového programu. Varianta 1 je nahradit číslovku 1 mld. 493 mil. 620 tisíc, za prvé varianta a) 3 mld. 800 mil., varianta b) 2 mld. 500 mil. Jinak podmínky, které popisuje státní dluhopisový program, bych si dovolil zachovat, tzn. jsou to v podstatě tři související pozměňovací návrhy, z toho dva jsou variantní.

To jsou mé pozměňovací návrhy, které vycházejí ze stavu věcné skutečnosti na tocích a škodách, které způsobily povodně v letech 1997/1998. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,
a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 739/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, účelem předkládané drobné novely nedávno touto sněmovnou schváleného zákona - pro osvěžení paměti říkám, že je to zákon 361/1999 Sb. - je upravit, resp. pouze opravit dílčí nedostatky čl. 2 tohoto zákona, tj. přechodná ustanovení tak, aby i povolení k restaurování kulturních památek vydaná fyzickým osobám Ministerstvem kultury před 1. červnem 1992 zůstala v platnosti a tím byla zajištěna právní jistota i restaurátorů, kteří do tohoto data ve správním řízení prokázali odbornou způsobilost k restaurování, kterou potvrdili i následnou praxí.

Důvodem této úpravy je skutečnost, že značná část těchto povolení byla vydána restaurátorům, kteří patří mezi přední odborníky tohoto oboru v České republice, ale kteří by nemohli splnit kvalifikační předpoklady dané tímto zákonem, protože v minulosti neexistovalo pro některé restaurátorské specializace zákonem předepsané vzdělání nebo jim nebylo umožněno dosažení požadovaného odborného vzdělání z politických důvodů.

Praxe již plně prokázala správnost jednotlivých věcných ustanovení zákona a jejich aplikace je odbornou veřejností jak z řad odborných pracovníků památkové péče, tak i výkonných restaurátorů velice kladně hodnocena.

Myslím si, že vše podstatné bylo řečeno při prvém čtení tohoto zákona, že vše podstatné bylo řečeno při projednávání tohoto zákona v příslušném výboru a že ve své podstatě nyní jen záleží na tom, zda novelizaci zákona v tomto znění propustíte do druhého čtení. Nejsou žádné důvody k tomu, a to mluvím o důvodech věcných, odborných, které by zabraňovaly tomu, aby novelizace zákona byla propuštěna do třetího čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Dostálovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 739/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Josef Ježek.

 

Poslanec Josef Ježek: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, návrh tohoto tisku pod č. 739 projednával náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém jednání 15. listopadu 2000 a přijal k němu své usnesení č. 205, se kterým bych vás v krátkosti seznámil.

Výbor po projednání této předlohy doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státní památkové péči, tisk 739, ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů.

Za prvé, v čl. 1 se pod textem čl. II doplňuje nadpis "Přechodná ustanovení".

Za druhé, v čl. 1 bodu 1 se znění části věty pod písm. a) a b) upravuje takto. Citace: "…se považují za povolení podle § 14a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 361/1999 Sb."

Za třetí, v čl. III se slova "dnem 1. února 2001" nahrazují slovy "dnem vyhlášení".

Pověřil mě, abych na schůzi Poslanecké sněmovny vás s tímto návrhem seznámil. Jsou to v zásadě změny, které vycházejí z připomínek legislativního odboru naší sněmovny a jenom dolaďuji celkovou záležitost zákona. V tuto chvíli myslím, že není třeba, abychom se tím podrobněji zabývali. Všechno potřebné řekl již můj předřečník pan ministr kultury a nebo to bylo řečeno v rámci projednávání při prvém čtení tohoto zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

19.
Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera
a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
/sněmovní tisk 717/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 717 a stanovisko vlády k němu jako tisk 717/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Miloslav Kučera, st.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP