(15.10 hodin.)

(pokračuje Severa)

Jako koncesionář chci, aby Česká televize vysílala kvalitně to, co je v programu, to znamená zprávy, které očekávám. A pokud placení zástupci v Radě ČT a management ČT toho schopni nejsou, tak znova opakuji, že očekávám, že nebudou svou nečinností či neschopností nadále krizi a škody prohlubovat a vyvodí z toho důsledky a uvolní své funkce, aby se o řešení situace mohl pokusit někdo jiný, někdo, kdo je tohoto konsensu schopen.

Teď skončím jako koncesionář a dovolím si položit několik otázek jako poslanec. Tyto otázky si musím položit, protože tady ještě nezazněly.

Vynechám otázku nebo nebudu chtít odpověď na otázku, proč tady není předseda Rady ČT. Nevím totiž důvod, proč je v Brně, možná je ten důvod skutečně závažný, ale překvapilo mě to.

Ale moje zásadní otázka je: Zabývala se problémem ČT včas a odpovídajícím způsobem mediální komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR? Odpověď podle mě je velmi jednoduchá: Ne. Komise zasedala teprve včera. To považuji za skandální.

Další otázka by tedy měla být, jestli zvládl svoji funkci předsedy mediální komise místopředseda sněmovny Ivan Langer. Tady bych také musel říci, že jednoznačně nezvládl. Ne, komise nejednala a možná proto, že pan předseda Langer se o to ani nesnažil, možná proto, že ani nechtěl.

A já si kladu otázku: Kdy jindy by měl předseda mediální komise svolat komisi, když ne v této vypjaté situaci? Kdy jindy? Na co čekal? Že by podle jeho soudu nebyla tato situace natolik vážná, aby se jí mediální komise zabývala? To snad asi ne.

Z tohoto mi vyplývá, že předseda mediální komise Ivan Langer situaci naprosto nezvládl a místo toho, aby jednal, tak nečinně přihlížel k tomu, jak se situace vyhrocuje.

Dle mého soudu tedy komise, lépe řečeno předseda komise zklamal, a je tedy nesporné, že nadále nemůže tuto komisi zodpovědně vést. A domnívám se a jsem o tom hluboce přesvědčen, že odstoupení předsedy mediální komise přispěje významně ke zklidnění situace také.

Na konec mi dovolte říci názor. I přesto, že podpořím změnu zákona, tak si nemyslím, že na vině je pouze znění zákona, protože, a to už tady zmiňoval předseda Kasal, že za znění starého zákona si neumí představit, že by tuto situaci nechal tak do krajnosti dojít např. předseda bývalé Rady ČT pan Grygar, to znamená, je to spíše v lidech, ve členech Rady ČT, která nejednala tak, jak jednat měla, a nadřadila jiné zájmy nad zájem stability ČT. A tvrdím, že v tuto chvíli vítězství už nemůže utrpět nikdo, všichni jsme prohráli, a o tom svědčí i reakce ze zahraničí.

Přiznávám se, že bych si nikdy nepředstavoval, že takovouto situaci budeme řešit jedenáct let po roce 1989. A pevně věřím, a optimismus mě neopouští, že jsme schopni se s touto situací vypořádat a zapomenout na to, že bychom ještě někdy dopustili to, aby někdo směl telefonovat a ovlivňovat redaktory v České televizi a média ku prospěchu jednotlivých stran. Domnívám se, že toto je velké poučení podle hesla "Všechno zlé k něčemu dobré".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zdráhám se říci "děkuji pane poslanče", protože to po tomto projevu říci nemohu.

Pan poslanec Petr Pleva má technickou poznámku.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Chtěl bych se prostřednictvím pana předsedy zeptat nového mediálního odborníka pana kolegy Severy, zdali, když má tak dojemnou starost o hospodaření nového vedení České televize, ho také znepokojuje, že pořady v ČT jsou zhruba třikrát, někdy i vícekrát dražší než obdobné pořady v soukromých televizích. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Dalibor Matulka.

Vy víte, že to je třikrát dražší, pane poslanče?

Prosím.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, měl jsem předsevzetí, že nebudu vystupovat v této debatě, ale čím déle ji poslouchám, tím více ve mně zraje dvojí prosba.

První prosba se týká poslanců těch parlamentních stran, které mají jakousi většinovou dohodu. Prosím vás, dohodněte se, vyberte si z navržených usnesení to, které vám bude nejvíc vyhovovat, vraťte svobodu panu Rumlovi, paní Galatíkové, panu páteru Halíkovi, ať nemusí poněkud disidentským způsobem celebrovat v redakci České televize něco, co na mě působilo jako "červený šátečku, kolem se toč". Prosím vás, přijměme nějaké usnesení, které těmto ukřivděným lidem svobodu vrátí, a pojďme dělat něco užitečného. To je první prosba.

Druhá prosba je na ty poslance, kteří jsou dále přihlášeni do rozpravy, aby to zvážili z úhlu toho pohledu, co nám přísluší. Máme předložen návrh novely televizního zákona, budeme se jím ve stavu legislativní nouze zabývat, to Parlamentu přísluší. Přestaňme se zviditelňovat před televizními kamerami, pojďme dělat něco užitečného.

Páni poslanci a dámy poslankyně, kdo jste dále přihlášeni do rozpravy, zkuste zvážit, zda je to skutečně nutné, zda by nebylo potřebnější dělat trošku něco jiného. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Další technickou poznámku má poslanec Zdeněk Koudelka.

Jinak musím konstatovat všem, kdo to nevědí, že formálně přihlášených je v tuto chvíli 38 poslankyň a poslanců a že kromě těch, kteří se hlásili s technickými poznámkami a kteří se hlásili v termínu předstihovém, to znamená, že mají různé formy prioritní možnosti vystoupit, zatím promluvilo z řádně přihlášených 38 poslanců dnes v 15.15 hodin šest. To pro vaši informaci.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, využívám technické poznámky jenom proto, abych reagoval na to, že pan poslanec Severa kritizoval předsedu Rady ČT, že není přítomen. Chtěl bych říci, že předseda Rady ČT pan Miroslav Mareš je v předsálí sněmovny, je přítomen ve sněmovně. V sále není proto, že zákon mu neumožňuje, aby byl osobou přítomnou zde a účastnil se přímo jednání sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, nedal byste návrh, aby byl pan předseda Rady ČT pozván a sedl si ke stolku vedle zpravodaje?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Domnívám se, že je to asi správný návrh, a já tento návrh vznáším a prosím, aby se o tom hlasovalo. A myslím, že by mu mělo být umožněno účastnit se případně i diskuse.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Koudelkovi.

Použiji gongu. (Do jednací síně se vrací celá řada poslanců.) Teď jsme zmátli všechny, kteří seděli v přísálí.

Vážení kolegové, pro pořádek vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami, a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koudelky, který navrhl umožnit účast na našem jednání předsedovi Rady ČT.

Doufám, že je vás už drtivá většina přihlášena. Dám o návrhu neprodleně hlasovat.

 

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 149 poslanců 144 hlasovalo pro, 3 hlasovali proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy, aby aparát sněmovny přizval předsedu Rady ČT pana Miroslava Mareše do jednací síně.

S technickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jiří Vlach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP