Začátek schůze Poslanecké sněmovny

5. ledna 2001 ve 10.11 hodin

Přítomno: 180 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 30. schůzi Poslanecké sněmovny, první v letošním roce, a všechny vás vítám.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 42 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 28. prosince minulého roku.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty požádali poslanci: Václav Pícl má náhradní kartu č. 5, Zdeňka Horníková č. 8, pan poslanec Pavel Lang č. 9, Jana Volfová č. 10, Zuzka Rujbrová č. 12, Josef Vejvoda č. 13 a Karel Kühnl č. 14.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Olgu Sehnalovou a poslance Pavla Svobodu. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Ne-li, dám o tomto mém návrhu na tyto dva ověřovatele schůze neprodleně hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 167 poslanců 152 pro, nikdo proti. Konstatuji, že jsme ověřovateli 30. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Olgu Sehnalovou a poslance Pavla Svobodu.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Václav Grulich a Josef Houzák pro nemoc, Jiří Karas, Evžen Snítilý a Zdeňka Stránská - rodinné důvody, resp. pohřeb v rodině.

Nyní rozhodneme o pořadu 30. schůze, jehož návrh je součástí pozvánky. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Myslím, že to jsou věci, které všichni víme, opakuji je pouze pro pořádek.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu 30. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 181 poslanců 171 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. (Hluk v sále.)

 

Prosím paní poslankyni Ivanu Hanačíkovou, aby zvolnila svůj něžný hlásek.

 

Přistoupíme k projednávání jediného bodu pořadu této schůze, kterým je

 

Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi

 

Zpráva vám byla rozdána včera ráno jako sněmovní tisk 812 buď prostřednictvím poslaneckých klubů, nebo výborů.

Dále jste obdrželi 2 usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - č. 217 z 28. prosince minulého roku a č. 218 ze včerejška, tj. 4. ledna 2001. Rovněž vám byla rozdána oponentní zpráva menšiny výboru a usnesení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky č. 43 ze včerejšího jednání. (Opětovný hluk v sále.)

Prosím pana poslance Jiřího Payna a pana poslance Ivana Langera s ním, aby nerušili.

Považuji za vadu, že nebyl pozván předseda Rady České televize. Myslím, že jeho přítomnost by byla adekvátní. Zdá se mi, že on měl tuto zprávu zde na tomto fóru u nás uvést, protože ji předložil celé sněmovně, nikoliv pouze výborům. Považuji to za chybu, nicméně pochopil jsem, že je v Brně a že v této chvíli zde není přítomen.

Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové. I mne mrzí, že zde není dnes předseda Rady České televize, který včera stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu předkládal tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že stejně jako včera bude k této zprávě řada připomínek a dotazů a nevím, kdo na ně bude za této situace reagovat, a nevím, kdo bude tuto zprávu předkládat.

Já jako zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bych k této zprávě uvedl následující:

Včera ji projednával výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém společném zasedání se stálou komisí Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a přijal k ní usnesení, se kterým vás později seznámím. Při projednávání této zprávy byly vznášeny připomínky. Zpráva totiž obsahuje zhruba tři části, tak jak jste si ji mohli přečíst.

První část se věnuje důvodům pro odvolání bývalého generálního ředitele ČT pana Chmelíčka, v druhé části předkladatel vysvětluje způsob, jakým byl zvolen nový generální ředitel, a až třetí část, která je nejkratší, se věnuje aktuálnímu stavu v ČT.

Vzhledem k tomu, že při projednávání ve výboru byla možnost, aby dostali slovo i zástupci bývalého managementu, jsme zároveň zjistili, že některé informace, které jsou uvedeny ve zprávě, jsou minimálně nepřesné, a protože jsme nebyli schopni zabezpečit, aby Rada ČT do dnešního dne dodala jakýsi doplněk nebo vylepšení zprávy, dohodli jsme se, že já jako zpravodaj vás požádám, abyste si nalistovali druhou stranu nečíslované zprávy Rady ČT o aktuální situaci a zhruba poslední řádek na druhé straně této zprávy, kde je uvedena věta, která zní:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP