(22.10 hodin)

(pokračuje Škromach)

V posledních dobách si nikdo nedovolí ze slušných politiků zpochybňovat toto právo a samozřejmě, že s tím souvisí i to, že stávka je organizována proto, aby zaměstnanci vyjádřili svůj názor, aby prosazovali své zájmy, a na druhé straně je to už stupeň, kdy zaměstnavateli vznikají škody. Kvůli tomu samozřejmě stávky jsou.

Na druhé straně zaměstnavatel má své mocenské prostředky, které může využít vůči stávkujícím zaměstnancům.

Chci upozornit na to, že v České televizi se dnes jedná o stávku, řádnou stávku zaměstnanců, která je řízena odbory, ve stávce je 1 800 zaměstnanců České televize a samozřejmě zajišťují vysílání. Víme dobře, že tuto stávku jednoznačně podpořily - a nebývá to obvyklé - všechny odborové centrály v České republice. Stejně tak se k této věci vyjádřila tripartita, kde jsou zástupci i zaměstnavatelů. Myslím, že je to jednoznačný signál o tom, že tato stávka je legální. Vzhledem k tomu, že samozřejmě odboráři v České televizi poslouchají a dívají se, a nejenom v České televizi - to, co tu zaznívá, kdy při bouřlivých potlescích při některých výrocích, které jsou v naprostém rozporu s Listinou základních práv a svobod, tak mě požádali o to, a byl jsem o to požádán předsedou odborové organizace České televize Karlem Dubem, místopředsedou nezávislé organizace, abych přečetl jejich vyjádření, což nyní činím.

Reakce na nehoráznosti, které zazněly v předchozích vystoupeních některých kolegů a kolegyň:

Za prvé: Na Kavčích horách nejde o vzbouření hrstky redaktorů, nýbrž o poslední zoufalou snahu 1 800 zaměstnanců uchovat nezávislost veřejnoprávní České televize. Již více než dva roky vás totiž všechny marně upozorňujeme na skutečnost, že Česká televize se může stát hračkou v rukou nekompetentních lidí, na jejichž amatérské počínání pak doplácíte nejenom vy všichni, ale i vaši voliči. V těchto dnech k takovému stavu došlo již podruhé a Česká televize dnes už na podobné pokusy nemá. Mít za takovou cenu v České televizi politický vliv není přece únosné ani z tohoto ryze praktického důvodu, kterému by měli rozumět i ti z vás, kterým je nezávislá Česká televize trnem v oku a jako řešení současné krize navrhovali privatizaci.

Za druhé: Z logiky věci vyplývá, že kdyby stávkující zaměstnanci České televize měli možnost jakýmkoli způsobem ovlivňovat druh signálu dodávaný Radiotelekomunikacím, zajisté by nenechali celých 24 hodin na obrazovkách stupidní titulek. O tom, co Česká televize vysílá, rozhoduje bohužel pan ředitel Hodač a paní Bobošíková. Výkřik paní poslankyně Dostálové, že vzbouřenci přerušili přenos parlamentu, ve světle výše uvedeného postrádá sebemenší soudnost.

Za třetí: Vzhledem k rozvrstvení profesí v České televizi, kdy většinu tvoří vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaní zaměstnanci, není možno skutečný průměrný plat 22 tisíc korun považovat za neobvykle vysoký. Číslo 36 tisíc korun uvedené s emotivním patosem paní poslankyní Dostálovou, jejíž vystoupení nelze hodnotit jinak než jako plné nepravd, není tedy ničím jiným než dalším nehorázným výmyslem. Stejně tak není pravdou, že během stávky byl jakkoli ohrožen ať už majetek České televize, zdraví zaměstnanců, nebo vysílání samotné. Vysíláme stále dle programu. Není naší vinou, že signál ke koncesionářům nedochází.

Za čtvrté: Pokud budete mít, milí kolegové, zájem vidět 53letého maoistického vzbouřence, příslušníka ulice nebo "stávkujícícho" - je pan Karel Dub, místopředseda odborové organizace, zde přítomný na galerii, je vám k dispozici a můžete si s ním popovídat, případně si to s ním vyřídit.

Ještě na závěr bych chtěl říci, že možná, kdyby zaměstnanci v mnoha podnicích našli odvahu k tomu, a možná, že kdyby minulé vlády více přihlížely ke stanoviskům a názorům zaměstnanců podniků, které nakonec skončily jako Poldi Kladno a mnohé další v takovém stavu, že dnes už mnohé nejsou ani zachranitelné, mnohé podniky se rozpadly, pak by možná situace byla jiná. Já si velmi vážím odborářů, kteří se dokáží postavit, kteří dokáží prezentovat svůj názor, a není nikdo a nemá právo pochybovat o tom, že takováto stávka je legální, a její zpochybňování samozřejmě znamená i určitou neúctu k zákonům, o které tu neustále někteří hovoří.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi, faktická poznámka pan poslanec Pleva, poté paní poslankyně Dostálová.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že budu reagovat na pana poslance Matějů, protože si myslím, že jeho otázka, která byla položena, si zaslouží odpověď.

Takže jak je to s politickou příslušností členů Rady České televize. Ze tří zástupců ODS je jeden členem ODS, ze čtyř zástupců ČSSD jsou tři členy ČSSD, z jednoho zástupce KDU-ČSL je jeden členem KDU-ČSL, z jednoho zástupce US, který už není členem rady, ten v US nebyl.

Nicméně když tu pan Matějů tak horečně bojuje proti členům politických stran, jako kdyby to byli nějací signovaní zločinci, chtěl bych se ho zeptat, zdali ví, kdo je předsedou veřejnoprávní Rady České tiskové kanceláře. Jestli to neví, tak mu to řeknu - je to pan Martin Přibáň, člen Unie svobody, dokonce i bývalý poslanec za tuto stranu. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka paní poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní předsedající, já nebudu reagovat na osobní útoky pana Škromacha, nicméně já mu ráda vaším prostřednictvím položím jednu otázku. Ráda bych se ho jako předsedy klubu sociální demokracie zeptala, kde v tuto chvíli stojí sociální demokracie. Zda na straně stávkujících, či na straně tří členů Rady České televize nominovaných sociální demokracii, kteří dali mandát panu řediteli Hodačovi. Už předem děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedající. Paní a pánové, děkuji kolegu Plevovi, který přesně označil politickou příslušnost členů Rady České televize. Podotýkám, že přesně řekl, že tam není žádný člen KSČM ani žádný nestraník kandidovaný KSČM, a to už od roku 1991. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych prostřednictvím vás, paní řídící, odpověděl paní poslankyni Dostálové, že sociální demokracie, pokud dobře poslouchala a přečte si na svém stolečku, jasně vyjádřila svým poslaneckým klubem a návrhem na usnesení své stanovisko ke krizi v České televizi i ke způsobu jejího řešení. Myslím, že to je stanovisko sociální demokracie k řešení krize v České televizi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Ještě než dám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Benešovi, jsem nucena, vážené kolegyně a kolegové, vám oznámit, že mě již několikrát požádali zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny, abych vám sdělila následující věc. Vzhledem k trvajícímu přímému přenosu do Poslanecké sněmovny volá velká řada diváků tohoto přímého přenosu a obrovská část z nich vyzývá Poslaneckou sněmovnu k věcnosti, k neopakování argumentů a pokud možno k urychlenému hlasování o této záležitosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP