(12.10 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Za druhé jsme se shodli - to je v uvozovkách - že výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele České televize, které probíhá v řádu hodin - stále ještě probíhá - je spíše manipulací než výběrovým řízením.

Prohlášení třetí, velmi stručné - 16.01, novým ředitelem České televize má být Jiří Hodač. Rozhodla televizní rada. 18.12 - cituji: Rychlost výběru nového ředitele, instituce s pětimiliardovým rozpočtem, narazila na kritiku u různých profesních sdružení i televizních odborů.

Poslední citát - v 19.59 bylo zveřejněno prohlášení vzbouřenců - tak nazývají sami sebe. Prohlášení zní: Prohlášení krizového výboru zaměstnanců České televize. Zaměstnanci České televize jsou zděšeni posledními kroky Rady České televize. Překotností volby generálního ředitele Rada České televize přímo ohrozila nezávislost a fungování této veřejnoprávní instituce.

Nyní zpět k názvu Kdo, s kým, o čem a pro koho. Nebyli to zaměstnanci, jak dnes všichni tvrdí. Z citátu vyplývá, že to bylo sdružení Česká televize - věc veřejná a čtyřkoalice - přesněji řečeno pan kolega Mlynář. Nebyl to ředitel Hodač, o kterého šlo, ale rada, o kterou šlo, nebyl kritizován žádný zákon, o zákonu nepadlo ani slovo, ale rychlost, později - jak jsem citoval - překotnost volby.

Krize nenastala po volbě ředitele, nastala předtím. To vyplývá z těchto citátů České tiskové kanceláře. Politický kapitál byl tedy vytloukán ještě předtím, než byl ředitel Hodač zvolen. Tento člověk se stal dle mého názoru obětí politické hry, která byla rozehrána ještě předtím, než kdokoli znal jeho jméno. V tuto chvíli by pohádka mohla skončit. Nejvýstižnější mi napadá výrok "král je nahý". Ponechám na vaší fantazii zkoumat, koho mám na mysli. Prozradím jediné - kolegu Mlynáře na mysli nemám. (Smích.)

Nyní k tomu, co bylo začátkem, důvodem celé této společenské krize. Jak se uvádí v prohlášení stávkujících, byla to rychlost, později překotnost volby ředitele. Zajímavá kritika a zajímavý důvod zejména proto, když se podíváme, co dnes tito požadují. Požadují rychlou novelu zákona. Požadují rychlou novou radu a požadují rychle nového ředitele.

Chtěl bych se jich zeptat: bude takto zvolený nový ředitel třikrát horší, nebo třikrát lepší než ten minulý?

Nyní k vlastnímu obsahu novely zákona, která se tváří před veřejností, že všechno zachrání přesto, že jsem tady prokázal, že o ni nikdy nešlo. Tato novela zákona ve své podstatě udělá jediné. Svazům, sdružením a společenským organizacím dá právo Poslanecké sněmovně k volbě navrhnout kandidáty nové rady. Možná si někdo myslí, že to na první pohled demokracii rozšiřuje. Dělá to pravý opak. Zužuje ji to, protože dle mého názoru má Poslanecké sněmovně právo navrhnout kandidáta rady neboli instituce spravující veřejnoprávní televizi každý, kdo na ni přispívá, to je každý koncesionář, a nikdo nemá právo jakémukoliv koncesionáři brát toto právo jenom proto, že není členem svazu, sdružení nebo společenské organizace.

Tato novela tedy fakticky vyřeší pouze a jenom toto - a já tady avizuji, že příští týden předneseme pozměňovací návrh, aby právo navrhovat sněmovně měl každý koncesionář, nejenom vyjmenované svazy a sdružení.

A nyní na závěr. ODS již v úterý v tomto týdnu přinesla na schůzku předsedů demokratických politických stran osmibodové memorandum, v němž - a nyní cituji - se uvádí: "Řešení vidíme v politicky garantovaném kompromisu, který bude znamenat buď společný odchod hlavních představitelů dnešního sporu, nebo nalezení jejich možné koexistence."

Tento text jsme navrhovali již v úterý proto, že se domníváme, že z tohoto sporu není jiné východisko než kompromis. ODS nikdy nevěřila tomu a nikdy neprosazovala, že by veřejnoprávní televize měla být závislá na jakýchkoliv politických tlacích. (Výkřiky na galerii.) To, že ODS v České televizi nikdy takovéto zájmy neprosazovala, lze statisticky dokázat - a to je z míry kritiky, kterou byly Českou televizí obdarovávány jednotlivé politické strany. V této statistice je ODS na jednom z předních míst a myslím, že to prokazuje, že ODS nebyla chlácholena, chválena a vyzdvihována v očích veřejnosti tak jako některé jiné politické strany.

Domnívám se, že i přítomní revolucionáři by měli uznat, že statistika je víc než pocity a emoce. Chceme hledat tento kompromis. V podrobné rozpravě navrhnu usnesení - anebo tak učiním hned - ve kterém navrhujeme sněmovně, aby se vydala cestou hledání kompromisu a aby neuvěřila tomu, že vítězství jedné nebo druhé strany bude základem stability a skutečné veřejnoprávnosti této instituce. ODS nechce, aby Česká televize byla stranická a stranná, a proto navrhujeme toto usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. spatřuje řešení v České televizi v politicky garantovaném kompromisu, který bude znamenat buď společný odchod hlavních představitelů tohoto sporu, nebo nalezení jejich možné koexistence - to je převzatý text z toho úterního materiálu.

2. Vyzývá všechny účastníky sporu, aby v zájmu urychleného obnovení normálního vysílání veřejnoprávní televize podřídili své kroky k naplnění tohoto veřejně prospěšného kompromisu.

Nyní se obracím k vám, vážení hosté, protože předpokládám, že mezi vámi jsou právě ti, co stáli na začátku této krize. Jsou mezi vámi zástupci těch, které jsem tady jmenoval, to znamená sdružení Česká televize - věc veřejná a zároveň čtyřkoalice. Ukončete okupační stávku České televize. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu ODS a důrazně žádám všechny hosty, kteří jsou na galerii, aby dodržovali pořádek v této Poslanecké sněmovně, protože se skutečně nenacházíme ani na náměstí, ani na ulici, ale v budově zákonodárného sboru. Nenuťte mě prosím, abych byl nucen zjednávat pořádek v tomto sále jiným způsobem než touto myslím velmi slušnou výzvou vůči vám.

Další přihlášený s přednostním právem pan místopředseda vlády Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Beru si slovo zejména proto, že jsem byl postižen skutečností, že ve dnech 22. prosince až 31. prosince jsem zastupoval ministerského předsedu této země. Znamená to přesně v době, která byla odstartována volbou pana Hodače generálním ředitelem televize a která byla poznamenána vývojem událostí, který dnes již téměř půl dne komentujeme, a proto se já dalších komentářů zdržím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP