(17.20 hodin)

(pokračuje Payne)

To jsou koncesionáři televize. Ti si za 50 let tuto firmu vybudovali a oni by měli mít největší vliv na to, co se tam děje. Otázka je, zda Poslanecká sněmovna hájí zájmy koncesionářů. Lidé, kteří jdou k volbám, si vybírají politiky, poslance, politické strany, aby na základě jejich volebních programů tito lidé tvořili zákony, ne aby tvořili televizní program. Jsou bezesporu mnozí voliči, kteří nemají televizi a neplatí koncesionářský poplatek. Na druhé straně jsou koncesionáři, kteří se horlivě dívají na televizi, platí televizní koncesní poplatek a nechodí k volbám. Tvrdím, že skupina, množina voličů je diametrálně odlišná od množiny televizních koncesionářů. Proto právo politiků, právo poslanců zastupovat koncesionáře je velmi pochybné. Já jsem důkazem. Televizi nevlastním, na televizi se moc nedívám. Přesto se účastním voleb. Takových lidí je mnoho. Na rozdíl od mnohých jiných nemám v této věci střet zájmů.

Klíčovou roli tedy v rozpoutání této krize hraje Rada České televize. Rada mohla situaci vyřešit již dávno. Může ji vyřešit i dnes, třeba dnes večer, kdyby se sešla. Představme si soukromou firmu. Kdyby vlastníci soukromé firmy tam měli nového ředitele a po několika dnech zjistili, že nově jmenovaný ředitel směřuje k tomu, že jim rozloží celou firmu, bezesporu by uvažovali o nějakém rychlém řešení. V případě televize se tak nestalo.

Situace v televizi ovšem není překvapivá, protože krize - zdá se - trvá v televizi řadu měsíců. To není novinka. Pokud jsem se dočetl ze zápisů rady, rada o těchto věcech příliš nejednala. Přinejmenším události z loňského června svědčí o tom, že krize tam existovala již dávno. Rada si nebyla vědoma toho, že instituce, o kterou se má starat, ne ji zničit, je ve velmi komplikovaném stavu. Zasáhla do této instituce způsobem, který byl velmi nezodpovědný.

Je jisté, že v televizi je potřeba mnohé změnit. Je jisté, že by se měl zredukovat počet zaměstnanců, je jisté, že by televize měla být úspornější. Když si porovnáme počet zaměstnanců České televize a komerčních televizí, vidíme rozdíl. Bezesporu by televize mohla ušetřit mnoho peněz. To je témata k debatě, která by měla pokračovat na půdě Rady České televize.

Rada, která dnes ještě existuje, může situaci dohnat až tak daleko, že nakonec bude odvolána podle nového zákona. Může situaci v televizi ještě hodně zkomplikovat. Může televizi jako instituci velmi vážně poškodit dokonce takovým způsobem, že už některé věci nepůjde napravit. Může dokonce poškodit celou Českou republiku.

My dnes máme jako jediného partnera Radu České televize. Nikoliv ředitele, nikoliv zaměstnance ředitele. My můžeme hovořit pouze s radou. Můžeme přijmout usnesení a apelovat na Radu České televize, aby napravila chyby, kterých se dopustila. Rada se k tomu nemá, ač byla opakovaně vyzvána. Poslanecká sněmovna podle zákona může Radu České televize odvolat, pokud rada opakovaně neplní své povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. a).

Kdybych chtěl teď po právní stránce popsat činnost rady, pak je podstatná skutečnost, že rada neplní svůj hlavní úkol, a to je jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize. Pravomoc někoho jmenovat nebo odvolat totiž znamená nejen to, že se tato věc dá uskutečnit kdykoli, ale znamená především odpovědnost. Znamená, že ten, kdo nového ředitele jmenuje, nese odpovědnost za důsledky z toho plynoucí. Pokud to způsobí krizi, tak ten, kdo toho ředitele jmenoval, nese odpovědnost za tu krizi.

Rada je podle zákona odpovědná sněmovně - § 4 odstavec 3. Stávající rada svou odpovědnost vyplývající z pravomoci jmenovat a odvolávat ředitele zřetelně neunesla. Ne jenom jednorázově, ale již po dobu několika týdnů není schopna se s touto pravomocí vyrovnat. Nezávisle na tom, zda rada bude odvolána pro své selhání z důvodů, že není schopna nést odpovědnost za pravomoc jmenování a odvolávání ředitele, ale protože selhala v mnoha případech, ať už bude odvolána na základě nového zákona nebo jiným způsobem, domnívám se, že Poslanecká sněmovna by měla na této schůzi přijmout usnesení, že rada opakovaně neplní své povinnosti. Rada prostě své povinnosti nezvládla.

V zásadě může být rada odvolána na nejbližší schůzi. Mám za to, že na této schůzi nelze zařadit žádný další bod, který by se nazýval "odvolání rady". To znamená, že na této schůzi podle jednacího řádu pravděpodobně nejsme schopni vyřešit nic než přijmout usnesení, že rada neplní povinnosti, které jsou radě uloženy ze zákona. Z tohoto důvodu se domnívám, že bychom měli co nejdříve dospět do podrobné debaty a začít se bavit o textu usnesení, který bude vázán na to, co smíme projednávat, tj. výhradně na to, zda rada funguje nebo nefunguje a jakou odpovědnost nese za dáreček, který nám rada připravila pro tyto vánoce. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Paynovi. Jako další má slovo pan poslanec Jiří Vlach, připraví se poslanec Bohuslav Záruba.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, před čtyřmi hodinami jsem vás zdržel tři minuty, pak jsem se omluvil za to, že jsem se přeslechl. Doufám, že to nepřeslechl pan kolega Brožík. A tak se pokusím nyní své vystoupení maximálně zkrátit.

Konstruktivně tedy škrtám pasáž o hrůzných normalizačních zprávách týmu paní Bobošíkové včetně citací, konstruktivně škrtám pasáž o potřebě prošetřit finance, stejně tak jako si pravděpodobně na příští pátek nechávám a pro dnešek škrtám diskusi o nutnosti odpolitizovat všechny mediální rady, včetně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která má veliký vliv na všechna soukromá rádia a televize. Škrtám i pasáž o tom, že dnešní zákon - to už zde bylo řečeno - není tak špatný, a že pokud bychom ctili i nadále ducha zákona - té formulaci se tady ale dnes kdekdo směje - jako tomu bylo v první polovině devadesátých let, tak jsme nemuseli tak urychleně přistupovat ke změně zákona.

Protože tady projednáváme zprávu Rady České televize, o které se zmínil i pan poslanec Miloš Zeman, tak si neodpustím jednu ilustrativní poznámku ke zprávě.

Na straně 2 dole je text - nechci zde mluvit o tom, jestli měl být odvolán a jestli to bylo správně, jestli důvody byly dostatečné, pan ředitel Chmelíček - kde je formulace, které si prosím povšimněte: Radě nebyly dodány tyto dokumenty potřebné ke kontrolní činnosti: schválený plán na rok 2000, průběh původního prováděcího plánu, schválené schéma vysílací, organizační změny, výrobní úkol 2001, plán investic, schválený plán investic a jeho plnění, plán generálních oprav atd. Když si toto přečtu, dospěji k závěru, že to je opravdu skandální zadržování informací od ředitele nebo managementu. Nicméně včera spíše náhodou na jednání mediální komise a kulturního výboru po vystoupení hostů vyplynulo, že byly tyto dokumenty dodány, ale že nebyly dodány současně s návrhem rozpočtu a byly dodány až o několik dní později.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP