(22.50 hodin)

(pokračuje M. Mareš)

Samozřejmě pokud si pamatujete celkovou společenskou a mediální atmosféru při vybírání předchozích ředitelů, vyvstávaly takové tlaky, že se členové rady rozhodli pro relativně rychlou volbu, byť připomínám - volbu odpovědnou.

Je-li nám vytýkána unáhlenost výběru z 33 uchazečů, rád bych vás upozornil na to, že do užšího kola šesti kandidátů postoupili lidé, z nichž každý byl svým způsobem odborník a každý do značné míry splňoval nároky na funkci generálního ředitele České televize.

My jsme byli připraveni, pokud by nedošlo ke shodě na některém z kandidátů, vyžadovat další dokumenty a další pohovory. V situaci, kdy bylo aspoň těm členům rady, kteří přistoupili k volbě pana Hodače, jasné, že je nezávislou osobností s dlouholetou zkušeností s veřejnoprávním médiem, a kdy se na něm vytvořila shoda v radě, přistoupili jsme ke kroku volby s tím, že je-li nám vyčítáno, že nepředložil projekt, neznamená to, že bychom tento projekt nevyžadovali a že bychom na něm nepracovali s ním tak, abychom do budoucna mohli nést spoluodpovědnost za to, co stanovíme generálnímu řediteli, a aby nedocházelo k nedůstojným hádkám o termíny a kvalitu jednotlivých dokumentů jako v předchozím období.

Řada z vás konstatovala, že generální ředitel Hodač byl zvolen legálně. Tvrdil jsem to od začátku, bohužel to netvrdili určití zaměstnanci České televize.

Jestliže jsme definovali problémy České televize a problémy vztahů mezi současnou radou a předchozím ředitelem, musíme právě v aspektech toho, jakým způsobem byl hájen předchozí ředitel, vidět i určité příčiny současného stavu. Rada může v současné situaci apelovat na dodržování zákona. Všichni členové rady jsou si vědomi toho, že současná situace v ČT je velmi problematická. Ale pokud bychom pouze konstatovali, že televize neplní poslání podle zákona, musíme se skutečně ptát po příčinách a musíme se ptát i po následcích jednoduchých kroků, které jsou radě dávány za vzor, které by měla udělat.

Osobně jsem velmi rozhořčen tím, jakým způsobem se často útočí na pana Hodače, kterého za tu dobu, co jsem ho mohl poznat, považuji za velmi slušného člověka, charakterního a člověka, o kterém jsem přesvědčen, že by za standardních podmínek byl schopen vést Českou televizi do nových mediálních podmínek.

To, že rada nezasedá, neznamená, že její členové situaci důkladně nemonitorují, a to, že nejsou v neustálém kontaktu. Rada ale ze zákona nemá operativní pravomoci, jak vstupovat do řízení České televize. Znovu to opakuji. Pokud rada nevyužije některých z krajních možností, které má, může neustále konstatovat tyto věci, ale skutečné řešení některých problémů, které jsou v České televizi, již možná leží mimo radu a je v rukou státních orgánů různého typu.

Rada se bude zodpovědně zabývat tím, na čem se usnese Poslanecká sněmovna. Mohu pouze apelovat na to, ať bude další vývoj jakýkoli, aby se skutečně přistoupilo k věcnému řešení problémů České televize, s tím, že alespoň já osobně nelpím na funkci, kterou mám, ale chtěl bych, aby veškerý vývoj, který se nyní vytvořil v České televizi, když už nic jiného, přispěl k tomu, že budou tyto problémy řešeny zodpovědně a že věci, které jsou v současném zákonu nedostatečné, budou blíže definovány.

Ještě bych chtěl říci k tomu, že zákon, bohužel, neumožňuje radě jmenovat nikoho pověřením vedení, neumožňuje radě nic jiného než volit nebo odvolávat generálního ředitele s tím, že odvolání generálního ředitele vstupuje v platnost teprve jmenováním ředitele nového. Připomenul bych, že tento paragraf způsobil také řadu problémů.

To je vše, co bych chtěl Poslanecké sněmovně sdělit. Doufám, že v nejbližší době dojde k tomu, že Česká televize bude vysílat zcela dle zákona a zcela ke spokojenosti diváků i koncesionářů, protože současná situace nahrává pouze destabilizaci jak České televize, tak společnosti. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi Rady České televize panu Miroslavu Marešovi. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím.

Pokud vím, nepadl v obecné rozpravě žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Padly návrhy, které směřovaly k usnesení. Domnívám se, že by bylo třeba otevřít podrobnou rozpravu, aby mohly být zopakovány, případně upřesněny, a mohli jsme o nich hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V každém případě se chystám otevřít podrobnou rozpravu. Pouze jsem se ujišťovala, že nepadly žádné návrhy, které jsou hlasovatelné v obecné rozpravě.

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni následující poslanci v tomto pořadí: předseda klubu sociální demokracie Zdeněk Škromach, jako druhý předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Filip, pak zde mám přihlášky pana poslance Cyrila Svobody, pana místopředsedy Ivana Langera, pana Františka Pejřila a pana zpravodaje.

Táži se předsedy poslaneckého klubu ODS, zda si přeje využít přednostního práva. Je-li tomu tak, bude vystupovat jako třetí po panu poslanci Filipovi. Pan poslanec Langer si přeje vystupovat v běžném pořadí.

Pořadí bude: pan poslanec Škromach, pan poslanec Filip, pan poslanec Tlustý, pan poslanec Cyril Svoboda, pan poslanec Langer a pan poslanec Pejřil.

Omlouvám se panu poslanci Škromachovi a ptám se ho, zda si jako zpravodaj přeje přednostní vystoupení. Myslela jsem samozřejmě po ostatních přednostních vystoupeních. Chce vystoupit v pořadí. Prosím pana poslance Škromacha.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl návrh na usnesení, který je návrhem schváleným a stanoviskem poslaneckého klubu ČSSD. Poslanecký klub po diskusi na svém zasedání doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout k řešení situace v České televizi následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, jsouc si vědoma své odpovědnosti za činnost Rady České televize, jež jí vyplývá ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 4 odst. 3,

1. vyzývá Radu České televize, aby neprodleně učinila kroky nezbytné k obnovení vysílání veřejnoprávní televize a zejména k obnovení úplného, objektivního, ověřeného, všestranného a vyváženého zpravodajství.

2. Považuje za nezbytnou podmínku řešení nastalé krize v České televizi okamžité odstoupení Jiřího Hodače z funkce ředitele České televize. Pokud Jiří Hodač z funkce ředitele České televize neodstoupí, vyzývá Radu České televize, aby na svém zasedání dne 8. 1. 2001 Jiřího Hodače z funkce ředitele České televize odvolala.

3. Žádá Radu České televize, aby zajistila veřejnou průhlednost financování České televize včetně forenzního auditu.

4. Zavazuje se bezodkladně projednat takovou novelu zákona o České televizi, která lépe než současné znění zákona zajistí, že členové Rady České televize budou voleni tak, aby v Radě České televize byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy a aby nemohlo vyvstat podezření, že Rada České televize neplní svou funkci orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů České televize.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP