(18.00 hodin)

(pokračuje Grégr)

Mám tady o tomto jednání písemný a podepsaný záznam. Jinak bych chtěl říci, že mám k dispozici navíc i chronologický postup privatizace s. p. Hodonínské cihelny - dopravní závod pro nabyvatele s. r. o. WESTPRA, i se jmény jednatelů. Výpis usnesení vlády, která rozhodla o této privatizaci, ze dne 29. ledna 1997 a aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti s. r. o. WESTPRA. Čili, pokud budete mít zájem, tak mohu doplňující údaje přečíst na mikrofon. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se interpelujícího poslance, jestli si přeje... Nepřeje si nic. Děkuji. Tím se dostáváme k paní poslankyni Páralové, která interpeluje pana ministra Špidlu. Prosím. Jenom upozorňuji, že potom pan poslanec Kohlíček a pan ministr Mertlík. Prosím, aby byli k dispozici.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové. Všechny inspekční orgány s krajskou působností byly zákonem o krajích a zákonem o změnách souvisejících se zákonem o krajích transformovány na nově vznikající kraje. Všechny resorty reagovaly změnou svých kompetenčních zákonů a vnitřních předpisů, až na jednu výjimku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tak neučinilo v případě inspektorátů bezpečnosti práce přesto, že již v listopadu 1999 obdržel odbor 54 Ministerstva práce a sociálních věcí kompletní spisový materiál od Českého úřadu bezpečnosti práce týkající se dané problematiky. Zanikl např. Východočeský kraj a vznikl kraj Pardubický a Hradecký. Východočeský inspektorát bezpečnosti práce tedy bude mít od 1. ledna působnost pro neexistující kraj. Dle právního výkladu budou moci zaměstnavatelé kontrolu odmítnout, nebo dokonce nepřipustit, aby inspektor vstoupil do jejich provozovny.

Chtěla bych slyšet závazné stanovisko pana ministra v této věci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana místopředsedu vlády Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Musím konstatovat, že názor paní poslankyně Páralové, který dovozuje z právní situace, není správný. Inspektoráty práce zůstávají v chodu, jejich účinnost nebude postihována a jsou schopny v plném rozsahu plnit svoji funkci.

Na druhé straně musím uznat tu část interpelace paní poslankyně Páralové, že nedošlo k dostatečně jasné formulaci z hlediska legislativně technického. Ministerstvo práce a sociálních věcí využilo možností podzákonných norem tak, aby situaci zcela jednoznačně upravilo. Současně předpokládám dílčí legislativní změnu, která legislativně technicky upraví situaci. Musím prohlásit, že formulace, ze které vycházejí ze zákona č. 174, se týkají přílohy tohoto zákona a tato příloha má legislativně technický, nikoliv konstitutivní charakter. Čili názory právníků se v tomto směru liší. Přesto však souhlasím s tím, že je vhodné, aby situace byla upravena zřetelněji.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně je spokojena s touto odpovědí? Děkuji. Tím ukončíme. Dostáváme se k interpelaci pana poslance Kohlíčka na pana ministra Mertlíka. Dříve než jim dám slovo, tak z další interpelace pan poslanec Bílý je v zahraničí, další pan poslanec Svoboda zde není a ministr Kavan je v zahraničí, takže je možnost interpelace poslance Recmana na pana ministra Schlinga. Prosím, aby se dostavil.

Prosím, pan ministr, poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedo, panem ministrem doposud nejsem, ale uvidíme, jak to bude dále.

Okresní úřady jsou v současné době jedním z mála, podle mínění veřejnosti, v rámci možností spolehlivě fungujících úřadů. Tyto úřady dnes mají před sebou po integraci dosud samostatných školských úřadů již pouze dva roky činnosti. Je na pováženou, že nejen chybějí pravidla vedení účetnictví, ale není jasný ani harmonogram předávání jednotlivých agend dalším subjektům, a zejména není jasné, jak v podmínkách, kdy ztráta právní subjektivity omezuje nutně a mění podmínky činnosti, a to nejen u okresního úřadu, ale i dalších úřadů okresní úrovně, např. OHES - okresních hygienických stanic -, bude účetnictví v dalších letech vedeno. Je tedy nejvyšší čas předložit těmto institucím jasné směrnice a ve spolupráci vlády a okresních úřadů a dalších subjektů tyto směrnice urychleně převést do praxe, včetně doladění příslušných případných nejasností.

Začátek roku se rychle blíží. Táži se vás proto, pane ministře, za prvé, kdy budou tyto směrnice dotčeným institucím předány. Jde zejména o mzdovou agendu škol, agendu OHES, uzavírání smluv a další věci. Za druhé: Jak se projeví v těchto směrnicích předávání agend okresních úřadů jiným institucím? Za třetí: Je pravdou, že při obsazování pracovních míst na krajských úřadech byl vydán pokyn nepřijímat pracovníky ze stávajících okresních úřadů?

Vážený pane ministře, věřím, že jsme oba vedeni stejnou snahou, tedy řešit naznačené problémy tak, aby státní správa a samospráva mohly i v průběhu provádění reformy fungovat pružně a plně ve prospěch našich občanů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci a prosím pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane poslanče, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Vláda na svém zasedání dne 4. prosince 2000 schválila usnesení z téhož dne pod č. 1218, kterým schválila materiál, který se jmenoval Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů a do rozpočtů okresních úřadů v roce 2001.

Tento materiál je podrobným metodickým návodem pro pracovníky okresních úřadů a budoucích krajských úřadů a také pro pracovníky všech ústředních orgánů státní správy, které mají finanční vazby na okresní úřady a budoucí krajské úřady, o tom, jakým způsobem by měly být v souladu se všemi existujícími příslušnými zákony samozřejmě uskutečněny příslušné toky v příštím roce. Čili ten proces přípravy, který probíhal několik měsíců a zahrnoval zejména velmi složitá meziresortní jednání, protože díky složitosti rozpočtových pravidel a navazujících zákonů ne ve všech oblastech dotací jsou ty cestičky jaksi definovány zákonem stejně, tak byl dovršen právě tímto usnesením vlády, s nímž byly okresní úřady k dnešnímu dni již seznámeny včetně velmi podrobné metodické přílohy a určitých navazujících materiálů.

Vedle toho bylo na základě požadavků okresních úřadů provedeno školení pracovníků okresních úřadů, to proběhlo na Ministerstvu financí dne 17. a 19. října tohoto roku v oblasti účetnictví, kde byla stanovena, a byli s tím seznámeni, pravidla vedení účetnictví v roce 2000, která jsou uvedena v opatření k roční účetní závěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřízených. Jde o číslo jednací 283/76, 106/2000 ze dne 10. listopadu 2000, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11 z roku 2000. Zároveň byli přítomní pracovníci podrobně informováni o způsobu účtování v roce 2001.

Co se týče situace školských úřadů, které rovněž byly součástí těch otázek, resp. celé interpelace. Součástí toho materiálu, který projednala 14. 12. 2000 (?) vláda, je samostatná pasáž týkající se školství, kterou zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy včetně převodů mzdové agendy školství. Do konce roku 2000 metodicky řídí okresní úřady Ministerstvo vnitra. Agenda OHES patří do působnosti Ministerstva zdravotnictví podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Samozřejmě celý ten proces je třeba průběžně kontrolovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP