(22.40 hodin)

Předseda Rady ČT Miroslav Mareš: Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za možnost pronést na závěr rozpravy několik slov k tomu, co zaznělo. Budu se snažit být stručný a zaměřit se na ty výtky, které směřovaly jak ke zprávě, tak celkově k radě.

Rada, která byla touto Poslaneckou sněmovnou zvolena, je nyní označována za nekompetentní, zpolitizované neosobnosti. Ocitli jsme se ihned po svém zvolení v situaci, že tyto výtky, samozřejmě v mnohem menší míře než v současnosti, padly i v médiích a byly vzneseny i na různých veřejných fórech. Za této situace jsme se skutečně mohli jednou za 14 dní scházet, hovořit o tom, jestli je dobré vysílat ty které reklamy nebo řešit stížnosti na to, že některý region je zanedbáván, to, že jsou používána neslušná slova v některých filmech. To jsme samozřejmě do jisté míry dělali, protože to jsou věci, kdy na radu chodí takovéto dopisy.

Ale chtěli jsme se skutečně zaměřit na víc. Chtěli jsme skutečně, i za situace, v jaké jsme byli zvoleni, jak jsme byli ihned onálepkováni, důsledně plnit kontrolní funkci a snažili jsme se ji plnit podle našeho nejlepšího svědomí a vědomí.

Mohli jsme samozřejmě schválit hned první statut ČT, který nám byl dán. Ale nebyli jsme spokojeni s jeho vypracováním, protože jsme žádali, aby v tomto statutu byla jasně definována veřejná služba, resp. veřejnoprávnost, abychom podle toho mohli dále kontrolovat a hodnotit činnost ČT, protože jinak bychom byli ihned obviňováni z toho, že to je nátlak, že je to zpolitizované. Teprve když bude v jasném a schváleném dokumentu ve spolupráci s ředitelem a radou definováno jak poslání ČT, rozpracování zákona č. 2, což v zatímním statutu se nám nezdálo dostatečné, a když bude jasně vymezena organizační struktura ČT, přispěje to ke zprůhlednění této instituce. Proto jsme tak dlouho neschvalovali statut a dodnes jsme jej neschválili, protože chceme vypracovat kvalitní dokument, který vydrží a je předjímán zákonem a který vydrží skutečně několik let.

Mohli jsme samozřejmě schválit hned první návrh rozpočtu, který nám byl předložen 5. prosince 2000, ovšem s tím, že určitě bychom se zde dnes nesešli, byly by klidné Vánoce, ale možná bychom se zde sešli za několik měsíců nebo maximálně let a museli bychom konstatovat, že ČT nemá už vůbec žádné rezervy, které v tomto rozpočtu byly vyčerpány. A v podstatě pod diktátem tohoto vyčerpání rezerv by musela - a nikoliv Rada, ta by mohla pouze tlumočit požadavky televize - vaše Poslanecká sněmovna přistoupit k takovému zvýšení koncesionářských poplatků, které by dle názoru Rady nebylo zcela podložené a velmi problematicky by bylo odůvodňované.

Chtěli jsme alespoň na rok 2001 předložit vyrovnaný rozpočet a v rámci možností rady, které má, kontrolovat efektivitu hospodaření. A poté bychom přednesli případně své námitky, své názory k tomu, jakým způsobem řešit otázku financování ČT, byť konečné rozhodnutí by samozřejmě náleželo Poslanecké sněmovně. To se týká jak případného zvyšování koncesionářských poplatků, kterému se samozřejmě nelze v delší časové perspektivě vyhnout, nicméně je třeba velmi odpovědně stanovit jeho výši. A to se týká i případné diskuse o reklamě na veřejnoprávní televizi. Právě proto se rada zaměřila zodpovědně i na otázku financování ČT.

Bylo nám vyčítáno v dnešní diskusi i to, že zpráva se příliš zaměřuje na důvody pro odvolání ředitele Chmelíčka a neřeší současnou situaci, ale přece veškeré problémy, veškerá kampaň, která začala jak proti radě, tak vlastně proti její činnosti, začala již dříve, začala právě v té souvislosti, když se již na podzim loňského roku začalo intenzivně hovořit o nespokojenosti rady s činností tehdejšího vedení ČT. A vystupňovala se poté, co rada přistoupila ke kroku odvolání generálního ředitele Chmelíčka, a poté po jmenování generálního ředitele Hodače.

Je nám vyčítána neodůvodněnost odvolání. Pokusil jsem se, a vlastně celá rada, v tomto dokumentu shrnout důvody pro odvolání generálního ředitele Chmelíčka. Poslanec Mlynář řekl, že jsme za týden nemohli analyzovat dokument, který nám byl předložen, tzn. návrh rozpočtu na rok 2001. To, že rozpočet neplní naše usnesení z 19. 9. 2000, kdy jsme žádali vyrovnaný hospodářský výsledek pro rok 2001, však bylo zřejmé záhy, již při prezentaci rozpočtu. Byl to složitý dokument. On samozřejmě nebyl složitý v té formě, v jaké nám byl předložen, asi desetistránkové. Právě proto jsme si museli vyžádat ty dokumenty, kde potom odstavec byl příčinou sporu v předložené zprávě. Ale tyto dokumenty byly vyžádány na žádost jedné členky rady, kterou se zde řada lidí pokouší dehonestovat, aniž by si uvědomovala její lidské kvality.

Další poznámka, která se týkala současného volání po auditu, s tím, že současné volání po auditu bylo kritizováno s ohledem na to, že v ČT přece probíhají audity. Ano, probíhají audity, ale účetní, a ne forenzní audity. A právě kontrola jednotlivých, těch nejkonkrétnějších položek, za co jsou vynakládány, jakým způsobem jsou účtovány, to byl problém, se kterým se rada setkávala, kdy vlastně to, aby se dostala ke konkrétní položce jednotlivého pořadu, vždycky vyžadovalo několikeré urgence - vyžádání dokumentu, upřesnění dokumentu, další upřesnění některého účetního dokladu. Ale takovýmto způsobem se prostě nedá kontrolovat téměř 5 mld. Kč. Za této situace skutečně byla komunikace mezi radou a ředitelem velmi problematická.

Byli jsme samozřejmě kritizováni za rychlou volbu pana ředitele Hodače, poté co byl odvolán pan generální ředitel Chmelíček. Současně nám bylo ihned po odvolání generálního ředitele Chmelíčka řadou těch, kteří nyní velmi kritizují radu za rozhodnutí, vyčítáno, že nemá žádné připravené řešení, že dokonce nemá připraveného žádného nového ředitele. Museli jsme jednat adekvátně celé situaci.

Nyní ocituji ze zprávy, aby to bylo zcela zřejmé: Rada nechtěla, aby ČT byla delší dobu vedena odvolaným generálním ředitelem, což souviselo především s již zmíněným rozpočtem, jehož přepracovaný návrh rada chtěla projednat s novým generálním ředitelem.

Diskutovali jsme 12. prosince 2000 - to bylo stejné zasedání, kdy jsme odvolali pana generálního ředitele Chmelíčka - o tomto kroku odvolání s finančním ředitelem panem Paluskou a z diskuse vyplynulo, že je možné i ve stávajícím návrhu rozpočtu nalézt rezervy alespoň 100 mil. Kč. To by samozřejmě neznamenalo, že rozpočet nebude schodkový, ale alespoň by byl tento schodek menší. Ovšem o dva dny později sdělil generální ředitel - rada samozřejmě požádala o předložení takto propracovaného rozpočtu - že po poradě s managementem to není možné. Uvádím to jenom pro dokreslení situace, v jaké se rada ocitala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP