(10.20 hodin)

(pokračuje Talíř)

"Radě nebyly dodány tyto dokumenty potřebné k její kontrolní činnosti." Je to poslední věta druhé stránky. Ukázalo se, že tvrzení není zcela pravdivé. Doplňují se tam dvě slova, která mění význam této věty: "Radě nebyly dodány v požadovaném termínu tyto dokumenty" atd.

Více nepřesností jsme nebyli schopni zjistit. Proto také jak výbor, tak stálá komise pro sdělovací prostředky přijala k tomuto tisku usnesení, že výbor atd. vyslechl zprávu Rady České televize o situaci v České televizi. Stejně tak stálá komise pro sdělovací prostředky přijala usnesení, že vyslechla tuto zprávu. Doufám, že k této zprávě bude probíhat obšírná diskuse. Proto se jako zpravodaj zdržím dalšího vystoupení.

Táži se pana předsedající, zda je nyní chvíle k tomu, aby byla předložena další usnesení, která k situaci v České televizi byla přijala výborem pro vědu, kulturu, vzdělání, mládež a tělovýchovu minulý týden.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, myslím, že ano, kdy jindy než teď, na zahájení schůze.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Seznámím vás s usnesením, které přijal kulturní výbor minulý čtvrtek. Musím konstatovat, abyste přijali s pochopením, že bylo přijímáno minulý čtvrtek a že bohužel včera nebylo modifikováno, že zůstalo v té podobě, ve které bylo přijato minulý čtvrtek. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. žádá Radu České televize, vedení České televize a její zaměstnance k bezvýhradnému dodržování zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

2. Konstatuje, že generální ředitel České televize byl jmenován v souladu se zákonem o České televizi.

3. Žádá všechny politiky a především ústavní činitele, aby respektovali princip právního státu, principy parlamentní demokracie a nezávislost České televize a upustili od zasahování do vnitřních věcí České televize zejména tím, že otevřeně nabádají k nedodržování zákonů, což je hrubé porušení slibu ústavního činitele.

4. Žádá vládu České republiky, aby splnila slib daný veřejnosti a neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o České televizi, který bude obsahovat definici veřejné služby České televize.

Dále výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu žádá Radu České televize, aby zveřejnila veškeré hospodářské smlouvy signované odvolaným generálním ředitelem Dušanem Chmelíčkem, a žádá Radu České televize, aby učinila urychleně potřebné kroky k obnovení vysílání České televize.

5. Pověřuje předsedu výboru, aby navrhl předsedovi stálé komise pro sdělovací prostředky uspořádat společnou schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komise pro sdělovací prostředky dne 4. 1. a pozval na ni zástupce občanské iniciativy Česká televize - věc veřejná.

Některé body usnesení jsou časem překonány.

Zároveň výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jeho menšina, v souladu s jednacím řádem včera přijala oponentní zprávu k tomuto usnesení. Dovolím si vás s touto oponentní zprávou seznámit.

Po projednání tisku 812 a informaci o aktuální situaci v České televizi ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 4. 1. 2001 nebylo přijato navržené usnesení. Níže podepsaní členové výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu s tímto nesouhlasí, a proto předkládají menšinové stanovisko. Navrhují Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona 483/1991 Sb., o České televizi,

2. považuje za nezbytnou podmínku řešení nastalé krize v České televizi okamžité odstoupení Jiřího Hodače z funkce ředitele České televize. Pokud Jiří Hodač z funkce ředitele České televize neodstoupí, vyzývá Radu České televize, aby na svém zasedání dne 8. 1. 2001 Jiřího Hodače z funkce ředitele České televize odvolala.

Tolik k splnění mé zpravodajské povinnosti k tomuto bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, abyste zpravodajoval po celý dnešní den. Nyní uděluji slovo předsedovi stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky Ivanu Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, má situace zde bude velmi ulehčena vystoupením pana kolegy Talíře. Musím jen s politováním konstatovat, že bohužel ono usnesení kulturního výboru z prosince vám nebylo rozdáno do lavic. Požádal bych Kancelář sněmovny, aby tak učinila, abychom měli k dispozici všechny písemné materiály, které jsou podkladem pro dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Víc k tomu sdělovat nehodlám. Nepovažuji to za projev něčeho zlého či úmyslného.

Pan kolega Talíř zde informoval o včerejším společném jednání kulturního výboru a mediální komise. Nemohu než konstatovat, že toto jednání trvalo velmi dlouho, zhruba sedm hodin, že v průběhu tohoto jednání jsme se zabývali především zprávou, kterou máte v podobě sněmovního tisku 812 k dispozici, že byl dán prostor všem zúčastněným stranám, neboť na společné jednání komise i výboru byla pozvána Rada České televize, Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, byli zde přítomni také zástupci stávajícího managementu a také zástupci managementu bývalé České televize a byli také slyšeni zástupci občanské iniciativy Česká televize - věc veřejná. Myslím si, že fórum, které včera zasedalo shodou okolností v tomto sále, bylo velmi reprezentativní. Myslím, že kromě různých emocionálních projevů tam zazněla celá řada velmi důležitých faktů, která osvětlují situaci v České televizi v tuto chvíli i s pohledem do minulosti.

V průběhu podrobné rozpravy padla celá řada návrhů na usnesení. Následně o nich bylo hlasováno. Některá z usnesení byla dílčím hlasováním přijata, ale v závěrečném hlasování o usnesení jako o celku nebyl přijat žádný návrh usnesení vyjma toho, který zde byl již prezentován, že stálá komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro sdělovací prostředky společně s kulturním výborem vyslechla zprávu Rady České televize o aktuální situaci v České televizi podle sněmovního tisku 812.

To je v tuto chvíli z mé strany vše.

 

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi. Zahajuji v tuto chvíli všeobecnou rozpravu, ke které mám spoustu přihlášek. Jako první je pan poslanec Křeček, připraví se pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, není dnes soudný den, zítra nenastane konec světa, přestože mediální příprava této schůze by tomu nasvědčovala. Nicméně se domnívám, že sněmovna stojí před určitým zlomem své činnosti nebo před určitou částí svého volebního období, protože dnes můžeme ukázat, zda jsme schopni řešit situaci, která nazrála, která se prohlubuje a která může mít z některého pohledu všechny znaky politické krize.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP