(17.40 hodin)

(pokračuje Ouzký)

Jinak co se týče vašeho hodnocení prvo- a druhoatestovaných lékařů, poměr pohotovost a přesčas, to je věc běžná a normální a myslím, že není otázkou této interpelace, a když, tak jsem schopen vám i já osobně zřejmě blíže vysvětlit.

Zůstává tedy z mých dotazů asi pouze to, mohu-li dostat na papíře možnosti racionalizace. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan ministr odpoví.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Ještě je nutné odpovědět na doplňující otázku.

Nebylo a není záměrem vlády snižovat příjmy lékařů, pouze přesčasové hodiny a hodiny služby umožňovaly nejsnáze bez nějakých právních komplikací a také z mého hlediska nejméně kontrolovaně ovlivnit průměrnou mzdu v tom kterém zdravotním zařízení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Tím končíme projednávání této interpelace.

Pan poslanec Havlíček interpeluje pana ministra Dostála, potom pan poslanec Korbel, kterého tady vidím.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Děkuji, pane předsedo.

Vážený pane ministře, již v srpnu t. r. se na Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí ČR obrátily některé veřejné knihovny a okresní úřady s dotazem, jak budou financovány tzv. regionální funkce knihoven, tedy stručně řečeno pomoc větších knihoven menším, která byla až dosud hrazena prostřednictvím okresních úřadů. Začátkem září t. r. přišla zmíněným knihovnám odpověď z Ministerstva kultury, že situace se řeší. Dnes je 7. prosince a knihovny stále ještě nevědí, jak bude tato situace vyřešena.

Pro vysvětlení uvedu: Veřejné knihovny byly od roku 1989 zřizovány, a tedy plně financovány okresními úřady. Tato situace doposud přetrvává v 31 okresech. V ostatních okresech však byly knihovny převedeny v průběhu 90. let pod nové zřizovatele, tj. města a obce. V těchto okresech - jedná se o 28 okresů - knihovnám v okresních městech, tedy bývalým okresním knihovnám, okresní úřady přispívaly až do letošního roku na výkon těchto regionálních knihovnických funkcí. Celkem se jednalo v roce 2000 o 119 mil. Kč.

Od příštího roku však nová rozpočtová pravidla neumožní okresním úřadům poskytovat finanční prostředky jako dosud prostřednictvím rozpočtů obcí, protože to není v souladu s novými rozpočtovými pravidly zákona č. 218/2000 Sb. Pikantní je na tom skutečnost, že od roku 2002 má začít platit nový knihovnický zákon, který s prováděním regionálních funkcí počítá. Přelomový a krizový je tady právě rok 2001.

Vážený pane ministře, žádám vás o jasné stanovisko jak k zajištění financování regionálních funkcí knihoven, a v době, kdy byl schválen zákon o svobodném přístupu k informacím, si podle mého názoru nemůžeme dovolit, aby šest tisíc malých veřejných knihoven v naší republice zůstalo bez odborného zázemí a péče. Tím by došlo k informační diskriminaci zejména obyvatel v malých sídlech.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Prosím pana ministra kultury Pavla Dostála.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, pane poslanče, milé kolegyně, vážení kolegové.

Vážený pane poslanče, děkuji vám za váš zájem o problém zajišťování financování regionálních funkcí veřejných knihoven. Neberte toto poděkování jako zdvořilost. Znáte mě, že jsem známý nezdvořák.

Řekl jste sám, že nová rozpočtová pravidla, která budou platit od roku 2001, znemožňují financování regionálních knihoven, a chcete jasnou odpověď, co Ministerstvo kultury s tím bude dělat. Jistě vás potěší zpráva, že vláda schválila v měsíci listopadu t. r., tuším, že to bylo na chůzi 8. listopadu, návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování, tzv. knihovní zákon. A právě tento zákon upravuje v § 2 a v § 11 poskytování souboru služeb označovaných jako ony regionální funkce, o kterých jste mluvil. Předpokládám v tuto chvíli, že v rámci projednávání tohoto vládního návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou budete zachování regionálních funkcí jako zákonodárce podporovat, což by tedy odpovídalo i předmětu vaší interpelace.

Dovolte mi krátké vysvětlení, co v této souvislosti jsou ony regionální funkce. Jedná se zejména o následující služby - ocituji prosím ze zákona: pomoc při doplňování a zpracování knihovních fondů, budování výměnných knihovních fondů a jejich cirkulace, konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele, vzdělávání knihovníků atd., atd. Nebudu vás dále unavovat podrobnostmi.

K tomu, aby se tento systém zcela nerozpadl, bylo samozřejmě nutné učinit po přijetí nových rozpočtových pravidel konkrétní kroky. Proto jsem připravil do vlády materiál, kterým navrhuji, aby částka 117 290 000 Kč, pane poslanče, byla převedena mezi kapitolami státního rozpočtu do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury. Tedy ne nová zátěž státního rozpočtu, ale v kapitolách, ve kterých jsou tyto peníze právě na financování knihoven určeny, a nemohou být z této kapitoly knihovny financovány, navrhuji vládě, aby to převedla do kapitoly Ministerstva kultury. Tím se vytvářejí předpoklady pro to, aby mohl vládou navržený zákon být dobře aplikován, tj., aby byly i do budoucna hrazeny regionální funkce knihoven, které jsou nezbytné pro zajišťování fungování knihoven jako základního informačního systému.

Tento můj záměr ve své podstatě převzal už při projednávání rozpočtu, pokud jste si všiml, právě váš kolega - tím myslím stranický kolega - pan poslanec Talíř a při projednávání kapitoly Ministerstva kultury navrhl tento přesun. Jak víte, sněmovna tento přesun neodsouhlasila na základě doporučení rozpočtového výboru, který ví o tom, že ministr kultury připravuje do vlády materiál, který se bude právě tímto převodem zabývat.

Jsem přesvědčen o tom, že navržené řešení, tedy ono vytvoření zvláštního programu pro financování regionálních funkcí knihoven v kapitole Ministerstva kultury, je řešení za prvé systémové a za druhé perspektivní. Je podporováno zcela knihovnickou obcí, Knihovnickou radou, a ostatně právě s jejími reprezentanty bylo vypracováno.

Děkuji vám ještě jednou za váš zájem, pane poslanče.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Chce se pan poslanec Havlíček ještě dále pozeptat? Ano. Má na to jednu minutu.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Děkuji, pane předsedo.

Pane ministře, vy jste mi samozřejmě sdělil, jak budou peníze transponovány z kapitol na Ministerstvu kultury. Ale položím vám ještě doplňující otázku a zeptám se, proč jste tento problém neřešil již v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na rok 2001, který jsme projednávali na této schůzi a schválili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce pan ministr odpovědět? Ano, je tomu tak.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane poslanče, já se trošku obávám, že jste přeslechl zcela zásadní informaci v této souvislosti, tj., že vláda přijala knihovnický zákon, který upravuje, resp. zajišťuje regionální funkce knihoven. Tento zákon nebyl ale zatím přijat sněmovnou.A já bez rozhodnutí sněmovny nemohu dělat opatření, která vycházejí z platnosti tohoto zákona.

Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP